Sociální pracovník

Text dotazu

Dobrý den, prosím o názvy titulů vztahujících se k tématu pozice a role sociálního pracovníka. Konkrétně jde o sociálníhO pracovníka v nízkoprahovém zařízení pro děti a mláděž. Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,
K tématu nízkoprahových zařízení se vztahují níže uvedené publikace, ve kterých by mohla být osobnost sociálního pracovníka v této instituci zmíněna (např. dle naskenovaného obsahu, který je-li k dispozici, přikládáme k záznamu dokumentu).  Některé z uvedených dokumentů jsou vysokoškolské práce, u nichž je omezen přístup k plnému textu. Informace o možnosti náhledu na práci získáte v knihovně, kde je práce uložena.

FILÍPKOVÁ, Zdena, ed. et al. Dobrá praxe: české a zahraniční zkušenosti z práce v nízkoprahových terénních a kontaktních službách. [Praha]: Česká asociace streetwork (ČAS), 2011. 117 s. ISBN 978-80-905069-0-9.

LEŠKOVÁ, Lýdia. Field social work - help for group of children in danger. 1st ed. in Tribun EU. Brno: Tribun EU, 2010. 66 s. Librix.eu. ISBN 978-80-7399-928-5.
Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/201105/contents/nkc20112183653_1.pdf

KLÍMA, Petr, ed. et al. Kontaktní práce: antologie textů České asociace streetwork. 2. vyd. [Praha: Česká asociace streetwork, 2009]. 359 s. ISBN 978-80-254-4001-8.
Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/200910/contents/nkc20091855591_1.pdf

KOUTNÝ, Jakub. Metodika poskytování sociálních služeb nízkoprahovým klubem Wu-Wej v Kyjově [rukopis]. 2006. 34 l.
Pozn.: klauzurní práce

Nízkoprahové programy pre deti a mládež: úvod do problematiky. 1. vyd. Bratislava: Nadácia mládeže Slovenska, 2005. 136 s. ISBN 80-969348-0-5.

VOREL, Jiří. Princip participace v nízkoprahovém zařízení [rukopis]. České Budějovice, 2010. 46 l. Dostupné také z: <http://minas.jcu.cz/F/?func=direct&doc_number=000174937>.
Pozn.: bakalářská práce

SIKOROVÁ, Lucie. Nízkoprahová centra jako nástroj prevence sociálně patologických jevů dětí a mládeže [diplomová práce] = The Low-threshold centres as a tool of sociopatological phenomena prevention for kids and youngs [diplomová práce]. Opava: [vl.nákl.], 2009. 47 s.
Pozn.: Diplomová práce

BARTOŠÍKOVÁ, Ivana a VOŘÍŠEK, Radovan. Příručka pro nízkoprahové terapeuty. 1. vyd. Brno: Sdružení Podané ruce, 1998. 78 s. SCAN; sv. 1. ISBN 80-85834-57-X.

MACHÁČOVÁ, Monika. Způsoby trávení volného času se zaměřením na nízkoprahová centra = <<The >>way of spending leisure time activities aimed at disabled accesible centres. Opava: [vl.nákl.], 2008. 49 s.
Pozn.: bakalářská práce

Záznamy naleznete v Souborném katalogu ČR (SKC), kde jsou uvedeny také informace, ve které knihovně se daný dokument nachází. Pokud nejste uživatelkou dané knihovny, lze získat vybrané knihy prostřednictvím meziknihovních služeb (více informací o této službě naleznete na adrese http://archiv.knihovny.cz/co-knihovna-nabizi/sluzby/175-meziknihovni-sluzby). Vždy záleží na knihovně, kterou o výpůjčku žádáte, zda a za jakých podmínek (prezenční X absenční studium) Vám může knihu půjčit. V knihách si také můžete všimnout seznamu použité/doporučené literatury, která Vás často může navést na další tituly.


Zajímavým zdrojem by pro Vás také mohly být článkové databáze ANL  [ http://aleph.nkp.cz/F/RHDI26N1NNJ5AM43QRTA9MDY8V612MPN24FPLFGQEALQGFGNT3-26387?func=file&file_name=find-b&local_base=ANL ]a ANL+ (http://anlplus.jib.cz/ , ANL+ také dostupné v rámci Jednotné informační brány www.jib.cz , kde můžete také zvolené zdroje libovolně kombinovat pro co nejefektivnější vyhledávání).

Uvádíme Vám příklady článků z báze ANL:
VIRČÍKOVÁ, Michaela. Zkušenosti z práce v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež = Experience in work in low-threshold facilities for children and youth. In: Sborník příspěvků: Vzdělávání menšin a multikulturní výchova v evropském kontextu. Liberec: Liberecké romské sdružení, 2010. s. 130-136. ISBN 978-80-903953-4-3.

Práce s neorganizovanými dětmi a mládeží. Setkání všech nízkoprahových zařízení pro děti a mládež. Éthum, 2003, 39, s.1-151.
Pozn.:  Sborník příspěvků různých autorů z konference Práce s neorganizovanými dětmi a mládeží (21.-22.5.2003, Praha). Tematické okruhy konference: nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, 4 roky s programem Gabriel, otevřené kluby,komunitní kluby, kluby při škole, dobrovolníci, donátoři aj.

KLÍMA, Petr a JEDLIČKA, Richard. Sociálně pedagogická práce s dětmi a mládeží v tíživých životních situacích v nízkoprahovém kontextu. Speciální pedagogika, 2002, 12(4), s.226-241.
Pozn.: Pojem nízkoprahovost. Čím a jak se odlišují nízkoprahové služby od standardních. Základní typy nízkoprahově organizovaných služeb (streetwork, kontaktní centra, ...). Různé podoby sociální a sociálně pedagogické práce.

OLBERTOVÁ, Erika. Každý touží někam patřit: nízkoprahová zařízení skýtají často jediné útočiště tisícům dětí. Děti a my: časopis pro rodiče, učitele a pracovníky pomáhajících profesí, 2012, 42(9), s. 46-48. ISSN 0323-1879.
Pozn.: Informace o nových metodách sociální pomoci - streetwork (terénní sociální práce) a nízkoprahové kluby (nízkoprahová zařízení pro děti a mládež). Autorka se zaměřila na činnost Komunitního centra Motýlek na Praze 9, jeho vznik a nabízené služby. Problémovým dětem a dětem ze špatných rodinných poměrů je nabízena kvalitní alternativa aktivního vyžití. Zásadním přínosem je také prevence a poradenství. Dva příběhy klientů centra.

Báze ANL (stejně tak i ANL+) obsahuje mnohem více záznamů článků o nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež, ovšem ze záznamu nelze určit, do jaké míry a zda vůbec se v nich vyskytují zmínky také o sociálních pracovních. Z tohoto důvodu by bylo nejjistější, kdybyste články prošla a sama určila, které jsou pro Vás relevantní, a které již nikoli. Články naleznete např. zadáním slov "nízkoprahov*", dět, mládež, apod. Znak * slouží pro pravostranné rozšíření výrazu.

Dále můžete využít online zdroje typu zahraničních článkových databází, např. volně dostupnou databází výchovy a vzdělávání ERIC (http://www.eric.ed.gov) či licencované zdroje NK ČR pro registrované uživatele v NK (seznam těchto zdrojů naleznete na adrese http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_infozdr.php3. K většině těchto bází je možný také vzdálený přístup, viz http://www.nkp.cz/pages/page.php3?nazev=Licencovane_online_databaze&submenu3=104 . Z těchto zdrojů můžete využít např. Ebsco, Web of Knowledge  či elektronickou knihovnu ebrary.

Informace, či alespoň prvotní náhled na celou problematiku můžete čerpat také z prací volně dostupných n a internetu, např.:
Bakalářská práce "Práce s neorganizovanou mládeží v nízkoprahovém zařízení" - http://is.muni.cz/th/135748/pedf_b/Bak._prace_Bruknerova.pdf
Pojmosloví nízkoprahových zařízení - http://www.streetwork.cz/index.php?id=202&option=com_content&task=view

Obor

Sociologie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

19.12.2012 13:47

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu