sčítání lidu

Text dotazu

Kde jsou dostupné výsledky sčítání lidu z roku 1850 za obec Brandýs nad Orlicí?

Odpověď

Dobrý den, z Vašeho dotazu zcela nevyplývá, zda Vás zajímá počet obyvatel  Brandýsa nad Orlicí v roce 1850 či zda Váš dotaz směřoval spíše k získání jmenného přehledu obyvatel.

Počet obyvatel Brandýsa nad Orlicí přímo k roku 1850 jsme nenalezli, v roce
1843 však žilo v Brandýse nad Orlicí 1334 obyvatel, v roce 1880 pak 1274.
Pokud Vás zajímají výsledky sčítání v souvislosti se jmény konkrétních obyvatel Brandýsa nad Orlicí, doporučovali bychom Vám pro období od roku
1857 prostudovat sčítací operáty ze sčítání lidu, které jsou od roku 1857 jsou uloženy v jednotlivých Státní okresních archivech (SOkA). Brandýs nad Orlicí patřil k okresu Vysoké Mýto, sčítací operáty z tohoto okresu jsou uloženy ve Státním okresním archivu Ústí nad Orlicí (fond Okresní úřad Vysoké Mýto obsahuje dokumenty ke sčítání z let 1867, 1880, 1890, 1900, 1910 a 1921, http://195.113.185.42/usti/index.htm). Sčítací archy jsou zpravidla uspořádány podle obcí dle územního členění  doby svého vzniku.

V letech 1780 až 1850/51 byly soupisy lidu připravovány na základě nového konskripčního patentu z roku 1777, který se stal základem  soupisového systému, jenž se s určitými změnami (1805, 1830) udržoval v Rakousku až do poloviny 19.století. Konskripce byly prováděny souběžně vojenskými a politickými úřady. Úhrny, zjišťované od roku 1830/31 vždy po třech letech, nebyly výsledkem opakovaných nových soupisů (až na r. 1830), ale opravami dříve získaných údajů podle pravidelných revizí populačních knih panství (pozdějí obcí) a měst. Populační knihy byly zavedené od roku 1778 pro každé osídlené místo, byli v ní uvedeni všichni domácí obyvatelé podle jednotlivých domů a v nich podle rodin. Od roku 1851 do roku 1857, kdy se konalo sčítání lidu, se počet obyvatel zjišťoval pouze bilančně podle počtu narozených a zemřelých. Úhrnné výsledky soupisů obyvatelstva byla od roku
1827 soustavně publikovány v "Tafeln zur Statistik der österreichischen Monarchie". Princip konskripcí je popsán např. na http://extranet.kr-vysocina.cz/sldb2001/cz/historie/novovek/k1770_51.htm.
Bohužel jsme v níže uvedené literatuře nenašli konkrétní informaci, zda se zachovaly materiály, na jejichž základě byly konskripce z let 1780-1850/51 a výsledné sumáře sestaveny. Obecně se v genealogických příručkách uvádí, že materiály spojené s různými sčítáními lidu by měly být uloženy v příslušných Státních okresních archivech. Ve fondech SOkA jsou také uloženy písemnosti církevní správy, respektive jednotlivé farní archivy, které mohou obsahovat seznamy duší a domů celé farnost vedené pro jednotlivé obce. V případě, že Váš dotaz směřoval k získání této informace, doporučovali bychom Vám dotázat se  přímo pracovníků SOkA Ústí nad Orlicí, případně  Státního oblastního archivu v Zámrsku (http://www.vychodoceskearchivy.cz/).


použitá literatura:
* Soupis archivních fondů vzniklých v souvislosti se sčítáním lidu konanými na území České republiky od roku 1857 a uložených ve státních archivech. Historická demografie. 2002, č. 26, s. 167-189.
* Dějiny obyvatelstva českých zemí. Praha : Mladá fronta, 1996. s. 139-140. ISBN 80-204-0283-7.
* BERROVÁ-BRABCOVÁ, Petra. Z dějin sčítání lidu (1754-1910). Demografie. 2006, roč. 48, č. 4, s. 274-277.
* KÁRNÍKOVÁ, Ludmila. Vývoj obyvatelstva v českých zemích 1754-1914. Praha : Nakladatelství Československá akademie věd, 1965. s. 287-307.
* ŘÍČAŘ, Kristoslav. Občanská genealogie. Praha : Ivo Železný, 2000. s. 63-64.ISBN 80-240-4080-1.
* Sborník učebních textů kurzu pro začínající rodopisce. Praha : Česká genealogická a heraldická společnost v Praze, 2005. s. 81-102. ISBN 80-239-7816-0.
* http://web.mvcr.cz/archiv2008/casopisy/s/2005/45/pril1.html
* KUČA, Karel. Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. I.díl, A-G. Praha : Libri, 1996. s. 223. ISBN 80-85983-13-3.
* Ottův slovník naučný : illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí. 4. díl, Bianchi-Giovin - Bžunda. Praha : J. Otto, 1891. s. 570.

Obor

Informace o vydaných dokumentech

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

16.04.2009 15:26

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu