Řemdih vs Řemdich

Text dotazu

Dobrý den,

nepochybně je používanější výraz "řemdih" s "h". Existovala ale i akceptovatelná varianta tohoto výrazu s "ch" - tedy "řemdich"?

Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

dle literatury, kterou jsme prostudovali, je forma řemdih nejen užívanější, ale také považována z hlediska pravopisu za správnou. Pravopis a skloňování slova naleznete např. v internetové jazykové příručce spravované Ústavem pro jazyk český AV ČR viz https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=%C5%99emdih.

V dostupné literatuře (ať už novodobější či zastaralejší) jsme mnohokrát nalezli pouze tuto formu slova, a to zejména v publikacích, jenž se zaměřují na český jazyk, českou historii (konkrétně středověk či období husitství), heraldiku či popis, vývoj a užívání středověkých zbraní a zbroje.

Forma s „ch“ tedy řemdich se sice také v literatuře objevil, ale již mnohem řidčeji. Jednalo se často o poesii, romány nebo čísla periodik starších více než 40–70 let. Vyskytly se i případy, kdy starší vydání jazykové příručky uvádělo formu „řemdich“, ale ve vydání novějším již bylo opraveno na „řemdih“:

  • ČECHOVÁ, Marie. Čeština – řeč a jazyk. Praha: ISV, 2000, s. 81. ISBN 80-85866-57-9.
  • ČECHOVÁ, Marie. Čeština – řeč a jazyk. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství, 2011, s. 81. ISBN 978-80-7235-413-9.

Žádný nám dostupný zdroj však nevysvětluje, zda byla forma s „ch“ někdy považována za pravopisně správnou a užívala se třeba v nějaké konkrétní době. Druhou myšlenku však vyvrací fakt, že i literatura z počátku 20. století uvádí formy pouze s „h“ (Ottův slovník naučný, sv. 21, 1904). Je tudíž pravděpodobné, že autoři těchto titulů napsali na konci slova „ch“, protože jej slyšeli a užívali ve výslovnosti. Nalezli jsme také zdroj, jenž uvádí, že se řemdihu jinak také říkalo „smržovka“. Autor zmiňuje toto: „Též tak dlením času osiřela smržovka, cepu velice příbuzná. Byla to koule jako ježek na všecky strany hřeby obitá a na řetízku visící.“ (Z. Winter, Kulturní obraz českých měst, s. 290).

Řídili bychom se tudíž v současnosti pravopisně ověřenou formou řemdih. Můžete se však obrátit ještě na poradnu Ústavu pro jazyk český, zda by Vám mohli zjistit více k historickému vývoji slova a variantě s „ch“: https://dotazy.ujc.cas.cz/.

Použité zdroje

Ottův slovník naučný: illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí. V Praze: J. Otto, 1904. sv. 21, s. 535.
ČECHOVÁ, Marie. Čeština - řeč a jazyk. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2011, s. 81. ISBN 978-80-7235-413-9.
HAVRÁNEK, Bohuslav. Studie o spisovném jazyce. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1963, s. 154.
KARLÍK, Petr, Marek NEKULA a Jana PLESKALOVÁ. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2016. sv. 1, s. 631.
RANK, Josef. Všeobecný slovník příručný jazyka českého i německého. Praha: Nakladatelství A. Haase, 1920. sv. 1, s. 589.
WAGNER, Eduard, Miroslav MUDRA a Miroslav HRDINA. Středověk: doba předhusitská a husitská. Praha: Aventinum, 2006, s. 262. ISBN 80-86858-23-5.
WINTER, Zikmund. Kulturní obraz českých měst: Život veřejný v 15. a 16. věku mezi roky 1420-1620. Praha: Matice česká, 1890, s. 290.
KOLÁŘ, Martin a August SEDLÁČEK. Českomoravská heraldika. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy slovesnost a umění, 1925. sv. 2.
KRÁL Z DOBRÉ VODY, Vojtěch. Heraldika: souhrn pravidel a předpisův znakových. Praha-Karlín: Rudolf Storch, 1900-1901.
DOUGHERTY, Martin J.. Zbraně a bojové techniky středověkých válečníků: 1000-1500 n.l. Praha: Naše vojsko, 2012, s. 52. ISBN 978-80-206-1292-2.
DOUGHERTY, Martin J.. Zbraně a bojové techniky středověkých válečníků: 1000-1500 n.l. Praha: Naše vojsko, 2012, s. 121. ISBN 978-80-206-1292-2.
WAGNER, Eduard, Miroslav MUDRA a Miroslav HRDINA. Středověk: doba předhusitská a husitská. Praha: Aventinum, 2006, s. 262. ISBN 80-86858-23-5.
ČORNEJ, Petr. Jan Žižka: život a doba husitského válečníka. V Praze: Paseka, 2019, s. 208. ISBN 978-80-7432-990-6.

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

22.11.2023 16:42

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu