Smlouva o smlouvě

Text dotazu

Dobrý den,
píši bakalářskou práci na téma: Smlouva o smlouvě budoucí a jediné knižní zdroje, které mám, jsou Úplná znění zákonů v tištěné podobě. Prosím Vám touto cestou o pomoc získání dalších zdrojů.
Předem moc děkuji

Odpověď

Dobrý den,

o smlouvách a smlouvách o smlouvě budoucí bylo napsáno větší množství knih, článků, na internetu je velké množství odkazů, je z čeho si vybírat informace.

Smlouva o smlouvě budoucí je právním institutem, který má v našem občanském právu dlouhou tradici. Přesto však dochází často ke zkresleným představám o její závaznosti a jejím obsahu. Porušení smlouvy vede k nepříznivým právním následkům jako porušení každé jiné smlouvy.

Smlouva o smlouvě budoucí je stručně upravena v § 50a občanského zákoníku. Předmětem smlouvy je závazek jedné či obou stran o uzavření smlouvy v dohodnuté době. Své uplatnění má institut například tehdy, když je vůle stran uzavřít kupní smlouvu, avšak kupující nemá v dané době dostatek finančních prostředků k realizaci smlouvy.

§ 50a

(1) Účastníci se mohou písemně zavázat, že do dohodnuté doby uzavřou smlouvu; musí se však přitom dohodnout o jejích podstatných náležitostech.

Smlouva o smlouvě budoucí musí být ze zákona v písemné podobě. Zákonodárce vyžaduje písemnost z důvodu jasného doložení závazku. Další povinnou součástí smlouvy je vymezení doby, do které je třeba smlouvu uzavřít. Doba může být vymezena jak konkrétním datem, tak i jiným způsobem, například lhůtou běžící od určitého okamžiku. V neposlední řadě je třeba, aby smlouva o smlouvě budoucí jasně specifikovala závazek uzavřít smlouvu. Smlouva, která má být uzavřena, musí být natolik specifikována, aby obsahovala veškeré podstatné náležitosti.

„Smlouva o smlouvě budoucí představuje právně závazný základ pro uzavření v této smlouvě určené budoucí smlouvy nebo určených budoucích smluv. Účelem tohoto smluvního typu je zachytit v pevné a závazné formě dosaženou dohodu smluvních stran o tom, že chtějí uzavřít určitou smlouvu,..“

Čerpáno z:

Bakalářské práce Smlouvy o budoucích smlouvách Pavla Kolíka z roku 2005-6, obhájené na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, katedra obchodního práva. 

Váš dotaz ale  spíše patří do dotazů právních. Z našich dostupných zdrojů čerpáme pouze literaturu, která by mohla informace obsahovat. Doporučujeme podívat se a zkusit si vyhledat literaturu ve volně přístupném elektronickém katalogu NK ČR na www.nkp.cz, katalogy a databáze, báze NKC. Bibliografické záznamy obsahují klíčová slova (předmětová hesla), někdy je uveden i naskenovaný obsah knihy; z těchto informací poznáte, zda se kniha k vaší práci  hodí nebo ne. Pokud si projdete několik vyhledaných titulů, získáte i další zdroje, které jsou uvedeny většinou jako ‚prameny literatury, použitá literatura apod.‘

Zdroje: HULMÁK, Milan a kol. Praktikum občanského práva hmotného. Plzeň: Aleš Čeněk, 2010. 2. rozš. vyd.

ŠTENGLOVÁ, Ivana. Přehled judikatury ve věcech zajištění závazků. Praha: ASPI, 2007.

ŠTENGLOVÁ, Ivana. Přehled judikatury ve věcech občanskoprávních závazkových vztahů. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2010.

Internet:

http://obcanskyzakonik.justice.cz/infocentrum/media/smlouva-o-smlouve-budouci-v-noz/

Obor

Právo

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

25.03.2014 10:53

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu