Sčítání lidu

Text dotazu

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jaké jsou způsoby sběru dat sčítání lidu a jaké jsou druhy metod sčítání lidu existují?
Předem děkuji za odpověď

Odpověď

Dobrý den,

"Informace, které Český statistický úřad poskytuje svým uživatelům, jsou založeny na dlouhodobě a sofistikovaně budovaných národních i mezinárodních metodických základech, které jsou pod přísným dohledem mezinárodních institucí..."

Údaje o počtu a složení obyvatelstva se získávají ze sčítání lidu a z navazujících údajů a jejich bilancí. Tyto údaje vycházejí ze zpracování statistických hlášení o sňatcích, narozeních a úmrtích, poskytovaných matrikami, a ze zpracování dat přebíraných z jiných informačních systémů. Zdrojem dat o rozvodech je informační systém Ministerstva spravedlnosti, údaje o potratech a příčinách smrtí (uvedených na Listu o prohlídce zemřelého) poskytuje ČSÚ Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS ČR), data o stěhování přebírá ČSÚ z informačních systémů Ministerstva vnitra a Ředitelství služby cizinecké policie.

Zdroj: Statistická ročenka České republiky 2015. Praha: Český statistický úřad, 2015.

 

Český statistický úřad (ČSÚ) je ústřední orgán státní správy České republiky. Byl zřízen dne 8. ledna 1969 zákonem č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy. Působnost ČSÚ je vymezena zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě. Jako hlavní orgán státní statistické služby také koordinuje sběr a zpracování statistických údajů, které provádějí jednotlivá ministerstva.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%BD_statistick%C3%BD_%C3%BA%C5%99ad

 

Sčítání lidu (také populační census nebo soupis obyvatelstva) je proces získávání údajů o jednotlivých příslušnících obyvatelstva. Součástí sčítání bývá zjišťování dalších údajů, týkajících se sociálních a kulturních znaků (např. užívaného jazyka, praktikovaného náboženství, atd.). Termín se používá především ve spojení se státním sčítání obyvatelstva a domácností, které má být dle doporučení Spojených národů prováděno každých 10 let. Existuje také zemědělské sčítání a podnikatelské sčítání.

Sčítání se liší od běžného sociologického výzkumu tím, že nečerpá informace pouze ze vzorku populace, nýbrž od celého národa. Představuje způsob shromažďování statistických dat a plní důležitou roli při uplatňování demokracie (volby). Údaje ze sčítání jsou také běžně používány pro vědecké účely, obchod (marketing), plánování a v neposlední řadě při realizaci vzorkového výzkumu.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/S%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD_lidu

 

Sčítání lidu, domů a bytů patří k nejrozsáhlejším statistickým zjišťováním. Přináší velké množství cenných údajů, které nelze jiným způsobem efektivně zjistit. Poslední sčítání proběhlo v březnu 2011 - rozhodným okamžikem byla půlnoc z 25. na 26. března 2011.

Důležitou součástí přípravy na Sčítání lidu, domů a bytů 2011 bylo zkušební sčítání, které se uskutečnilo v dubnu 2010.

Přípravu, organizaci, samotné provedení sčítání, zpracování a zpřístupnění jeho výsledků zajišťoval na základě zákona č. 296/2009 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011, Český statistický úřad. Smluvním partnerem pro provedení terénních prací při sčítání byla Česká pošta.

Při sčítání se zjišťují nejen základní údaje o osobách, domech a bytech, ale také údaje, které nelze zjistit jiným způsobem, protože nejsou evidovány v žádném informačním systému veřejné správy.

K tomu slouží sčítací formuláře.

Zdroj: https://www.czso.cz/csu/sldb/o_scitani

 

Pokud jde o organizaci sčítání, má každý census tři etapy:

1. příprava censu, 2. vlastní sčítání, 3. zpracování výsledků.

(1)          V první etapě je nutno především:

-              časově vymezit soupis (rozhodný okamžik a dobu sčítání)

-              stanovit program sčítání (znaky, které budou zjišťovány)

-              stanovit způsob zpracování zjišťovaných znaků

-              zajistit organizaci soupisu (získání a vyškolení sčítacích orgánů, rozdělení sčítacích obvodů, revize sčítacích obvodů a hmotné zajištění soupisu)

-              uskutečnit mezi občanstvem propagační a vysvětlovači akce o významnosti a způsobu provádění censu

-              zajistit zpracování výsledků censu po personální a hmotné stránce

(2)          Vlastní sčítání spočívá ve vyplnění sčítacích archů, v ověření uvedených údajů a soustředění jednotlivých sčítacích archů za sčítací obvody...

Vlastní sčítání se děje buď:

a)            metodou sebesčítání (každý občan vyplní arch sám a sčítací komisař - sčítací orgán z řad obyvatelstva - uvedené údaje pouze ověří), anebo

b)           metodou dotazovací (sčítací komisař vyplňuje sčítací arch podle odpovědi sčítaného)

(3) Ve třetí etapě se kontroluje správnost a úplnost výsledků a dochází к jejich konečnému zpracování. Podrobné (dříve definitivní) výsledky jsou zpracovány především kombinačním třídě- ním jednotlivých znaků a získané údaje jsou potom tabelovány, popř. publikovány.

Metodickými doporučeními koordinuje jednotlivá národní sčítání po stránce srovnatelnosti Statistický úřad OSN.

Čerpáno z: ROUBÍČEK, Vladimír. Úvod do demografie. Praha: Conex Bohemia, 1997.

http://kramerius4.nkp.cz/search/handle/uuid:25838590-9bae-11e6-bfc2-001018b5eb5c

 

Sčítání lidu - organizovaná statistická akce sběru, uspořádání, zhodnocení, analýzy a publikace demografických, ekonomických a sociálních údajů, týkajících se v určené době všech osob v zemi. Sčítání lidu (census) by mělo zahrnout v rozhodném okamžiku všechny osoby na daném území přítomné, bydlící nebo oboje.

Sčítání se obvykle pro vádí buď:

Metodou dotazovací (sčítací komisaři)

Sebe sčítáním (formulář vyplní sčítané osoby)

Zdroj: VYSTOUPIL, Jiří. Demografie distanční studijní opora. Brno: Masarykova univerzita, 2005.

 

Všechny demografické skutečnosti lze zkoumat v podstatě třemi způsoby, třemi metodami:

1/ metoda sčítání (censová metoda)

2/ metoda průběžného zjišťování (registrační metoda)

3/ metoda demografického (populačního) výzkumu

Zdroj: ŠEVČÍK, Stanislav. Demografie. Praha: Vysoká škola aplikovaného práva, 2007.

 

Obor

Geografie. Geologie. Vědy o zemi

Okres

Praha

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

03.04.2017 15:52

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu