Sociální opora ve vztahu k věku poskytovatele a příjemce

Text dotazu

Dobrý den
Mám zpracovat bakalářskou práci na téma "Sociální opora ve vztahu k věku poskytovatele a příjemce". Bohužel si s tímto tématem nevím moc rady, tak jsem se chtěla zeptat, zda byste mi doporučili nějaké vhodné zdroje? Mám přístup i do elektronických databásí EBSCO a spol., budu vděčná za cokoli, co pro mně bude dostupné v ČR buď česky nebo anglicky. (zatím mám Mareš, J. (2001). Sociální opora u dětí a dospívajících; Nakonečný, M. (1997). Motivace lidského chování; Nakonečný, M. (2009). Sociální psychologie. a nějaké 3 cizí výzkumy) Děkuji

Odpověď

Dobrý den,
dokumenty k Vašemu tématu můžete vyhledat ve volně dostupných online zdrojích. Jedním z nich je Souborný katalog ČR (dostupný na adrese http://aleph.nkp.cz/F). Z Vašeho dotazu bohužel přesně nevyznívá, zda se ve své práci budete soustředit na sociální oporu ve smyslu pomoc od druhého člověka či na sociální oporu a pomoc od právnických osob (např. stát). Proto Vám uvádíme příklady vyhledaných dokumentů z obou těchto oblastí, přičemž sociální pomoc od druhého člověka může být  obsažena v knize "okrajově např. jako téma jedné kapitoly knihy o sociálních vztazích; bohužel není v možnostech služby PSK tyto knihy procházet, nabízíme Vám alespoň návod na jejich vyhledání. V Souborném katalogu (SKC) zadejte do pole pro vyhledávání klíčová sova typu sociální pomoc, sociální opora, sociální vztahy, vztahy rodina, atd. Vyhledávání můžete rozšířit znakem * pro pravostranné rozšíření, tzn. rodin* bude vyhledáno rodina, rodinu, rodinný, apod. V online katalogu Národní knihovny (NKC, opět na adrese http://aleph.nkp.cz/F) můžete vyhledávat také pomocí naskenovaných obsahů knih. Ve Vašem dotazu píšete, že máte vyhledanou publikaci Sociální opora u dětí a dospívajících autora Jiřího Mareše, pro jistotu bychom Vás rádi informovali, že byly vydané 3 díly.

Ukázkou Vám uvádíme některé z vyhledaných dokumentů:
* Výrost, Jozef. Aplikovaná sociální psychologie II. 1. vyd. Praha: Grada, 2001. 260 s. Psyché.
Předmětová hesla: coping * emoce * náročné životní situace * násilí * psychobiologie * psychologie emocí * psychologie násilí * psychologie zdraví * sebeuplatnění * sociální opora * stres * zdraví * závislosti

* Stull, Donald D., ed. a Schensul, Jean J., ed. Collaborative research and social change: applied anthropology in action. Boulder: Westview Press, C1987. xiii, 265 s. Westview special studies in applied anthropology. ISBN 0-8133-7221-6.
Předmětová hesla: etnografie * sociální změny * výzkum * USA * země Třetího světa

* Šmejkalová, Jindřiška. Sociální opora ve stacionáři pro duševně nemocné [rukopis]. 2004. 49 l., [4] l. příl.
Předmětová hesla: sociální politika * sociální práce * sociální opora * duševně nemocní
Pozn.: bakalářská práce, Masarykova univerzita v Brně, Fakulta sociálních studií, 2004.

* Chatrná, Ivana. Sociální opora v adolescenci [rukopis]. Brno, 2002. 70 l., 32 l. příl.
Předmětová hesla: psychologie adolescentů * adolescenti * psychologie * sociální opora * adolescenti - psychologie
Pozn.: bakalářská práce, Masarykova univerzita. Fakulta sociálních studií. Katedra psychologie, 2002.

* Faturová, Daria. Nezaopatřené dítě a jeho postavení v právu sociálního zabezpečení [rukopis]. Brno, 2000. 72 listů.
Předmětová hesla: právo sociálního zabezpečení * důchodové pojištění * nemocenské pojištění * rodinná politika * sociální pomoc * státní sociální podpora * zdravotní pojištění
Pozn.: Diplomová práce, Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, 2000.

* Grattan, Patric. et al. Age discrimination in public policy: a review of evidence. London: Help the aged, 2002. 155 s. ISBN 0-905852-65-6.
Předmětová hesla:  senioři * sociální pomoc * sociologie * stáří * senioři * sociální péče

* Mareš, Jiří a Ježek, Stanislav. Dotazník sociální opory u dětí a dospívajících. Vyd. 1. Praha: Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR, 2005. 27 s. ISBN 80-86856-08-9
Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/201008/contents/nkc20051573388_1.pdf

Příklady knih o sociologii a psychologii, jež však v obsahu mají spojení "sociální opora":
* Vykopalová, Hana. Krize a psychosociální pomoc. Vyd. 1. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2007. 84 s. ISBN 978-80-7318-621-0.
Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/200712/contents/nkc20071763905_1.pdf

* Mlčák, Zdeněk. Psychologie zdraví a nemoci. Vyd. 2. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2011. 107 s. Studijní texty. ISBN 978-80-7368-951-3.
Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/201106/contents/nkc20112191702_1.pdf

* Chamoutová, Kateřina a Chamoutová, Hana. Duševní hygiena; Psychologie zdraví. Vyd. 1. V Praze: Česká zemědělská univerzita, Provozně ekonomická fakulta, Katedra psychologie, 2006. 209 s. ISBN 80-213-1452-4.
Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/200609/contents/nkc20061642772_1.pdf

* Paulík, Karel. Psychologie lidské odolnosti. Vyd. 1. Praha: Grada, 2010. 240 s. Psyché. ISBN 978-80-247-2959-6.


Využít můžete také článkovou bázi ANL dostupnou na adrese http://aleph.nkp.cz/F či ANL+ na www.jib.cz či http://anlplus.jib.cz (více o ANL+ na adrese http://info.jib.cz/news/anl):
* Novotný, Petr. Dospívající a sociální opora ve školní třídě. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Řada pedagogická. U 5-6, 2001, 49-50, s. 73-78. ISBN 80-210-2554-9.

* Kouba, Karel et al. Opora ve stáří. Ekonom, 1999, 43(21), s. 14-17. ISSN 1210-0714.
Předmětová hesla: důchodové zabezpečení * důchodový systém * důchodová reforma * Česká republika * r. 1999

* Šolcová, Iva a Kebza, Vladimír. Prediktory sociální opory u české populace. Československá psychologie, 2003, 47(3), s. 220-229. ISSN 0009-062X.

* Snopek, Mojmír a Hublová, Veronika. Sociální opora a její vztah k životní spokojenosti, sebehodnocení a osobnosti u adolescentů: rodové rozdíly. Československá psychologie, 2008, 52(5), s. 500-509. ISSN 0009-062X.
Abstrakt: Studie si klade za cíl seznámit s výsledky pilotní studie ELSPAC, která se zabývala vztahem vnímané sociální opory k životní spokojenosti, sebehodnocení a osobnosti u patnáctiletých adolescentů v kontextu rodových rozdílů. Z výsledků vyplývá, že dívky dosahují průkazně vyšších hodnot ve všech dimenzích měřené sociální opory než chlapci, a to ve frekvenci, důležitosti i celkové sociální opoře. Výsledky přibližně odpovídají normám pro 9. třídu ZŠ. Vnímaná sociální opora je v kladném vztahu k životní spokojenosti i k sebehodnocení. U chlapců je korelace častosti sociální opory vyšší k sebehodnocení než k životní spokojenosti, u dívek naopak ve vztahu k životní spokojenosti. Celková sociální opora je v kladném vztahu k životní spokojenosti u dívek i chlapců, k sebehodnocení jen u chlapců. Sociální opora je důležitá pouze pro sebehodnocení chlapců. Frekvence a celková sociální opora je spojena s některými dimenzemi osobnosti dle Cloningera. U celého souboru a u dívek je kladně asociována s dimenzí závislosti na odměně (RD) a záporně s tendencí vyhýbat se poškození (HA), u chlapců průkazný vztah nalezen nebyl. U chlapců je navíc celková opora a její důležitost kladně spojena s dimenzí vytrvalosti (PS)

* Madarosová Gecková, Andrea, Šimová, E. a Van Dijk, Jitse P. Starí rodičia ako zdroj sociálnej opory. Československá psychologie, 2003, 47(1), s. 31-41. ISSN 0009-062X.

Dále píšete, že máte přístup k licencovaným online zdrojům. Pokud jste registrovanou čtenářkou NK ČR, přehled zdrojů dostupných pro NK ČR naleznete na adrese http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_infozdr.php3 , informace o možnosti vzdáleného přístupu na adrese http://www.nkp.cz/pages/page.php3?nazev=Licencovane_online_databaze&submenu3=104 (zde bychom Vám doporučovali především elektronické knihy z kolekce ebrary - pokrývá většinu vědeckých oblastí, mmj. i sociologii; dále v rámci systému Ebsco databáze Academic Search Complete, SocINDEX with FullText, Wilson OmniFile Full Text Select; či databázi Web of Knowledge. Zeptejte se také ve vaší vysokoškolské knihovně, která by měla přístup k licencovaným zdrojům také poskytovat a měla by navíc odrážet oborové zaměření fakulty či katedry. Vyhledávání probíhá obdobně jako v katalozích, ovšem v databázích můžete využít pokročilejší metody - např. výběr předmětových hesel z tezauru, omezení výsledků pomocí mnoha faktorů (jazyk, připojený plný text, roky vydání, atd.).  Tyto zdroje Vám doporučujeme využít především pro jejich odbornou kvalitu a aktuálnost. 

Obor

Psychologie

Okres

--

Knihovna

Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích

Datum zadání dotazu

10.12.2012 15:28

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu