rešerše

Text dotazu

Dobrý den,
studuji knihovnickou školu a už nějakou dobu mě trápí podoba rešerše. Našla
jsem totiž její vzor od Národní technické knihovny, kde jsou vyhledané
dokumenty vypsány v podobě citací a i zde na "Ptejte se knihovny" jsem
četla, že rešerše má obsahovat citace. Jenže my se učíme, že tam mají být
naopak bibliografické záznamy. Proto mě zajímá, jak to tedy skutečně je?
Předem děkuji za vysvětlení.

Odpověď

Dobrý den,

pro vyjasnění problematiky je vhodné nejdříve nahlédnout do České terminologické databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV), která je dostupná na adrese https://tdkiv.nkp.cz/.

Zde naleznete následující definici rešerše:

"Výsledek (popř. proces) vyhledávání informací ve formě dokumentografických nebo faktografických záznamů, popř. plných textů dokumentů. Rešerše se zpracovává na základě rešeršního požadavku uživatele, který je zformulován pomocí dotazovacího jazyka do rešeršního dotazu; při provádění rešerše se uplatňuje rešeršní strategie. Podle charakteru obsažených informací se rozlišuje dokumentografická nebo faktografická rešerše; rešerše fixovaná na nosič se považuje za sekundární dokument." (ŠVEJDA, 2011)

Předpokládáme, že máte na mysli nejspíše bibliografickou rešerši, která je charakterizována jako "Rešerše zahrnující dokumentografické (bibliografické) záznamy dokumentů." (ŠVEJDA, 2011)(Tato rešerše se zásadně liší např. od rešerše faktografické).

Bibliografický záznam je poté vykládán: " 1. Soubor údajů o zpracovávaném dokumentu, vytvořený specifickými knihovnickými metodami. Umožňuje identifikaci dokumentu tím, že představuje v něm obsažené dílo, jeho vyjádření, jeho provedení do podoby dokumentu a jeho fyzickou jednotku, dále umožňuje jeho vyhledání a získání přístupu k němu. Skládá se z bibliografického popisu, jmenných a věcných selekčních údajů, z obsahové charakteristiky, z lokačních, exemplářových a kódovaných údajů. 2. hist. V dokumentaci býval nesprávně chápán jako záznam dokumentu bez anotace či referátu." (VODIČKOVÁ, 2011) Bibliografický záznam je velmi často vnímán jako záznam jednotky v katalogu, což je patrné také z výkladu bbg. záznamu č. 1. Ovšem bibliografický záznam v rešerši se nejčastěji skládá z bibliografického popisu, který slouží k identifikaci bibliografického zdroje.

Dále je třeba vysvětlit pojmy "citace" a "bibliografická citace".

Citace: "Doslovné uvedení cizího výroku nebo textu v rámci vlastního dokumentu doprovázené obvykle přesnou identifikací pramene, ze kterého daný výrok nebo text pochází, tedy bibliografickou citací. V textu je obvykle uvedena uvozovkami, odsazením anebo typem písma."(RICHTEROVÁ, 2011) Bibliografická citace: "1. Formalizovaný údaj o dokumentu, který autor bezprostředně použil při přípravě své práce. Odkazy na citovaný dokument jsou v textu uvedeny formou číselných ukazatelů nebo zkrácených citací (první údaj bibliografické citace a datum vydání, např. Novák 1998). - 2. V citační analýze se jedná o dokumenty, které jsou v daném dokumentu citovány.

Z tohoto hlediska je bibliografická citace v komplementárním vztahu s bibliografickou referencí." (Bibliografická citace, 2011)

Pokud se vrátíme zpět k Vašemu dotazu, rešerše se tedy skládá z bibliografických záznamů dokumentů relevantních požadavku uživatele. Podoba bibliografického záznamu je nejčastěji v souladu s mezinárodními normami ISO 690 a ISO 960-2, jejich podoba však může být ovlivněna také interními předpisy školy. Do norem můžete nahlédnout např. v Knihovně knihovnické literatury, vyhledávání v jejím fondu je možné prostřednictvím online katalogu KKL na adrese https://aleph.nkp.cz/F/?func=file&file_name=find-b&local_base=kkl.

Myslím, že rozdíl mezi pojmy a jejich využitím hezky vynikne na následujícím příkladu. Vy jako studentka VŠ budete psát závěrečnou práci, předpokládejme že bakalářskou. Po zvolení tématu a vypracování předběžné struktury práce bude třeba, abyste na dané téma provedla rešerši, která Vám ukáže, jaké relevantní zdroje existují, a z kterých budete čerpat informace pro vypracování práce. Tento soupis bude mít podobu bibliografických záznamů (s největší pravděpodobností v podobě základního bibliografického popisu, tj. hlavní název, souběžné názvy, další názvové informace, údaje o odpovědnosti, označení vydání, první místo vydání, první nakladatel a datum vydání, rozsah jednotky a další fyzické údaje, údaje o edici a standardní číslo.)

Až budete bakalářskou práci psát, budete v ní využívat informace, které načerpáte z literatury z Vaší rešerše. V souladu s citační etikou je nutné, abyste takto převzaté informace citovala. Pro citování slouží několik metod, např. Harvardský způsob citování či pomocí průběžných poznámek. Tyto citace v textu mají jednak naplňovat zmíněnou citační etiku, jednak mají umožnit rychlou a jasnou identifikaci použitého dokumentu a lokaci použité informace v dokumentu. Součástí práce by poté měl být seznam použité literatury (také označováno jako seznam bibliografických záznamů), což je strukturovaný seznam bibliografických záznamů v souladu s použitou metodou citování. Tento soupis lze poté označit jako bibliografickou citaci, což je v podstatě formalizovaný údaj o dokumentu, ze kterého autor čerpá při psaní textu. Bbg citace by tedy měla být co nejpřesnější a měla by obsahovat všechny povinné údaje, pokud jsou v dokumentu dostupné a po úvaze také nepovinné údaje ( v podstatě se také jedná o bbg záznam dokumentu). I tento seznam se nejčastěji vytváří v souladu s výše uvedenými normami.

Seznam použitých zdrojů:

ŠVEJDA, Jan. 2011. rešerše. KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha: Národní knihovna ČR, 2003- [cit. 2011-10-26]. Dostupné z: <http://aleph.nkp.cz/F/>.

ŠVEJDA, Jan. 2011. Bibliografická rešerše. KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha: Národní knihovna ČR, 2003- [cit. 2011-10-26]. Dostupné z: <http://aleph.nkp.cz/F/>.

VODIČKOVÁ, Hana. 2011. bibliografický záznam. KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha: Národní knihovna ČR, 2003- [cit. 2011-10-26]. Dostupné z: <http://aleph.nkp.cz/F/>.

Bibliografická citace. 2011. KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha: Národní knihovna ČR, 2003- [cit. 2011-10-26]. Dostupné z: <http://aleph.nkp.cz/F/>.

K hlubšímu prostudování metodiky citací a tvorbě bibliografických záznamů (i pro účely rešerše) Vám vřele doporučujeme následující odkazy:

* http://www.evskp.cz/SD/4c.pdf - dokument: BRATKOVÁ, Eva. (zprac.). Metody citování literatury a strukturování bibliografických záznamů podle mezinárodních norem ISO 690 a ISO 690-2 : metodický materiál pro autory vysokoškolských kvalifikačních prací [online]. Verze 2.0, aktualiz. a rozšíř. Praha : Odborná komise pro otázky elektronického zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací, Asociace knihoven vysokých škol ČR, 2008-12-22 [cit.2011-10-26]. 60 s. (PDF). Dostupný z WWW: <http://www.evskp.cz/SD/4c.pdf>.

https://www.citace.com/download/CSN-ISO-690.pdf - dokument: BIERNÁTOVÁ, Olga; SKŮPA, Jan. Bibliografické odkazy a citace dokumentů dle ČSN ISO 690 (01 0197) platné od 1. dubna 2011. V Brně, 2. září 2011 [2011-10-26]. Dostupné z WWW: www.citace.com/soubory/csniso690-interpretace.pdf - toto je aktuální verze

Doufám, že Vám odpověď osvětlila problematiku rešerší a citování, pokud máte další dotazy, neváhejte nás kontaktovat.

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

30.01.2012 13:57

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu