Rám a rámování v sociálních vědách

Text dotazu

Význam rámu, rámování, orámování v prostředí sociálních a společenských věd. Je vědecky ukotveno?

Odpověď

Dobrý den,

v dostupné literatuře a zdrojích z oboru sociálních věd jsme nalezli použití pojmů „rám, rámování, orámování“ pouze v běžném významu vymezení či ohraničení disciplíny, tématu, společenské entity atd. Jako pojmy s vlastním výkladem, které by byly ukotvené v konkrétní vědní disciplíně, se tato slova v námi prostudovaných zdrojích nevyskytují. Naopak slova odvozená od „rámu“, „rámování“ často figurují jako prostředek pro vyložení jiných pojmů.

Uplatnění jsme ale našli pro slovo rámec:

V lingvistice ve výkladu o faktorech textu a prostředcích jejich vazby:

* „(…) Rámcem se rozumí mentální plán určité oblasti znalosti či vědění (či úžeji strukturní okolí lexému, Fillmore), který se zčásti překrývá se scénářem, tj. zapamatovaným sledem, posloupností nějakých událostí. Např. kuchyň se dá chápat jako rámec v tom smyslu, že si ji jasně spojujeme s jejími typickými součástmi, např. kamny/sporákem, umývadlem, stolem, nádobím apod. V rozhovoru, při užití každého pojmenování těchto součástí (např. nádobí), se pak vybavuje i celek, čímž se dodává často pro určení smyslu promluvy potřebná informace. Do rámců máme utříděnou valnou část svých jazykových znalostí a zkušeností.“ (ČERMÁK, František a Univerzita Karlova. Jazyk a jazykověda: přehled a slovníky, s. 171.)

A dále již ve slovních spojeních: nejvýrazněji „vztahový rámec“ nebo „rámec vztahový“ a „rámec referenční“ v sociologické a psychologické terminologii, viz příklady níže:

*„rámec vztahový“ frame of reference / Hodnotová a orientační měřítka určující soc. chování, která jsou buď aktérovi v určité situaci dána, nebo která si volí. Pojem z teorie jednání. (JANDOUREK, Jan. Sociologický slovník, s. 201)

* „vztahový rámec“ u hesla SYSTÉM REFERENČNÍ: „(…) Do psychologie začalo jeho používání pronikat pod výrazem ,vztahový rámec‘ Koffkou (1935) (…)“ (GEIST, Bohumil. Psychologický slovník, s. 292)

* „vztahový rámec“ ve studijní brožuře Motivace pracovního jednání Jiřího Růžičky a Evy Drázské z roku 1992: „Je to pro každého člověka charakteristický způsob nazírání, poznávání a hodnocení vnějšího světa i sebe sama. Vztahový rámec se projevuje jako určitá záměrnost našeho poznávání a vyhodnocování vlivem osvojené zkušenosti. (…)“ (s. 47)

* heslo „rámec referenční (frame of reference) / vztahový rámec, systém, uspořádání vztahů jedince“ (HARTL, Pavel a HARTLOVÁ, Helena. Psychologický slovník, s. 495)

Literatura a zdroje

ADAMOVÁ, Karolina. Politologický slovník. Praha: C.H. Beck, 2001. 284 s. ISBN 80-7179-469-4.
BARKER, Chris. Slovník kulturálních studií. Praha: Portál, 2006. 206 s. ISBN 80-7367-099-2. 
BEDNAŘÍKOVÁ, Marie et al. Slovník ekonomie a sociálních věd. Praha: EWA, 1995. 419 s. ISBN 80-85764-13-X.

ČERMÁK, František a Univerzita Karlova. Jazyk a jazykověda: přehled a slovníky. Praha: Karolinum, 2001. 341 s. ISBN 978-80-246-0154-0.
GEIST, Bohumil. Psychologický slovník. Praha: Vodnář, c2000. 425 s. ISBN 80-86226-07-7.
HARTL, Pavel a HARTLOVÁ, Helena. Psychologický slovník. Praha: Portál, 2000. 774 s. ISBN 80-7178-303-X. 
JANDOUREK, Jan. Sociologický slovník. Praha: Portál, 2007. s. 285. ISBN 978-80-7367-269-0. 
PRŮCHA, Jan, WALTEROVÁ, Eliška a MAREŠ, Jiří. Pedagogický slovník. Praha: Portál, 2013. 395 s. ISBN 978-80-262-0403-9.
RŮŽIČKA, Jiří, DRÁZSKÁ, Eva a Podnikohospodářská fakulta. Motivace pracovního jednání. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 1992. 170 s. ISBN 80-7079-626-X. 
https://encyklopedie.soc.cas.cz/w/Hlavn%C3%AD_strana

 

Obor

Sociologie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

08.06.2022 09:43

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu