Státní politika zaměstnanosti

Text dotazu

Dobrý den,
píši bakalářskou práci na téma Srovnání
státní politiky zaměstnanosti v ČR a SR. Můžete mi doporučit nějakou
vhodnou literaturu, z které lze čerpat?

Odpověď

Dobrý den,

nevím, zda vám nabídnu zdroje, které byste již neznala, výběr tištěných dokumentů s touto tematikou není příliš široký. Přidala jsem i několik internetových zdrojů, zejména na portálu Výzkumného ústavu práce a soc. věcí a slovenského Inštitútu zamestnanosti najdete řadu materiálů, které se k vašemu tématu vztahují a dále i odkazy na obdobné dotazy, které jsem zpracovávala již dříve. Další zdroje ( včetně závěrečných prací- nejsou volně dostupné, proto neuvádím) najdete v on-line katalogu na adrese https://katalog.vse.cz/.

Internetové zdroje:

https://www.uradprace.cz/

https://www.i-poradce.cz/Default.aspx

https://zena.aktualne.cz/co-je-aktivni-politika-zamestnanosti/r~i:article:76265/

http://www.mpsv.cz/cs/

http://www.vupsv.cz/

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/home

http://www.nvf.cz/

http://www.businessinfo.cz/cz/

http://ec.europa.eu/index_cs.htm

http://ec.europa.eu/ceskarepublika/index_cs.htm

http://www.employment.gov.sk/index.php?SMC=1

https://ivpr.gov.sk/o-nas/

http://dspace.upce.cz/bitstream/10195/32228/1/CL576.pdf

http://www.iz.sk/download-files/sk/aptp-uvodna-prednska.pdf

http://www.iz.sk/sk/

http://www.ptejteseknihovny.cz/uloziste/aba006/socialni-system-soc-davky-podpora-v-nezamestanosti

http://www.ptejteseknihovny.cz/uloziste/aba006/nezamestnanost-zen-v-cr

http://www.ptejteseknihovny.cz/uloziste/aba006/aktivni-politika-zamestnanosti

Literatura:

HOLMAN, R.: Ekonomie. 4. aktualizované vydání. Praha: C.H. Beck, 2005, 710 s., ISBN 80-7179-891-6

3. JACOBSEN, J.P. – SKILLMAN, G.L.: Labor Market and Employment Relationships: A Comprehensive Approach. 1. vydání. Malden: Blackwell Publishing, 2004, 556 s., ISBN 0-631-20836-4

4. JÍROVÁ, H.: Trh práce a politika nezaměstnanosti. 1. vydání. Praha: Vysoká škola ekonomická, 1999, 95 s., ISBN 80-7079-635-9

5. KOTÝNKOVÁ, M. – NĚMEC, O.: Lidské zdroje na trhu práce. Vývoj a tendence v souvislosti se vstupem České republiky do EU. 1. vydání. Praha: Professional Publishing, 2003, 199 s., ISBN 80-86419-48-7

6. NĚMEC, O.: Lidské zdroje na trhu práce. 1. vydání. Praha: Vysoká škola ekonomická, 2002, 151 s., ISBN 80-245-0350-6

7. FILIPOVÁ, Lenka. Lidský kapitál a jeho efektivní využití jako zdroj ekonomického růstu v České republice. Nakladatelství ČVUT, 2008. 95 s. ISBN 80-86729-38-9.

8. KUCHAŘ, Pavel. Trh práce – sociologická analýza. Vydání první. Nakladatelství Karolinum, 2007. 183 s. ISBN 978-80-246-1383-3.

9. BUCHTOVÁ, B.: Nezaměstnanost: psychologický, ekonomický a sociální problém, Grada, Praha, 2002, ISBN 80-247-9006-8, str. 64-69

10. MAREŠ, P.: Nezaměstnanost jako sociální problém. Praha, Sociologické nakladatelství 2002, ISBN 80-86429-08-3, str. 172-174

11. BROŢOVÁ, Dagmar.:Společenské souvislosti na trhu práce, 1.vydání, Praha: Sociologické nakladatelství, 2004, 140 s., ISBN 80-86429-16-4

12. BROŽOVÁ, Dagmar: Společenské souvislosti trhu práce, 1. vydání, Praha, Sociologické nakladatelství 2003, 140 str., ISBN 80-86429-16-4

13.  BROŽOVÁ, Dagmar: Kapitoly z ekonomie trhů práce, 1. vydání, Praha, Oeconomica 2006, 173 str., ISBN 80-245-1120-7

14. HUBÁLEK, Michal – ŠTĚPÁNKOVÁ, Martina – ZAMBOJ, Ladislav: Trh práce a diskriminace, 1. vydání, Praha, Poradna pro občanství, občanská a lidská práva 2008, 145 str., ISBN 978-80-254-2662-3

15.  KOTÝNKOVÁ, Magdalena: Sociální ochrana chudých v České republice, 1. vydání, Praha, Oeconomica 2007, 134 str., ISBN 978-80-245-1302-7

16.  KREBS, Vojtěch a kol.: Sociální politika, 3. vydání, Praha, ASPI, a. s. 2005, 504 str., ISBN 80-7357-050-5

17. BALDWIN, Richard; WYPLOSZ, Charles. The Economics of European Integration. 2. vydání. United Kingdom : McGraw-Hill, 2006. 464 s. ISBN 9780073322421.

18. BUDÍK, Josef. Evropské strukturální fondy a jejich využívání. 1. vydání. Praha : Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2009. 80 s. ISBN 978-80-7408-014-2.

19. Lidské zdroje a fondy EU : Evropský sociální fond jako nástroj spolufinancování projektů v oblasti rozvoje lidských zdrojů. Praha : ASPI,a.s., 2006. 128 s. ISBN 80-7357-139-0. ze, Nakladatelství Oeconomica, 2002. 152 s., ISBN 80-245-0350-6

20.. WINKLER J., WILDMANNOVÁ M.: Evropské pracovní trhy a průmyslové vztahy. Praha: Computer Press, 1999. 143 s., ISBN 80-7226-195-9

21. DURDISOVÁ, Jaroslava. Sociální politika v ekonomické praxi. Praha : Oeconomica, 2005. 246 s. ISBN 80-245-0850-8.

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Centrum informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické v Praze

Datum zadání dotazu

11.04.2012 09:55

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu