Státní správa

Text dotazu

Dobrý den,
potřebovala bych poradit. Potřebuji napsat seminární práci na téma státní správy a jejího odpolitizování a k tomu potřebuji napsat genezi státní správy. V publikacích, které jsem si zatím prošla se spíše hovoří více o veřejné správě jako takové nebo se hodně řeší samospráva, já bych ale potřebovala hlavně znát problematiku státní správy - jak se utvářela apod.... Bylo mi řečeno, že mám začít od období Rakouska -Uherska, že tam byly dvě hlavní koncepce k problematice státní správy a pak mi byla poraděna ještě definitiva. Zatím jsem ale nenarazila na to, že by s nějaký pramen o definitivě zmiňoval. Hledám něco, co by opravdu řešilo čistě státní správu, úředníky, tak aby se to dalo porovnat se současností.

Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

 definitiva (dříve též definitivum, definitivní služební poměr) je tradiční výsada státních úředníků, kteří nemohou být ze státní služby propuštěni, pokud se nedopustí vážného deliktu. I v případě nadbytečnosti těmto osobám náleží náhrada ve výši odpovídající jejich předchozímu platu.

Definitiva je odměnou za úředníkovu loajalitu a kompensuje se jí nižší úroveň platů ve veřejné správě oproti soukromému sektoru.

Služební pragmatika z r. 1914 stanovila, že definitivně ustanovený úředník může být propuštěn jen za nejvážnější disciplinární provinění a pro tuto sankci se musí vyslovit nejméně čtyři z pěti členů disciplinárního senátu. Možnost propuštění z důvodu nadbytečnosti tento právní předpis neupravoval.

V době komunistického režimu definitiva neexistovala. Možnost jejího obnovení je již od počátku 90. let 20. století předmětem vášnivých polemik. Její odpůrci poukazují na archaičnost tohoto institutu, na to, že zaměstnávání nepotřebného úřednictva snižuje efektivitu správy státu, argumentují čísly o neustále rostoucím počtu státních zaměstnanců a dovozují, že definitiva je plýtváním veřejnými prostředky. Stoupenci definitivy naproti tomu tvrdí, že úředník s jistotou definitivy bude méně náchylný ke korupci a bude nezávislý i na dalších vnějších tlacích.

Služební zákon č. 218/2002 Sb., který byl nahrazen zákonem č. 234/2014 Sb., definitivu neobsahoval: ustanovení § 55 odst. 1 písm. c) připouštělo možnost ukončení služebního poměru „z důvodu organizačních a úsporných opatření, jejichž důsledkem je snížení počtu státních zaměstnanců“. Nový služební zákon liší státní úředníky, které označuje jako státní zaměstnance, a zaměstnance ve správních úřadech, kteří pracují v základním pracovněprávním vztahu, kteří stojí mimo státní službu.

Definitiva se výjimečně uplatňuje i u soukromých zaměstnavatelů, zpravidla u zaměstnanců, kteří dosáhli určitého věku (např. 50 let) nebo určité délky zaměstnání nebo zastávají specifické profese s omezenou možností uplatnění jinde. Takové opatření bývá sjednáno v kolektivní smlouvě.

Viz též

právní jistota

Kategorie: Správní právo

http://iuridictum.pecina.cz/w/Definitiva

 

Status úředníka se vyvíjel v průběhu historie veřejné správy v souladu s potřebami a vývojem státu a společnosti. Odrážel historické, politické, ekonomické, kulturní, ale i jiné podmínky jednotlivých státních uskupení v tom kterém období společenského vývoje. Tento vývoj obecně souvisí s vlastností dynamičnosti veřejné správy, který vyplývá ze snahy tohoto sociálního fenoménu adaptovat se na měnící se vnější, jakož i vnitřní prostředí.

Přizpůsobování se veřejné správy svému okolí (v angl. administrative environment) je uskutečňováno (sebe)reformováním obou složek veřejné správy, které jsou anglickou terminologií v oblasti využití informačních a komunikačních technologií ve veřejné správě označovány jako front office a back office

(oba tyto termíny lze aplikovat na veřejnou správu obecně).

Hendrych, D. et al.: Správní právo - obecná část. /5. rozšířené vydání/. Praha: C. H. Beck, 2003.

s. 429 - 430.

 file:///C:/Users/SEDLACKOVAJ/Downloads/01_kapitola.pdf

 Hlavní název: Úvod do politické vědy

Vydání: Vyd. 1.

Autor: Berg-Schlosser, Dirk, 1943-

Autor: Stammen, Theo, 1933-

Místo vydání: Praha

Nakladatel/Vydavatel: Institut pro středoevropskou kulturu a politiku

Vydáno : 2000

Místo uložení: Národní knihovna České republiky

Signatura: 54 H 205963

Klíčová slova: politologie, metodologie, politologie, politologie, dějiny, Political science

S. 208

http://kramerius4.nkp.cz/search/handle/uuid:f975b830-39ab-11e4-90aa-005056825209

 

Hlavní název: Kapitoly z dějin a teorie veřejné správy

Vydání: Vyd. 2.

Autor: Mates, Pavel, 1947-

Autor: Matula, Miloš

Vysoká škola ekonomická v Praze

Místo vydání: V Praze

Nakladatel/Vydavatel: Vysoká škola ekonomická

Vydáno : 1998

Místo uložení: Národní knihovna České republiky

Signatura: 54 D 106256

Klíčová slova: veřejná správa, teorie

S. 11

http://kramerius4.nkp.cz/search/handle/uuid:0ccc96b0-c698-11e3-93a3-005056825209

 

Hlavní název: Státověda a theorie politiky

Vydání: První vydání

Autor: Neubauer, Zdeněk, 1901-1956

Místo vydání: V Praze

Nakladatel/Vydavatel: Jan Laichter

Vydáno : 1947

S. 469 (obsah)

http://kramerius4.nkp.cz/search/handle/uuid:da801530-a692-11e3-a597-5ef3fc9bb22f

 

Zaměstnanecký vztah státního zaměstnance bude к České republice, ke státu, a nikoliv ke správnímu úřadu jako dosud, zakládán jmenováním (nikoliv pracovní smlouvou) s předchozím souhlasem fyzické osoby, na jmenování do státní služby však nebude právní nárok; státní služba by měla být v zásadě služba na dobu neurčitou, výjimečně  (např. v rezortu zahraničních věcí a po přechodnou dobu u všech zaměstnanců po vstupu zákona v účinnost) na dobu určitou; v návrhu je obsažena i služba stálá (tzv. definitiva), tj. státní služba bez možnosti propuštění z organizačních důvodů.

Hlavní název: Pracovní právo

Vydání: 4., dopl. a přeprac. vyd.

Autor: Bělina, Miroslav, 1950-

Místo vydání: V Praze

Nakladatel/Vydavatel: C.H. Beck

Vydáno : 2010

http://kramerius4.nkp.cz/search/handle/uuid:56bcb4e0-530f-11e4-a6f0-5ef3fc9ae867

 

Z knih, které lze najít pomocí klíčových slov (předmětových hesel) v elektronickém katalogu Národní knihovny ČR na www.nkp.cz, katalogy a databáze, báze NKC, vybíráme:

VODIČKA, Karel, CABADA, Ladislav. Politický systém České republiky. Historie a současnost. Praha: Portál, 2007.

SVOBODA, Ivo, SCHELLE, Karel. Základy organizace veřejné správy. Ostrava: KEY Publishing s.r.o., 2007.

SVOBODA, Ivo. Základy správního práva a veřejné správy. Olomouc: Univerzita palackého, Pedagogická fakulta, 2006.

MATES, Pavel. Kapitoly z historie české veřejné správy v letech 1848 - 1989. Praha: VŠE, 1996.

 

Další odkaz:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ve%C5%99ejn%C3%A1_slu%C5%BEba_(zam%C4%9Bstnanci_ve%C5%99ejn%C3%A9_spr%C3%A1vy)

 

Obor

Právo

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

26.10.2015 08:00

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu