Státoprávní vztah Markrabství moravského k Českým zemím

Text dotazu

Dobrý den. Zajímalo by mě, jaký byl oficiální vztah
Markrabství moravského, které vzniklo roku 1182 jako říšské léno, nicméně už
roku 1186 lenní závislost markrabství na říši zaniká, k Českému království,
resp. Zemím Koruny české, po roce 1186, resp. 1348, případně zda ještě
posléze došlo k nějaké jeho změně? Děkuji

Odpověď

Dobrý den,
v roce 1182 rozhodl o panovnických záležitostech Čech a Moravy říšský císař Fridrich Barbarossa. Na trůn v Čechách dosadil knížete Bedřicha. Moravu prohlásil za přímé říšské léno, samostatné markrabství, které bylo nezávislé na Čechách. Jako markrabě byl dosazen Konrád Ota. V budoucnu mělo být Moravské markrabství udělováno jako léno římskoněmecké říše. Mělo tak být zabráněno snahám českých panovníků vládnout na Moravě přímo. Tento stav ovšem netrval dlouho. Již v roce 1186 byly urovnány spory mezi českým knížetem a moravským markrabětem. Byla zrušena lenní závislost Moravy na říši a obnovena integrita přemyslovského státu. Po smrti knížete Bedřicha nastoupil na český trůn moravský markrabě Konrád II.Ota. Čechy i Moravu tak ovládal opět jeden panovník. Situace se změnila v roce 1197, kdy se stal na základě dohody markrabětem moravským Vladislav Jindřich, mladší bratr Přemysla I. Otakara. České království se opět skládalo ze dvou svébytných celků, přičemž Moravské markrabství bylo podřízeno českému panovníkovi a v zahraničí vystupovalo celé území jako jeden dynastický celek. Tento stav písemně potvrdila 26.9.1212 Zlatá bula sicilská. Úřad markraběte měl být dědičný. Vladislav Jindřich ovšem zemřel bezdětný. Do roku 1253 zastávali úřad moravského markraběte převážně synové panujících českých králů. Od roku
1253 byl český král současně markrabětem moravským. Po vymření Přemyslovců po meči došlo na krátký čas opět ke změně. V roce 1307 udělil římskoněmecký král Albrecht I. Habsburský Čechy a Moravu jako dvě říšská léna synovi Rudolfovi I. Po jeho smrti se ovšem Habsburkové vzdali nároků na Moravu.
Písemně se říšského práva na Moravu vzdal roku 1311 vévoda Fridrich. Čechám i Moravě vládl Jan Lucemburský. Ve Velké chartě svobod bylo kromě potvrzení šlechtických privilegií a slibu, že provinční úřady nebudou vykonávány cizinci, i prohlášení, že postavení Moravy a Čech v rámci lucemburského dynastického soustátí je rovnoprávné. Obě země spojuje osoba panovníka a společná obrana státu. Konec všem dohadům, zda je Morava říšským či českým lénem, učinil Karel IV. Listinou ze 7.dubna 1348 bylo jednoznačně stanoveno, že Morava je lénem Českého království. Morava mohla mít svého panovníka s titulem markrabě moravský, ten ovšem musel dostat Moravu jako léno od českého panovníka a zavázat se mu slibem poslušnosti. Morava byla touto listinou rozdělena na tři území: biskupství olomoucké, markrabství moravské a vévodství opavské. Všechna tři území byla lénem českého krále. Opavské vévodství a olomoucké biskupství ovšem nebylo podřízeno moravskému markraběti. Počínaje vládou Václava IV. bylo České království a Moravské markrabství opět spjato, a to až do roku 1918, osobou jednoho panovníka. Na Moravě byl panovník zastoupen zemským hejtmanem. Správně a soudně měla Morava samostatné instituce: zemský sněm moravské šlechty, zemský soud a jednotlivé župní soudy. Karel IV.
nechal v roce 1348 založit Moravské zemské desky (zachované až do roku 1850).

Zdroj:
ČAPKA, František. Morava. 1. vyd. Praha : Libri, 2003. ISBN 80-7277-186-8
(váz.)

Další literatura k tématu:
*  ČAPKA, František. Dějiny Moravy v datech. Brno : CERM, 2001. ISBN 80-7204-219-X (brož.)
*  HAVLÍK, Lubomír Emil. Moravské letopisy : dějiny Moravy v datech. 1. vyd.
Brno : Jota, 1993. ISBN 80-85617-10-2 (váz.)
*  DVOŘÁK, Rudolf. Dějiny markrabství moravského. Brno : A. Píša, 1906   

Další literaturu můžete dohledat v Online katalogu Národní knihovny:
http://sigma.nkp.cz/cze/nkc  a České národní bibliografii:
http://sigma.nkp.cz/cze/cnb

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

19.08.2008 13:26

Jaroslav Svozil píše:
Středa 09.02.2022 09:53
Dobrý den;

vím, že je to již 14 let, ale odpověď v závěru je chybná. Je uvedeno, cituji: "Počínaje vládou Václava IV. bylo České království a Moravské markrabství opět spjato, a to až do roku 1918, osobou jednoho panovníka." Tato praxe vešla v platnost až podle Obnoveného zřízení zemského (1627 Čechy, 1628 Morava), kdy se jak Čechy tak Morava staly državy Habsburků bez možnosti ovlivnit nástup panovníka. Od Václava IV. do roku 1628 najdeme hned několik moravských markrabat, kteří (ve stejnou dobu) nebyli českými králi. Titul moravského markraběte tedy nebyl zákonně spjat s postavou českého krále. To se stalo až roku 1628, nikoli však jako vazba moravského panovníka s českou královskou korunou, ale jako vazba k Habsburskému císaři, který měl vládu nad oběma zeměmi.
PSK - admin píše:
Čtvrtek 10.02.2022 13:06
Dobrý den,

děkujeme za Váš komentář. V citované části odpovědi jsme parafrázovali údaj z publikace Morava F. Čapky (2003, s. 56): „České království a Moravské markrabství byly až do roku 1918 spojeny osobou jednoho panovníka – českého krále. Toho zastupoval zemský hejtman (čili capitaneus neboli ,místokrál´ Moravy).“ Z úryvku a parafráze přímo nevyplývá, že by byl titul markraběte moravského ve sledovaném období zákonně spjat s titulem českého krále. Podrobnosti o proměně správcovství moravského území v průběhu dějin popisují autoři důkladně ve výše uvedených publikací. V Dějinách markrabství moravského R. Dvořák uvádí také konkrétní předěl právě v období vlády Václava IV.: „Smrtí Joštovou (markrabě moravský za vlády Václava IV., pozn. PSK) skončila se řada samostatných markrabí na Moravě; od té doby panovníci čeští připojili tuto zemi bezprostředně pod své panství a užívali sami názvu markrabí moravských.“ (2000, s. 148)

Historik L. E. Havlík v publikaci Moravské letopisy. Dějiny Moravy v datech přehledně shrnuje změnu, kterou do správy Moravského markrabství, resp. do postavení moravských markrabat vnesl ještě dříve otec Václava IV., Karel IV.: „1348 (…) Z moci krále římského rozhodl, aby olomoucké biskupství, Opavské vévodství (…) a Moravské markrabství byla do budoucna podle práva jako znamenitá vladařství (principatus insignes) vázána na krále Čech a Korunu Českého království. Nový státoprávní pojem zahrnoval soustátí, do něhož spadalo Království Čechy a Markrabství Morava jako dva subjekty lenního práva. Šlo o pojem nadřazený Království Čech, s nímž jej nelze ztotožňovat, neboť termín Koruna byl synonymem pro celou říši v čele s králem Čech. (…) Jmenovaná vladařství byla institucemi lenního práva, aniž jimi byla ve své podstatě dotčena samospráva Moravy jako zemského celku. (…) Osobní postavení markrabího však v zahraničí pokleslo, i když jeho samostatné vystupování v zemi nedoznalo újmy.“ (2009, s. 56)

Přímo dědičné právo na Moravské markrabství zajistilo českému králi až, jak správně píšete v komentáři, Obnovené zřízení zemské (1628) - vytvořené pro dědičná práva Habsburků. (Op. cit. 2009, s. 110-112)

Pro další podrobnosti o Moravském markrabství a o proměnách jeho podob a správy doporučujeme kromě již jmenovaných publikací např.: BŘEZINA, Karel: Stručné dějiny Moravského markrabství, Praha: URS, 2010, s. 96; MEZNÍK, Jaroslav: Dějiny národu českého v Moravě, Český časopis historický 88, 1990, č. 1-2, s. 34-62; SLEZÁKOVÁ, Veronika: Moravsko-rakouský landfrýd z roku 1414, tamtéž 100, 2002, č. 3, s. 579-585; VÁCLAVEK, Matouš: Kratičké dějiny markrabství moravského, Meziříčí nad Bečvou: Fr. Vaněk, 1896, 88 s.; WIHODA, Martin: Vznik moravského markrabství, Český časopis historický 97, 1999, č. 3, s. 453-475.
Ivan Sekal píše:
Sobota 16.04.2022 18:15
......nemohu si pomoci slovo sem a slovo tam .Morava pod správo Českých kolonistů Moravské saské kotliny je post absurdum. Pranice Přemyslovských vrahů mezi sebou.Vše proti Moravě hlavně s Prahy.Je mě tak nějak smutno s míchání Lužice Horní a dolní s Čechy nebo vláda nad Moravou. Prostě ti Přemyslovští vrazi se likvidovali mezi sebou a nikdo je nikdy nechtěl. Neměl je lid rád pouze podlézaví Češi.To samé je že nějaký Němec Arnuf určil ...?Bylo by dobré hodit do kamen tuhle stupidní dobu a jednou pro vždy říci - MORAVA JE SUVERENÍ STÁT ČESKÉ REPUBLIKY .Bez šaška Gottwalda a jemu následujích kreatur.Obnovený Říškým sejmem 12 dědičných pánů Moravské panské jednoty roku 2000 n.l, - zvolen byl s říškých pánů Moravské marky - také do dnes uřadující markrabě.Nyní v exilu.
Ivan Sekal píše:
Sobota 16.04.2022 18:37
Čechy -Saská kotlina v majetku Moravanů - vydobytá roku 900 sjednoceným vojskem Vikingy krále Rurika a Moravským vojskem pod vedením syna Svatopluka I. Moravského s rodu Hormidora Moravského -Alenem bílým Chorvatem . Je od tohoto data 1.5. 900 území na vždy jen Moravské. Ustanoven byl řád na 300 let mezi územím a průchodu hranic . L.P. 1257 Jan Jindřich Schoch/Klingenberk a pan Jindřich Jindřich s Rožunberka oba bratranci v zastoupení krále a císaře , včetně markrabích postupují Němcům území Lužic,Bavor,Saska za vyrovnání dluhů Jana s Lutzenburku a za finanční vyrovnání přikupují HORNÍ SLEZSKO od Jagelonců jako protiváhu okleštěných Čech ,dále J.J.Klingenberk přikupuje Qantanynii (Halič ) a dává ji jako protiváhu do zástavy veliteli vojsk Moravské panské jednoty pánu s Habsburku. Jen tak pro zajímavost listiny byly koupeny na bleším trhu v Linci s razítky Chebský zemský archív.Dále vstupuje na všech územích KLINGENBERSKÝ KODEX - dohoda od dosídlení - druhorozenými dětmi starších 14 let. Dnes se zemí Balkánu,Moravy,Polska a Chorvatska ,Srbska ,Maďarska.
Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu