šlechtické rody

Text dotazu

Dobrý den, Kde se dají sehnat listiny o povýšení do hraběcího stavu rodu Thun - Hohenstein a jiných šlechtických rodin.

Odpověď

Dobrý den, pravomoc povyšovat do šlechtického či jiného vyššího stavu měl pouze panovník. Nobilitační listiny a nobilitační spisy  (dokumenty o povýšení do šlechtického stavu nebo jiného vyššího šlechtické stavu) vydávala panovnická kancelář. Velmi úzce jsou propojeny s erbovními listinami, neboť při povýšení do šlechtického stavu či udělení jiného titulu docházelo ke vzniku či změně erbu.
Nobilitační listinu předala panovnická kancelář úspěšnému žadateli. Dnes jsou tyto dokumenty (pokud se zachovaly) součástí rodinných archivů, různých muzejních a archivních sbírek.
Vedle toho vznikaly od doby vlády Rudolfa II. koncepty nobilitačních listin, od doby panování Leopolda I. doplněné o další písemnosti. Tyto koncepty jsou nazývány nobilitačními spisy. V současné době jsou nobilitační spisy uloženy v pražském Národním archivu (spisy české dvorské kanceláře) a v Rakouském státním archivu (Österreichisches Staatsarchiv).
Třetím možným zdrojem jsou opisy nobilitačních listin. Nejdůležitějším z této skupiny pramenů pro českou šlechtu jsou desky zemské. Do těchto základních stavovských právních knih byly za jistých okolností přepisovány nobilitační listiny. K dohledání nobilitačních listin v zemských deskách je možné užít Rukojeť k zemským deskám Ignáce Zeeha (Alphabetisches Handbuch über den böhmischen hohen und niederen Adel aus der königlich-böhmischen Landtafel nach den in derselben seit dem Jahre 1541 vorkommenden Urkunden ausgezogen). Dalším pramenem, který obsahuje opisy nobilitačních listin a dalších panovnických privilegií pro českou šlechtu, jsou tzv. salbuchy (Saalbücher). Zmíněné dokumenty jsou dnes přístupné ke studiu v Národním archivu v Praze. Soupis kvatern s opisy nobilitačních listin, včetně jejich regest, pořídil v roce 1900 August von Doerr.
Více informací k nobilitačním listinám naleznete v příspěvku "Nobilitační listiny a nobilitační spisy" Jiřího Brňovjáka a Tomáše Krejčího v knize Prameny k hospodářským a sociálním dějinám novověku 1. Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2008 (s-64-89).

Další knihy k erbovním a nobilitačním listinám:
* FIALA, Michal. Erbovní listiny archivu Národního muzea : edice. 1.vyd. Praha : Scriptorium, 2001.
* MÜLLER, Karel. Erbovní listiny v archivech Slezska a severní Moravy. 1. vyd. Opava : Zemský archiv v Opavě : Státní okresní archiv v Opavě, 2001 

Genealogii rodu Thun und Hohenstein podrobně zpracoval Dr.Jaroslav Thun und Hohenstein v knize: Beiträge zu unserer Familiengeschichte. Tetchen, 1925. (ke knize byl v roce 1926 vydán jmenný rejstřík).

Rodina Thun - Hohenstein byla povýšena do hraběcího stavu dne 24. srpna 1629 císařem Ferdinandem II. Jmenovitě byli povýšeni následující šlechtici:
Wolfgang Dietrich, Rudolf, Christof  Richard, Johann Jakob, Maximilian, Christof Simon, Hans Ciprian, Georg Sigmund a  Hans Arbogast.
(zdroj: výše zmíněná kniha Jaroslav Thun und Hohensteina) V  Encyklopedii heraldiky se o povýšení rodiny Thun - Hohenstein píše:
"První rod, kterému byla udělena výslovně česká hraběcí hodnost, byli Thun-Hohensteinové. Ti získali roku 1627 český inkolát, roku 1629 říšský hraběcí titul a dne 8.7.1631 obdrželi i český hraběcí titul." (Zdroj: BUBEN, Milan. Encyklopedie heraldiky : světská a církevní titulatura a reálie. 1. vyd. Praha : Libri, 1994. s.141.)
Kde je ovšem možné nahlédnou do nobilitačních listin tohoto rodu, dokumenty neuvádějí.
Pravděpodobně se listiny budou nacházet v archivu rodu Thun-Hohenstein.
Archiv rodu je rozdělen na dvě části. Jedna část je uložena v děčínské pobočce Státního oblastního archivu v Litoměřicích (http://www.soalitomerice.cz/soaldc.htm), druhá část se nachází v archivu severoitalského města Trident (Archivio provinciale di Trento).
Oba archivy vytvořily společnou digitální prezentaci důležitých listin rodu Thun - Hohenstein, která je dostupná na internetových stránkách:
http://www.trentinocultura.net/catalogo/cat_fondi_arch/progetto_Thun/progetto_Thun_h.asp

Více informací Vám jistě podají pracovníci děčínského archivu:
http://www.soalitomerice.cz/soaldc.htm.

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

17.09.2009 10:27

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu