Statistický lexikon obcí

Text dotazu

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak často vydává ČSÚ Statistický lexikon obcí? Na stránkách ČSÚ jsem našla tento lexikon za roky: 2005, 2007, 2008 a 2013 tudíž v tom nevidím žádnou logickou návaznost. Dále bych se chtěla zeptat, jaký je rozdíl mezi Statistickým, Retrospektivním a Malým lexikonem obcí? Děkuji za odpověď

Odpověď

Dobrý den,
K lexikonům nelze přistupovat jako k ročenkám (nevycházejí pravidelně jedenkrát za rok), ostatně ani je mezi ročenky nemáme zařazované na webových stránkách ČSÚ. Vycházejí nepravidelně v závislosti na novém sčítání lidu a změnách v samosprávě.
Historický lexikon obcí České republiky (od roku 1968 do roku 2005), odkaz: http://csugeo.i-server.cz/csu/tz.nsf/i/csu_vydava_historicky_lexikon_obci_ceske_republiky_1869_2005 .

Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 zachycuje dlouhodobý vývoj osídlení na našem území a období, v němž byla několikrát změněna nejen státoprávní struktura a ústavně-právní charakter státu, ale i jeho územní a správní organizace. Je sestaven podle správního rozdělení státu k 1. 1. 2005.
Vydáním tohoto díla se Český statistický úřad po třiceti letech vrací a navazuje na Retrospektivní lexikon obcí ČSSR 1850-1970, který byl vydán Federálním statistickým úřadem v roce 1978. Retrospektivní lexikon obcí byl výsledkem téměř 10 let složité statistické, archivářské a vědecko-výzkumné práce s významným přispěním nejrůznějších institucí a pracovišť. Přesto, že se tehdy nepodařilo zcela odhalit některá problémová místa a provést konfrontaci dat z různých pramenů, stal se tento lexikon zcela unikátním dílem ve statistické literatuře. Jeho vydáním byla uskutečněna idea významného českého demografa a dlouholetého vedoucího pracovníka statistického úřadu dr. Vladimíra Srba, který byl zároveň hlavním organizátorem této práce. Informace v Retrospektivním lexikonu končily rokem 1970, resp. 1972.
Snahou tvůrců Historického lexikonu obcí bylo nejen doplnit informace za uplynulá desetiletí, ale zároveň provést revizi veškerých historických dat o obyvatelstvu a domech a aktualizaci informací o územně administrativním členění a územní příslušnosti obcí a částí obcí od poloviny 19. století až dodnes. Tento záměr byl po několikaletém úsilí naplněn, a mohl tak být vytvořen zatím nejúplnější a relativně spolehlivý informační zdroj o historickém vývoji osídlení našeho území mezi lety 1869-2005. Podrobné informace o výsledcích této náročné revize jsou uvedeny v kapitole „Prameny Historického lexikonu obcí České republiky 1869-2005 a tvorba databáze".

Historický lexikon obcí zahrnuje informace počínaje rokem 1869. V tomto roce se uskutečnilo první moderní sčítání lidu a začíná jím nové období populačních cenzů na našem území. Sčítáníbylo tehdy provedeno podle zásad stanovených mezinárodními kongresy, z nichž vycházejí do určité míry populační cenzy u nás i ve světě i v současnosti. V této době již také bylo do značné míry ustáleno nové územní rozdělení země započaté v roce 1850 a ukončena tisíciletá existence veřejné správy založené na patrimoniálním zřízení s vrchnostenskými úřady pozemkových vrchností a magistráty měst. Patrimoniální správa byla nahrazena správou státní. V roce 1868 byla pak zavedena její trojinstančnost, tj. okres, země, stát.

Historický lexikon se skládá ze dvou základních částí, z nichž prvá - datová obsahuje statistické údaje o počtu obyvatel a počtu domů zjištěných při jednotlivých sčítáních lidu od roku 1869, tj. údaje ze sčítání lidu z let 1869, 1880, 1890, 1900, 1910, 1921, 1930, 1950, 1961, 1970, 1980, 1991 a 2001. Údaje o obyvatelích a domech jsou uvedeny za 6248 obcí a 11 475 částí obcí.

Současně je tato část doplněna rovněž informací o prvé historické zmínce za každou obec, resp. část obce a údajem o výměře obce v hektarech.

Druhá - textová část Historického lexikonu obsahuje seznam názvů veškerých obcí a částí obcí, které se na našem území vyskytly od roku 1869 do roku 2005 a byly zaznamenány v použitých pramenech. Těmito prameny jsou zejména starší úřední seznamy míst, později od roku 1921 nazývané lexikony obcí, které rovněž obsahují ve své době platné úřední názvy příslušné územní jednotky.
Seznam názvů zahrnuje i pojmenování dávno zaniklá či dnes již nepoužívaná, dobu vzniku nebo zániku samostatné územní jednotky, změny jejího názvu, současnou existenci.
Poznání o územním členění státu a administrativním vývoji každé obce a části obce přinášejí i zařazené informace o příslušnosti každé územní jednotky k vyššímu administrativnímu celku, a to opět v dlouhodobém pohledu od roku 1869.

Součástí Historického lexikonu je také stať o vývoji územní organizace veřejné správy na území České republiky a zejména pak podrobný přehled pramenů Historického lexikonu s komentáři a hodnocením, v němž lze nalézt mnohé prameny unikátní i nově použité, které naši předchůdci neměli k dispozici. Předpokládáme, že tento přehled se stane mimořádně přínosným pro všechny, kteří se problematikou sídel a osídlení zabývají.

Historický lexikon přináší kromě metodických poznámek a vysvětlivek i další zajímavé informace, mj. seznam všech historických měst s uvedením roku, kdy byla obec povýšena na město, seznam 50 největších měst na našem území v letech 1869-2001 a také přehled o údajích, které byly zjišťovány od roku 1869 při sčítáních lidu a byly uvedeny v příslušných seznamech míst a lexikonech obcí.

K získání ucelenějšího pohledu byly zpracovány a do historického lexikonu zařazeny některé další retrospektivní přehledy, např. souhrnné údaje o počtech obyvatel a domů podle krajů a okresů České republiky a přehled o územním členění republiky za období 1869 až 2005.

Retrospektivní lexikon obcí ČSSR 1850 - 1970 vydaný Federálním statistickým úřadem v roce 1978, tedy předcházel historickému lexikonu obcí.
Statistický lexikon obcí 2013

Tradiční publikace se základními údaji ze sčítání lidu, domů a bytů 2011 za všechny obce, části obcí a základní sídelní jednotky těchto obcí, přepočtené na územní strukturu k 1.1.2013. Uvedeny jsou úřední názvy všech obcí a částí obcí a také příslušnost jednotlivých obcí ke správním obvodům obcí s rozšířenou působností, s pověřeným obecním úřadem, k matričním, stavebním a finančním úřadům. Doplněno přehledem všech územních změn v období od 2.1.2005 až do 1.1.2013. Předchozí statistické lexikony vycházely ze sčítání lidu z roku 2001 a doplňovaly je změny v samosprávně k určitému datu zjištěné.
Malý lexikon obcí České republiky 2014
Obsahuje pouze všechny obce ČR v územní struktuře roku 2014 s vybranými daty z městské a obecní statistiky za rok 2013.Zdroj: http://csugeo.i-server.cz/csu/2008edicniplan.nsf/publ/4116-08-2008

Zdrojem těchto informací jsou webové stránky Českého statistického úřadu.

A ještě odpověď přímo od odborníků z ČSÚ:
"Statistický lexikon obcí je tradičním dílem (již od období První republiky), který shrnuje základní výsledky sčítání lidu, domů a bytů (SLDB) pro jednotlivé obce, jejich části a základní sídelní jednotky. Obvykle vycházel jen jednou, po zpracování výsledků sčítání - třeba Statistický lexikon obcí ČSSR 1982 (data ze SLDB 1980) nebo Statistický lexikon obcí 1992 (ze SLDB 1991).

Po SLDB 2001 byl lexikon vydán vícekrát, aby byly reflektovány změny v územní struktuře ČR (tj. hlavně vzniky a zániky obcí) - tištěně v roce 2005, elektronicky pak i pro roky 2007 a 2008 - jde vlastně o stejná čísla ze SLDB 2011, ale uspořádaná podle územní struktury ČR v daném roce.

V roce 2013 (https://www.czso.cz/csu/czso/statisticky-lexikon-obci-2013-a8m6eyff20) byl pak vydán nový Statistický lexikon obcí s daty ze SLDB 2011.

Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 je jednorázovým souborným dílem (vydáno v roce 2006), které shrnuje v časových řadách údaje ze sčítání lidu (tj. jde data se zhruba desetiletou periodicitou, podle toho, jak se sčítání konala), údaje jsou tříděny podle územní struktury v roce 2005, data jsou pro obce, jejich části i základní sídelní jednotky. Druhý díl lexikonu pak obsahuje seznam obcí a osad na našem území: https://www.czso.cz/csu/czso/historicky-lexikon-obci-ceske-republiky-2001-877ljn6lu9 ). V současné době připravujeme lexikon nový, bude zahrnovat i údaje ze SLDB 2011, vyjít by měl na konci listopadu.

Malý lexikon obcí je každoročním souhrnem základních údajů o obcích ČR (aktuálně zde: https://www.czso.cz/csu/czso/maly-lexikon-obci-ceske-republiky-2014-n-gdc2kaznu1 ) - obsahuje data maximálně do úrovně celých obcí - obyvatelstvo podle každoročních bilancí obyvatel, plus různé doplňující údaje jako je rozloha, případně vybavenost obce..."

 

 

Obor

Geografie. Geologie. Vědy o zemi

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

11.05.2015 08:00

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu