Sňatek v zastoupení

Text dotazu

Dobrý den,

Dělám semestrální praci na tema sňatek v zastoupeni (minulost i současnost) a nemohu nic najit v knihách. Mohli byste mi poradit zdroj, kde bych nasla informace o mem tématu? Nevim jestli je to zrovna obor sociologie, ale přišlo mi to nejbližší.


Děkuji moc za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

 

bohužel, nic převratného k Vašemu tématu se nám nepodařilo dohledat.

 

Pokud máte možnost, uvažujte ještě o změně tématu. K Vaší práci Vám doporučujeme prostudovat:

ŠÍNOVÁ, Renáta a kol. Manželství. Praha: Leges, 2014. 336 s. Teoretik. ISBN 978-80-7502-046-8.  Bohužel, přímo sňatku v zastoupení se publikace věnuje pouze v jednom odstavci, nicméně historii sňatků a rodinného práva máte popsanou v plné její šíři, takže třeba by Vás publikace dokázala nasměrovat trošku jiným směrem. Na Vámi zadané téma najdete pouze klasicky strohé informace v občanských zákonících. V digitální knihovně Kramerius jsme našli několik článků, které přímo popisují konkrétní případy sezdání v zastoupení. Jedná se o krátké zprávy v Národních listech, Národní politice aj. Vyzkoušeli jsme plnotextovou databází českých článků z novin, časopisů, internetu, rozhlasového a televizního vysílání, ale opět bez jakékoliv odezvi.

 

"Manželství nevznikne, bylo-li uzavřeno zástupcem nepřítomného ženicha, jehož zvláštní plná moc, jak se dodatečně zjistilo, neměla některé zákonem předepsané náležitosti. O tom, jaké náležitosti zákon v takových případech předepisuje, si povíme v následující kapitole.

Prohlášení snoubenců před příslušným národním výborem, že spolu vstupují do manželství, je pochopitelně čistě jejich osobním právem. Proto zákon jen výjimečně připouští nahradit jednoho ze snoubenců — nikoli však oba — při tomto slavnostním aktu zástupcem. S ohledem na význam a právní důsledky uzavření manželství zástupcem jednoho snoubenců nestačí ani prosté rozhodnutí snoubence dát se zastoupit, ani obvyklá plná moc. Zastoupení musí být povoleno předem národním výborem. Věcně i místně příslušný je okresní národní výbor, který je nadřízený místnímu národnímu výboru pověřenému vedením matrik pro obvod bydliště jednoho ze snoubenců. V žádosti, kterou snoubenci žádají o povolení, musí být uvedeny důvody, pro které se domáhají sňatku zástupcem za jednoho z nich. Důvody musí být skutečně důležité, např. nutný pobyt snoubence v cizině a možnost odjezdu snoubenky za ním až po sňatku apod. Okresní národní výbor je má zkoumat velmi bedlivě a sám také zhodnotí, zda by nebylo možné jiné řešení, aby se druhý snoubenec mohl dostavit osobně. Jestliže okresní národní výbor žádosti vyhoví a povolí uzavření manželství zmocněncem, zbývá druhé úskalí, a tím je plná moc, která musí mít všechny předepsané náležitosti. Jinak je neplatná a z toho důvodu ani manželství nevznikne. Co tedy musí taková plná moc obsahovat? Ponecháváme stranou samozřejmě požadavek, že snoubenec, který ji vystavuje, musí mít plnou způsobilost к právním úkonům. V opačném případě, i kdyby plná moc měla sama o sobě všechny náležitosti, manželství by rovněž vůbec nevzniklo.

 

Především musí být tato plná moc písemná. Oba snoubenci v ní musí být označeni tak přesně, aby záměna byla vyloučena. To znamená, že kromě jejich jména a příjmení musí být uvedeno datum narození, místo narození, zaměstnání a bydliště. Totéž, pokud se týče zástupce, dále dohodu o příjmení snoubenců, o příjmení jejich dětí, prohlášení, že zmocniteli nejsou známy okolnosti, vylučující uzavření platného manželství a že je mu znám zdravotní stav druhého snoubence. Tato plná moc musí být opatřena vlastnoručním podpisem zmocnitele (snoubence), podpis musí být ověřen a je třeba připojit i datum udělení plné moci. Tato plná moc opravňuje zástupce pouze к prohlášení za zastoupeného snoubence před příslušným národním výborem, že zastoupený snoubenec vstupuje do manželství a dále к prohlášení o příjmení, případně o okolnostech vylučujících uzavření sňatku a o zdravotním stavu, jak jsou předepsána už v žádosti o uzavření manželství. Vzhledem к obsahu této funkce, při které vlastně právně ztotožňuje zástupce se zastoupeným, je nasnadě, že i zástupce musí být starší osmnácti let a jeho způsobilost к právním úkonům nesmí být omezena. S ohledem na důstojnost sňatkového obřadu se doporučuje, aby zástupce byl stejného pohlaví jako zastoupený snoubenec.

 

Může se však stát, že snoubenec, který se chtěl takto dát zastoupit, si sňatek rozmyslí a plnou moc odvolá. Má to vliv na platnost manželství mezitím už uzavřeného? Vše závisí na tom, kdy se o odvolání plné moci dozví druhý ze snoubenců. Dozví-li se o odvolání ještě před sňatkem, pak manželství nevznikne, i kdyby došlo ke sňatku. Jestliže se však nezastoupený snoubenec dozví o odvolání plné moci až po sňatku, má to stejně málo vliv na platnost manželství, jako kdyby si to rozmyslel některý ze snoubenců, jejichž manželství bylo uzavřeno za přítomnosti jich obou. Povinnost oznámit odvolání plné moci druhému snoubenci má snoubenec, který se dal zastoupit.

 

Jestliže plnou moc vypoví zástupce, je povinen učinit i tak vše, co nesnese odkladu, aby zastoupený nedoznal újmu, protože mezi ním a zastoupeným je právní vztah na základě dohody o plné moci. Plná moc zaniká také pochopitelně smrtí zastoupeného snoubence nebo smrtí zástupce. Za udělení povolení к uzavření manželství zástupcem se vybírá správní poplatek." Zdroj: PÁVEK, František, FANTA, Karel a DLABAČOVÁ, Eva. Manželská čítanka. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 1979. 282, [5] s. Dobrý vítr; Sv. 43.

 

"§ 9 [Sňatek v zastoupení]

(1) Z důležitých důvodů může okresní úřad povolit, aby prohlášení jednoho ze snoubenců, že vstupuje do manželství, učinil jeho zástupce. Plná moc musí být písemná a podpis na ní musí být úředně ověřen. Druhý snoubenec, se kterým má být manželství uzavřeno, musí být v ní přesně označen, jinak manželství nevznikne.

(2) Odvolání plné moci je účinné, jen pokud se o něm druhý snoubenec dozví předtím, než učiní prohlášení, že vstupuje do manželství.

Související ustanovení: § 3, 104

Související předpisy: § 22 an. ObčZ;

§ 50 vyhl. č. 22/1977 Sb.. kterou se vydávají bližší předpisy к zákonu o matrikách, ve znění pozdějších předpisů К odst. 1:1. Uzavření manželství bez přítomnosti jednoho ze snoubenců, který je při tomto úkonu zastoupen, považuje zákon o rodině za výjimku. Z tohoto důvodu není zastoupení možné pouze na základě povolení okresního úřadu. Příslušný okresní úřad, v jehož obvodu je matriční úřad, před nímž má být manželství uzavřeno, jde o rozhodnutí vydané na podkladě zákoně. 71/1967 Sb., správní řád. Zákon pouze uvádí, že toto povolení udělí okresní úřad. " Zdroj: HRUŠÁKOVÁ, Milana a kol. Zákon o rodině: komentář. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 1998. xxii, 398 s. Beckova edice komentované zákony. ISBN 80-7179-198-9.

 

Jako poslední lze uvést NOVOTNÝ, Petr et al. Nový občanský zákoník. Rodinné právo. 1. vyd. Praha: Grada, 2014. 194 s. Právo pro každého. ISBN 978-80-247-5167-2., kde najdete nejnovější informace, na jaký úřad se v současnosti obrátit, pokud o sňatek v zastoupení žádáte.

 

Obor

Sociologie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

28.11.2016 14:16

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu