Sanace, asanace, rekultivace

Text dotazu

Dobrý den,
v textech se setkávám s pojmy sanace a asanace, ale bohužel nejsem schopna přesně vysvětlit, jaký je mezi nimi rozdíl. Nalezla jsem pouze obecné charakteristiky typu "asanace je soubor opatření na ozdravení životního prostředí". Rekultivace (např. ozelenění hald) by měly být dílčí práce asanace. Bylo by možné tyto termíny charakterizovat. Předpokládám, že mají jiný význam, i když bývají zřejmě zaměňovány. Pokud by byly k dispozici odkazy, které lze použít v diplomové práci, byla bych ráda.
Předem děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

pro objasnění rozdílu mezi pojmy sanace, asanace a rekultivace jsme nahlédli do řady výkladových slovníků. Nutno poznamenat, že nevíme o jakém druhu sanace, či rekultivace se Vaše diplomová práce zmiňuje. Vyhledávali jsme tedy co nejobecněji, případně jsme zaostřili na rekultivaci zemědělskou.

Nejprve tedy k pojmu SANACE. (Nevyskytuje se tak často jako další dva pojmy.)

Sanace = zastavení nebo odstranění ekologických škod, např. u znečištěné půdy.

  • KŘIVKA, Pavel a RŮŽIČKA, Jiří. Ekologie a ochrana životního prostředí: odborný slovník anglicko-český a česko-anglický. 1. vyd. Praha: Loxia, 1999. 917 s. ISBN 80-902541-0-1.

Česká wikipedie uvádí následující:

 

ASANACE

Asanace = souhrn základních opatření ke zlepšení podmínek života obyvatel měst (budování vodovodů a kanalizací), omezování znečištění ovzduší, vody a půdy, zvýšení standardu bydlení). Pojem vznikl koncem 19. stol., kdy bylo nutno řešit hygienické problémy prudce rostoucích měst. Obvykle docházelo k demolicím, proto se smysl pojmu asanace změnil a stal se synonymem pro plošné demolice celých městských čtvrtí a pro prorážení nových ulic v historii zastavění. Příkladem asanace je přestavba Židovského města v Praze, prováděná podle asanačního zákona z roku 1893; asanační plán asanačního obvodu respektoval pouze synagogy, hřbitov a radnici, jinak pro celé území navrhl novou uliční síť i parcelaci a výstavbu nových činžovních domů.

  • Technický slovník naučný. 1. vyd. Praha: Encyklopedický dům, 2001-2005. 8 sv. ISBN 80-86044-16-5.

Asanace = stavební, či jiná úprava nebo odstranění budovy nebo její části v souladu s územní dokumentací na základě nařízení stavebního úřadu (popř. s jeho souhlasem v případech tzv. drobných asanací dohodou). Stavební úřad může nařídit provedení postupných a soustavných úprav území, na němž vznikly závady na pozemcích (asanace krajiny či území) nebo úprav zastavěného území, v němž část staveb nevyhovuje požadavkům výstavby obce (asanace obcí a budov). K odstranění stavebních a jiných závad může také nařídit úpravy na jednotlivých stavbách nebo pozemcích nebo menší změny hranic zastavěných pozemků vůči nezastavěné části sousedního pozemku nebo zřízení věcných břemen (drobná asanace).

  • VLKOVÁ, Věra a POLENO, Zdeněk, ed. Lesnický naučný slovník. Díl I, A-O. Praha: Agrospoj, 1994. VII, 743 s., [28] s. barev. obr., fotogr. a mp. ISBN 80-7084-111-7.

Asanace = též ozdravěni, je soubor různých hygienicko-technických opatření, jimiž má být učiněno prostředí hygienicky nezávadným, popř. zlepšeny jeho hygienické poměry, nebo jimiž mají být odstraněny škodliviny lpějící na nějaké látce, na člověku, zvířeti nebo na rostlinách (detoxikace, dezinfekce). Pro ochranu zdraví lidí a zvířat má zásadní význam zvláště: 1. ♦ A. půdy, jež se týká hlavně snížení její vlhkosti. Sem patří např. meliorace, které mají velký význam i pro boj proti parazitárním chorobám.

REKULTIVACE

Rekultivace = soubor postupů, opatření, úprav, a biotechnických zásahů, jejichž cílem je odstranit závady, který vznikly zejména nevhodnou činností člověka v krajině a v přírodních prvcích osídlení.

  • Technický slovník naučný. 1. vyd. Praha: Encyklopedický dům, 2001-2005. 8 sv. ISBN 80-86044-16-5.

Rekultivace = úprava pozemků poškozených (devastovaných např. těžbou), a to tak, aby byly znovu použitelné. … Rekultivace zemědělská = způsob biologické rekultivace, jímž se technicky zrekultivované pozemky uvádějí do kulturního stavu pro zemědělské využití, zejména speciálními melioračními osevními postupy, pěstováním luskoobilných směsek, zúrodňovacích víceletých kultur, apod.

  • VLKOVÁ, Věra a POLENO, Zdeněk, ed. Lesnický naučný slovník. Díl II, P-Ž. Praha: Agrospoj, 1994. VII, 683 s., [28] s. barev. obr., fotogr. a mp. ISBN 80-7084-111-7.

Rekultivace půdy = je soubor různých opatření a úprav, kterými zúrodňujeme půdy znehodnocené a zpustošené přírodní nebo lidskou činností. Jsou to zejména neplodné písčiny, štěrkoviště, svážné půdy, půdy zpustošené přírodními katastrofami (vodními záplavami, sesuvy, zemětřesením), půdy devastované dolováním uhlí, těžbou rud, výsypkami průmyslových odpadů, vytěžená rašeliniště apod. Účelově i pracovně náleží r. p. do oboru meliorací, neboť se jimi má dosáhnout trvalého nebo alespoň dlouhotrvajiciho zúrodnění. Způsoby r. p. jsou povahy technické nebo biologické. Je nutné vždy dbát, aby tvořily ucelený pracovní soubor, v němž se jednotlivé zásahy navzájem doplňují a podporují v působnosti.

  • Naučný slovník zemědělský. 1. vyd. Praha: SZN, 1968-1992. 13 sv.

Rekultivace - Postup (činnost), který vede к možnosti opětovně využít devastované plochy, dříve fertilní půdy nebo přírodní území к produkčním čelům. Jedná se především o zúrodnění, lidskou činností degradované (kontaminované, převrstvené, přemístěné atd.) půdy nebo horninové materiály cestou: odvodnění, odsolení, zavlažení, hnojení, dekontaminace, úpravy povrchu, převrstvení (často kombinace uvedeného) a o následné vysázení, či vysetí stromů, keřů, bylin, kulturních plodin (nebo kombinace uvedeného). Rekultivovány jsou u nás nejčastěji: haldy, výsypky, lomy, odkaliště, skládky odpadu, kontaminované půdy atd.

  • BRANIŠ, Martin et al. Výkladový slovník vybraných termínů z oblasti ochrany životního prostředí a ekologie. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1999. 46 s. ISBN 80-7184-758-5.

Rekultivace na české Wikipedii:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Rekultivace.

Zdá se tedy, že sanace je synonymem asanace, ačkoli je pojem asanace často spojován spíše s rozsáhlými demolicemi. Tyto pojmy nicméně znamenají odstranění příčin znečištění, či odstranění škod a závad. Snad by se dalo říci, že druhým krokem je právě rekultivace, tedy úprava poškozených pozemků tak, aby byly znovu použitelné.

Pokud však hovoříme o asanaci/rekultivaci v důsledku hornické činnosti:

„Pojem asanace… je tvrdošíjně zaměňován za pojem sanace. Dle platného znění horního zákona se za „sanaci považuje odstranění škod na krajině komplexní úpravou území a územních struktur“ a dále platí, že sanace „obsahuje“ i rekultivace podle zvláštních předpisů. V takto pojatém legislativním vymezení sanace zastřešuje všechny postupy nutné k nápravě destruktivních vlivů dobývání. V praxi však pojmy sanace a asanace bývají vnímány úžeji, spíše jako technické práce na odstranění zbytků průmyslových staveb, popř. terénní navážky a úpravy. Právě při tomto omezení původního významového pole může docházet k záměně s pojmem technická rekultivace. V neposlední řadě pokud latinský prefix a- znamená negaci následujícího pojmu, pak asanace je toho typickým příkladem.

Výraz rekultivace je jasný (pokud přijímáme jeho legislativní vymezení), a měl by být používán v souvislosti s aktivní zpětnou kultivací půdy, ať už pro zemědělské, lesnické, nebo jiné účely. Neměl by se však stát všezahrnujícím synonymem pro celý proces nápravných opatření.“

  • MICKERTSOVÁ, Silvie. Rekultivace ano či ne?. 2009. Diplomová práce.

Doporučujeme nahlédnout i do následujících odkazů, který citují příslušné zákony, ohledně sanace a rekultivace horních oblastí.

Zdá se, že bude důležité v jakém oboru a kontextu k asanaci, či rekultivaci dochází. Věříme, že z výše uvedených citací a odkazů si najdete své.

Neváhejte se na nás znovu obrátit. 

Obor

Geografie. Geologie. Vědy o zemi

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

27.07.2016 18:05

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu