Somatotypologie

Text dotazu

Prosila nych jestli by jte mi nemohli pomoci najít nějské dokumenty a fakta týkají se somatotypů a cokoliv s tím spojeného. Předem moc děkuji za odpověď. Budu velmi ráda za jakékoliv informace. Děkuji

Odpověď

Dobrý den, první pokusy o typologii tělesné konstituce, tj. o nalezení určitých typických vlastností tvaru lidského těla, jsou již velmi staré. Připisují se Hippokratovi, který jako první již ve starověku zanechal po sobě systém, dělící lidské konstituce na dva základní typy: habitus phthisicus (štíhlé, dlouhé tělo, převládající vertikální rozměry) a habitus apoplecticus (krátké, zavalité tělo, převládající horizontální rozměry). Hippokratova dělení, někdy s menšími odchylkami, se potom užívá ve starověku i středověku.

V 19. a zvláště 20. stol. vzniká celá řada typologií. Charakteristické je, že většina z nich rozlišuje tři nebo čtyři krajní typy. Mezi nejznámější typologické systémy je možno zařadit:

-         Rostanův (1826 in Krajník 1944), rozlišující typ dechový, zažívací, mozkový a svalový
-         Sigaudův (1914 in Tittel 1961), který je zpřesněním Rostanovy typologie - rozlišuje typ dechový, zažívací, svalově kloubní a mozkomíšní
-         Kretschmerův (1921), používaný ještě po druhé světové válce u nás, rozlišující typ astenický (leptosomní), atletický a pyknický
-         Bunakův (1923,1931, in Tittel 1961), který stanovil typy: stenoplastický (štíhlý), mesoplastický (střední), euryplastický (široký)
-         Violův (1933 in Krajník 1944), který rozeznává typ normosplanchnický (normotyp), makrosplanchnický (brachytyp), mikrosplanchnický (longityp)
-         Conradův (1941), navazující na systém Kretschmerův a kromě základních typů - pyktomorfa, metromorfa a leptomorfa - popisující i mezitypy
-         Sheldonův (1940,1954), zatím nejdůkladněji propracovaný, rozlišující kromě tří vyhraněných somatotypů celou škálu různých smíšených typů (podrobněji viz dále).

Kretschmer a Scheldon se kromě toho pokoušeli i o nalezení vztahu mezi tělesnou konstitucí a psychickými vlastnostmi, tj. vytvořit "psychotypy".
Tyto vztahy však byly mnohými autory kritizovány jako neprokazatelné. Jejich analýzu moderními psychometrickými metodami provedl Wilde (1964) a prokázal, že nelze tyto závislosti potvrdit. Autoři od nich také upustili.

     Kretschmerova konstituční typologie byla hojně aplikována, mj. i u nás.
Z jeho publikace Körperbau und Charakter uvádíme názorné příklady jeho typů
(obr.1,2,3)

    Teoretickými úvahami o lidských konstitucích a typologických systémech a jejich přednostech či nedostatcích se zabývají někteří další autoři, např. Krajník (1938), Hrdlička (1939), Tolar a Šabat (1943), Pavlík (1948), Grimm (1961), Knussmann (1961), Heathová (1966), Linc a Fleischmann (1967), Prokopec (1968), Bok (1972) aj.

    Sheldon založil svoji metodu na poznatku, že v lidské populaci neexistují pouze vyhraněné konstituční typy, nýbrž celá škála typů tělesné stavby. Studoval velké množství antropometrických dat u rozsáhlého materiálu. Na základě těchto zkušeností dospěl ke zcela novému způsobu stanovení somatotypu. ( Sheldon používá termín "somatotyp" jako první. Je proto správné jej používat ve spojení s metodou jeho nebo jeho následovníků).

     Sheldonovou typologickou metodu v zásadě přijali jeho následovníci Parnell, Heathová a Carter, snažili se však o její zdokonalení. Ze spolupráce Heathové a Cartera (1967) pak vznikla definitivní verze modifikované Sheldonovy metody, která nese jejich název, a která se stala nejpoužívanější metodou stanovení somatotypu. Poměrně přesné označení morfologické struktury jedince třemi čísly dává totiž možnost rozlišení velké variability typů tělesné stavby, které se v populaci vyskytuje.

     Heathová s Carterem stanoví čísla jednotlivých komponent především antropometrickými údaji. Jejich metoda umožňuje určit somatotyp mužů i žen, dospělých i dětí - a to s přesností komponent na 0,5 stupně. Jejich škála pak není limitována 7 stupni jako u Sheldona, nýbrž je otevřena pro extrémní somatotypy do vyšších (v endomorfii snad až do 14 stupňů), takže počet možných somatotypů je teoreticky neomezený.

zdroj s odkazy na literaturu:
http://home.pf.jcu.cz/~rvobr/somatotyp.htm

nebo
http://www.vseokulturistice.cz/somatotypy-aneb-vase-telesna-stavba_232?c=1.

Obor

Psychologie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

27.11.2008 10:06

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu