Soudní exekutor a proces exekučního řízení

Text dotazu

Dobrý den,
potřebovala bych poradit s výběrem literatury pro zpracování diplomové práce na téma "Soudní exekutor a proces exekučního řízení.

Odpověď

Dobrý den,
literaturu pro Vaši diplomovou práci "Soudní exekutor a proces exekučního řízení" naleznete v katalozích dostupných na adrese http://aleph.nkp.cz/F/.
Z těchto Vám doporučujeme především tyto zdroje:
* online katalog Národní knihovny ČR (NKC)
* Souborný katalog ČR (SKC) - zde naleznete literaturu i v dalších českých knihovnách spolu s informacemi o její dostupnosti v knihovnách
* Česká národní bibliografie (ČNB) - knihy napsané/přeložeené českými autory v českém jazyce
* Články v českých novinách, časopisech a sbornících (ANL) - báze obsahuje záznamy článků z vybraných českých periodik od r. 1991 (báze je také dostupná jako předpřipravená skupina ANL+ v rámci Jednotné infomační brány www.jib.cz, zde je ovšem navíc obohacena o záznamy článků dodávaných společnostmi Anopress a Newton Media; více informací o bázi na adrese
http://info.jib.cz/news/anl)

Dalším užitečným zdrojem pro vyhledání literatury může být již zmíněná Jednotná informační brána (www.jib.cz), jejímž prostřednictvím můžete vyhledávat z jednoho rozhraní ve více katalozích najednou.

Pro ukázku Vám uvádíme některé vyhledané publikace. Dokumenty jsou vyhledány v Souborném katalogu ČR za použití klíčových slov "soudní*", "exekuto*", "řízení", proces*", "exekuce", atd. Znak * slouží pro pravostranné rozšíření, tj. při zadání slova soudní* bude vyhledáno soudní, soudního, soudnímu, apod.:

* ŠVEJNOHA, Jiří. Aktuální problémy exekucí prostřednictvím soudních exekutorů [rukopis]. Brno. Masarykova univerzita. Právnická fakulta. Katedra
občanského práva. 2003. 51 l.  
Pozn.: diplomová práce

* HOLEŠÍNKSÝ, Petr. Causa soudní exekutor (analýza institutu soudního
exekutora) [rukopis]. Brno. Brno. Masarykova univerzita. Právnická fakulta.
2001. 154 listů.
Pozn.: diplomová práce

* JAROŠ, Vojtěch. Činnost soudních exekutorů [rukopis]. Brno. Masarykova univerzita. Právnická fakulta. Katedra občanského práva. 2004. 94 l.
Pozn.: diplomová práce

* SCHELLEOVÁ, Ilona a LAMKA, Roman. Exekuce v zrcadle právních předpisů.
III., Soudní exekutoři a jejich exekuční činnost. Vyd. 1. Ostrava: Key Publishing, 2007. 93 s. Právo. ISBN 978-80-87071-38-0.
Předmětová hesla: exekuce -- Česko * soudní exekutoři -- Česko

* KRAJČO, Jaroslav. a BAJCURA, Andrej. O súdnych exekútoroch a exekučnej
činnosti: exekučný poriadok: komentáre, dôvodová správa, judikatúra, súvisiace predpisy. 1. vyd. Bratislava: Elita, 1996. 543 s. ISBN 80-8044-009-3.
Předmětová hesla: občanské právo procesní * exekuce * právo * soudní exekuce
* Slovensko

* SCHELLE, Karel a SCHELLEOVÁ, Ilona. Právní služba: advokacie, notářství, patentoví zástupci, daňoví poradci, soukromí soudní exekutoři. 3. vyd.
Praha: Eurolex Bohemia, 2006. 137 s. ISBN 80-86861-90-2.
Předmětová hesla: právní pomoc -- Česko * advokacie -- Česko * notářství -- Česko * patentoví zástupci -- Česko * daňoví poradci -- Česko

* Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád): komentář.
2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2010. xv, 643 s. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-179-6.
Předmětová hesla: exekuce -- Česko

* SCHELLEOVÁ, Ilona a kol. Exekuce. Vyd. 1. Ostrava: Key Publishing, 2008.
216 s. Právo. ISBN 978-80-87071-91-5.
Předmětová hesla: exekuce -- Česko
Pozn.: učebnice vysokých škol; dle obsahu je na straně 177-207 kapitola "Soudní exekutoři a jejich exekuční činnost"

* SCHELLEOVÁ, Ilona a kol. Exekuční řízení. Vyd. 1. Praha: Eurolex Bohemia, 2005. 272 s. ISBN 80-86861-46-5.
Předmětová hesla: exekuce -- Česko

Další knihy můžete dohledat ve výše uvedených informačních zdrojích.
Vyhledané záznamy můžete dále upravovat, např. zvolit rozmezí dat vydání, jazyk dokumentu či zpřesnit pomocí nového klíčového slova. Doporučujeme Vám také vyhledat dokumenty ve fakultní knihovně vaší školy, zde by mohl být větší výběr právnické literatury či skripta, která nemusí být ve fondu NK ČR.

Zajímavým zdrojem informací by pro Vás také mohlo být periodikum:
* Komorní listy: časopis soudních exekutorů. Brno: Exekutorská komora České republiky, 2009- . Dostupné také z: <http://www.ekcr.cz/komorni-listy>.
Předmětová hesla: exekuce -- Česko * soudní exekutoři -- Česko


Dále Vám doporučujeme projít následující internetové zdroje:
* Exekutorská komora ČR - http://www.ekcr.cz/
* Ministerstvo spravedlnosti -
http://portal.justice.cz/Justice2/Uvod/uvod.aspx
* Centrální evidence exekucí - https://live.ceecr.cz/main.php
* www stránky zákonů - Ministerstvo vnitra ČR (http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/); Portál veřejné správy
(http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/6966/place)

V případě, že byste měla zájem o zpracování kompletní rešerše pro Vaši diplomnovou práci, můžete zažádat o její vyhotovení. Informace o rešerších poskytovaných NK ČR jsou k dispozici na adrese http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_reserse.htm. Služba je placená, řídí se Ceníkem placených služeb a poplatků NK ČR (http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_cenik.htm , viz bod 8.1 - Poplatek za práci knihovníka při rešerších (za každou, i započatou,
půlhodinu) 80,-. Zároveň si Vás dovolíme upozornit, že v případě rešerší zhotovených pro potřeby vysokoškolských kvalifikačních prací je požadován e-mailový kontakt na vedoucího práce, který musí schválit provedení rešerše.
Toto opatření je zavedeno z toho důvodu, že rešerše je součást práce a student jejím prostřednictvím dokazuje svoji schopnost samostatné práce s informačními zdroji ve studovaném oboru.

Obor

Právo

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

07.12.2012 08:23

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu