Sčítání lidu

Text dotazu

Dobrý den, kde bych mohl najít jmenné seznamy obyvatel vesnice Merklín (Plzeňsko) z období kolem roku 1830? Děkuji za odpověď

Odpověď

Dobrý den,

v systému Kramerius v Národní digitální knihovně  na www.nkp.cz najdete monografii Jiřího Norberta Schnabela, viz níže, kde by mohly být některé pro Vás zajímavé údaje.

 

Tafeln zur Statistik von Böhmen

eine Sammlung tabellarischen Übersichten der Areal- und Bevölkeruns-, der Industrie- und Culturverhältnisse Böhmens, nach ihrem neusten Zustande

* Autor:

   Příjmení: Schnabel    Jméno: Jiří, Norbert

* Název vydavatele:

In Commission der J.G. Calve'schen Buchhandlung

* Datum vydání:

1848

* Místo vydání:

Prag

   Rozsah:

62 s., [3] l. obr. příl.

* Jazyk:

ger

* Místo uložení:

Národní knihovna České republiky

* Signatura:

19 B 000146

* URI:

http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/21668250

http://kramerius.nkp.cz/kramerius/MShowPageDoc.do?id=3038731&mcp=&s=djvu&author=

Ze zdrojů uvedených na internetu vybíráme:

"Od poloviny 18. století do 50. let 19. století se již začínají provádět více či méně pravidelné soupisy obyvatel (v některých obdobích v tříleté, ale i roční periodicitě), především tzv. tereziánské konskripce. Jde o soupisy, které byly konány buď k účelům fiskálním nebo vojenským. Prováděly je buď orgány politické a duchovenstvo (v letech 1754 až 1769) nebo orgány vojenské a politické (v letech 1770 až 1851). Prvé z nich zachycovaly obyvatelstvo přítomné, kdežto druhé tzv. "domácí obyvatelstvo", později dané domovskou příslušností k obci.

První rozsáhlejší soupis obyvatelstva v celé habsburské monarchii byl proveden v roce 1754 a to na základě císařského nařízení (reskriptu) o konskripci z 13. října 1753. Císařským nařízením z 19. ledna 1754 bylo stanoveno, že se soupisové akce mají zúčastnit vrchnostenské úřady. Třetím císařským nařízením z 16. února 1754 byla provedením sčítání pověřena jak vrchnost, tj. majitelé panství, tak i církevní úřady. Byl rovněž stanoven jednotný formulář pro oba druhy soupisu, při kterém byl za veškeré přítomné obyvatelstvo zjišťován a zaznamenáván věk, pohlaví, legitimita (manželský

původ) a rodinný stav. Mezi soupisy nebyla zaznamenána shoda, neboť duchovenské seznamy oproti vrchnostenským vykazovaly údaje vyšší.

Podle císařského nařízení z 16. února 1754 se měly další soupisy konat vždy po 3 letech, ale v důsledku vypuknutí sedmileté války se soupis v roce 1757 neuskutečnil a druhá konskripce proběhla až v letech 1760-1761. Rovněž její výsledky byly značně nepřesné, mj. i proto, že nebylo precizně vymezeno obyvatelstvo podléhající konskripci. Císařským nařízením z 22. května 1762 bylo uloženo opakovat soupisy každoročně. Nadále však byly církevní konskripce přesnější než vrchnostenské soupisy. Konskripce se konaly pravidelně až do roku 1769 a kromě údajů o početnosti obyvatelstva a o jeho rozložení podle věku a pohlaví, částečně i rodinného stavu, zachycovaly také údaje o sociální skladbě obyvatelstva. Dochovaná data jsou však značně torzovitá.

Patentem ze dne 10. března 1770 nařídila císařovna Marie Terezie v českých, dolnorakouských a vnitřních rakouských dědičných zemích sčítání lidu, tažného dobytka a domů k provedení reorganizace vojenských obvodů. Dualismus provádění konskripcí byl zachován, i když vedle vrchností druhý soupis prováděly vojenské úřady. Dochází již k rozlišení sčítaných osob na domácí (tj. v místě narozené a bydlící, příp. později přistěhovalé a zde usedlé) a na cizí (tj. dočasně přítomné). Patent z 10. března 1770 dále stanovil, že práce na sčítání mají začít 1. října téhož roku a jelikož se předpokládalo sčítání pochůzkou dům od domu, bylo třeba očíslovat všechny domy v sídlech, která byla pro účely konskripce pojmenována konskripčními osadami. Zároveň bylo obyvatelstvu zakázáno napříště měnit příjmení, a tím vznikl základ dodnes platné identifikace jednotlivců podle jejich jména a příjmení. Dále bylo stanoveno, že poddaný, který se soupisu záměrně vyhne, bude se ukrývat nebo dokonce uprchne, poté co bude dopaden, bude zatčen a potrestán dvěma lety prací na pevnostních stavbách. Pokud by ukryl svůj dobytek před soupisem, kdekoli bude dobytek nalezen, bude konfiskován...

Soupis, který se měl uskutečnit v roce 1849 byl vlivem revoluce 1848/49 proveden až ke konci roku 1850. Následné politické změny měly nepřímo vliv i na evidenci obyvatelstva. Konskripcí provedenou v roce 1851 končí souvislá řada soupisů domácího obyvatelstva na našem území.

Výsledky nejstarších konskripcí jsou dochovány velmi neúplně. Od roku 1828 byly pravidelně otiskovány v oficiálních Tafeln zur Statistik der Österreichischen Monarchie (1828-1865)."

Další prameny uvedené na internetu:

 

Patent císařovny Marie Terezie ze dne 10. března 1770, kterým bylo nařízeno v království Českém, dolních a vnějších rakouských zemích všeobecné sčítání lidu, tažného dobytka a domů k zreorganizování vojenských obvodů. Národní archiv, PT

- Archivní fond Sbírka patentů, 1779.

Reichs-Gesetz-Blatt für das Keiserthum Österreich 1857, No 67, 23. März 1857, s. 176-249.

Reichs-Gesetz-Blatt für das Keiserthum Österreich 1869, Stück XXXII., No 67, 25. Mai 1869, s. 307-314.

 http://www.chave.cz/files/Historie.pdf

 

 http://www.mvcr.cz/clanek/scitani-lidu-domovska-prislusnost-a-dalsi-udaje-zjistovane-pri-censech-v-minulosti.aspx

 

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

17.09.2013 17:26

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu