recepční signály

Text dotazu

Dobrý den,
jak mám chápat pojem recepční signály?
Konkrétně u tématu žánry jako recepční signály v dětské literatuře...
Děkuji za odpověď

Odpověď

Dobrý den,

Kniha Pavera, Libor a Všetička, František. Lexikon literárních pojmů. 1.

vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2002. 422 s. ISBN 80-7182-124-1 k termínu "recepce" (z lat. receptio= příjem) uvádí na straně 298 následující

úryvek:

"pojmenování pro proces příjmu a působení literárního díla na čtenáře. Text jako komunikační zpráva utvořená autorem působí postupně při vnímání

(percepce) na čtenář., který si text konkretizuje, tj. přijme text po svém a doplní si "prázdná místa podle svých zkušeností vlastních i sekundárně poznaných. Důležitou úlohu při vnímání textu přitom sehrávají psychické a sociální dispozice čtenáře. Výsledek procesu pasivního vnímání textu (percepce), vlastního přijetí (konkretizace) a konečně interpretace nazýváme recepcí."

Bohužel jsme se nesetkali s termínem v souvislosti s "recepční signál", stejně tak jsme pojem recepce nenalezli ani v kapitole o dětské literatuře v knihách o dětské literatuře, které jsme procházeli (jejich seznam na konci odpovědi).

 

Doporučujeme Vám obrátit se s dotazem na Národní pedagogickou knihovnu Komenského (http://www.npkk.cz), která je taktéž zapojena do služby Ptejte se knihovny (dotazy knihovna přijímá na adrese ptejteseknihovny@npkk.cz , viz http://www.ptejteseknihovny.cz/knihovny/uiv-narodni-pedagogicka-knihovna-kom

enskeho/).

 

Užitečným informačním zdrojem by také mohla být databáze a digitální knihovna pro oblast výuky a vzdělávání s názvem ERIC - http://www.eric.ed.gov/ . Zde naleznete bibliografické záznamy a ve vybraných případech také plné texty článků z odborných časopisů, knihy, výukové materiály, příspěvky ze sborníků, apod.  Vyhledávání je dostupné na adrese http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/basic.jsp, kde naleznete také odkaz na pokročilé vyhledávání či vyhledávání za pomoci tezauru.

 

 Pokud jste studentka a téma potřebujete k vypracování práce, apod., doporučujeme Vám také navštívit vaši školní/fakultní knihovnu, která je jistě zaměřena na literaturu daného oboru, tedy zde byste měla najít relevantní literaturu nebo by Vám měl minimálně poradit pracovník dané knihovny.

 

Můžete také projít následující články a knihy, ve kterých byste mohla získat

informace:

* VITÉZOVÁ, Eva. Detská literatúra vo vedeckej reflexii. Ladění, 2006, 11 (16)(4), s. 37. ISSN 1211-3484.

* GERMUŠKOVÁ, Marta. Literárny žáner ako komunikačný a recepčný motivátor.

In: 12. kulatý stůl - Komunikace s dětmi a mládeží - spojující i rozdělující. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2009. s. 220-226. ISBN 978-80-7368-765-6.

* ČUKOVSKIJ, Kornej Ivanovič. Od dvou do pěti. 2. vyd. Praha: SNDK, 1961, [na tit. listu chybně] 1960. 371, [3] s. Knižnice teorie dětské lit.; Sv. 7.

* CHALOUPKA, Otakar a Nezkusil, Vladimír. Vybrané kapitoly z teorie dětské literatury. 1. [sv.]. 1. vyd. Praha: Albatros, 1973. 112, [3] s.

Resumé: První svazek je věnován otázkám obecné povahy. Pojednává o vzniku a oprávnění literatury pro děti a mládež, zabývá se vztahem literatury pro děti a mládež a literatury pro dospělé, zmiňuje se o specifičnosti literatury proděti a mládež, vysvětluje společenské a utvářecí působení této literatury, zamýšlí se nad hodnotou v ní a vytyčuje kritéria jejího hodnocení a metody jejího zkoumání.

* CHALOUPKA, Otakar a Nezkusil, Vladimír. Vybrané kapitoly z teorie dětské literatury. 2. [sv.]. 1. vyd. Praha: Albatros, 1976. 128, [3] s.

Resumé: Druhý svazek se ve čtyřech kapitolách zabývá základními otázkami genologie dětské literatury a upřesňuje aplikaci jejích obecných závěrů na základní oblasti dětské četby (poezie, pohádka, dobrodružná próza). Závěrem připojuje stručný terminologický přehled.

* CHALOUPKA, Otakar a Nezkusil, Vladimír. Vybrané kapitoly z teorie dětské literatury. 3. [sv.]. 1. vyd. Praha: Albatros, 1979. 148, [3] s.

Resumé: Závěrečný svazek se zabývá příběhovou prózou s tematikou dětského života a literaturou non fiction v četbě dětí a mládeže, tedy problematikou genologickou. Věnuje rovněž pozornost specifickým výrazovým prostředkům tétoliteratury a vývojovým proměnám dětského čtenářství.

 

Záznamy článků a knih naleznete v katalogu ANL (Články v českých časopisech, novinách a sbornících) a v Souborném katalogu ČR (SKC); obě báze jsou dostupné na adrese http://aleph.nkp.cz/F/.

 

K Vašemu dotazu jsme procházeli následující literaturu:

* PAVERA, Libor a VŠETIČKA, František. Lexikon literárních pojmů. 1. vyd.

Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2002. 422 s. ISBN 80-7182-124-1

* MOCNÁ, Dagmar a kol. Encyklopedie literárních žánrů. 1. vyd. Praha:

Paseka, 2004. 699 s. ISBN 80-7185-669-X.

* VLAŠÍN, Štěpán, ed. Slovník literární teorie. 2., rozš. vyd. Praha:

Československý spisovatel, 1984. 465 s.

* LEDERBUCHOVÁ, Ladislava. Fraus slovník literárních pojmů, aneb, Co se skrývá za slovy. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2006. 159 s. ISBN 80-7238-620-4.

* Aktuální otázky literatury pro děti a mládež a její reflexe. 1. vyd.

Slavkov u Brna: BM Typo, 2007. 82 s. Ladění. ISBN 978-80-903707-3-9.

* BRABCOVÁ, Radoslava a PIŠLOVÁ, Simona. Slovník jazykových, slohových a literárních termínů: určeno pro posl. pedagog. fakult v ČSR. 1. vyd. Praha:

SPN, 1987. 143 s.

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

20.03.2012 09:40

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu