Původ spojení "pravodatný myslivec"

Text dotazu

Dobrý den,
zabývám se tradicemi a literaturou spojenou s myslivostí. Zvláštním fenoménem v myslivecké literatuře, ale i mezi mysliveckou veřejností, je spojení "pravodatný myslivec". Tuším, že jde o nepochopení pojmu pravodatný, myšleno opravdový, ale pojem podle mého znamená spíše zákonodárný, nepletu-li se. Chtěl bych si potvrdit tuto svou tezi a zároveň se zeptat, zda je možné dopátrat se původu tohoto neskutečně rozšířeného omylu, předpokládám že v díle některého klasika myslivecké beletrie - Julius Komárek, Jaromír Javůrek, Jan Vrba...? Děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den, 

termín "pravodatný myslivec" se vyskytuje běžně např. v tisku už v roce 1911, 1917, 1918... Nevypadá to tedy jako pozdější "výmysl" autorů myslivecké beletrie.

Určité vysvětlení lze najít u Josefa Žalmana, viz níže:
S. 8-9: Myslivectvím rozumíme soubor ušlechtilých počinů ve prospěch myslivosti. Asi před stoletím byl pro to pochybeným překladem slova »Weidgerechtigkeit« ražen nemožný název »pravodatnost« a říkalo se »pravodatný lovec«, nebo »pravodatný myslivec. Vystříhejme se těchto chybných názvů a říkejme jen myslivost, myslivec a myslivectví!
Zdroj: ŽALMAN, Josef. Základy myslivosti. Brno: Rovnost, 1949. http://kramerius4.nkp.cz/search/handle/uuid:fb8d8ff0-67f3-11e4-9ab5-5ef3fc9ae867

 

Ostatní zdroje, které jsme měli k dispozici, jen termín přebírají, ale nevysvětlují:

Doc. Ing. Strachota: Praktické výzkumy v myslivosti.
Jest nesporno, že prakticky působící lesník a pravodatný myslivec má tu nejlepší příležitost, aby obohatil vědu svými poznatky, které získal ve svém oboru působnosti. Těmito svými zkušenostmi může posíliti badání výzkumných ústavů, jichž účelem jest zpracovati své zkušenosti i tyto poznatky a doporučiti pak výslednice těchto badání životu praktickému.
Zdroj: Součinnost lesnického výzkumnictví s praksí:  soubor referátů s debatou z odborné ankety Československé Akademie Zemědělské, konané v Praze péčí II. (lesnického) odboru ve dnech 13. prosince 1930 a 27. a 28. března 1931. Praha: Československá Akademie Zemědělská, 1932. S. 38-40. http://kramerius4.nkp.cz/search/handle/uuid:9d890d10-e9c5-11e2-9439-005056825209

 

Dotazník.

Výboru spolku »Freie Vereinigung zum Schutze Waidwerkes«(»Volné sdružení na ochranu myslivosti«) ve Vídni podařilo se získali značný počet vynikajících loveckých spisovatelů a píšících myslivců pro spracování pokud možno úplné sbírky oněch zákonů a pravidel ušlechtilé myslivosti, jež jsou každému pravodatnému myslivci a lovci svatými a nedotknutelnými.

Časy a poměry změnily však podmínky některých až dosud obvyklých názorů v tak důležitých oborech myslivosti, že nelze na řešení těchto otázek dříve pomýšleti, než by byly lovecké veřejnosti předloženy k rozhodnutí. - Otázky jsou tyto:

1. Má býti srnčí od nynějška zařazeno ku vysoké honbě?
...
5. Smí pravodatný lovec užívati jedu proti škodné?
6. Která železa a které přístroje ku lapání zvěře vůbec neodpovídají pravidlům pravodatnosti?
7. Které druhy střel nevyhovují pravodatným požadavkům?
...
Zdroj: Dotazník. Les a lov: časopis pro lesnictví, lov, rybářství a přírodní vědy: věstník ústavů lesnických v Písku. 1910-1911, roč. 4, č. 10 (28. 2. 1911), s. 124. http://kramerius4.nkp.cz/search/handle/uuid:839caeb0-7219-11e4-85f4-5ef3fc9ae867

 

r Weidgerechte, -n, -n pravý, správný, pravodatný myslivec
r weidgerechte Jäger, -s, -  pravý, dobrý, správný myslivec
Zdroj: PRUDKÝ, Jan. Myslivecká mluva, česko-německý, německo-český slovník. Brno: Vysoká škola zemědělská, 1981.http://kramerius4.nkp.cz/search/handle/uuid:442c77e0-40da-11e3-b718-5ef3fc9bb22f

 

...my myslivci nelovíme jenom zajíce a koroptve. Je tu vysoká, je tu srnčí, všichni ptáci  kurovití, vodní, jsou tu šelmy a dravci. U každého druhu jsou zakončení jiná, a všechna musí pravodatný myslivec znát, neboť i při lovu šelem a dravců je povinen provésti usmrcení řádně a s nejmenší měrou utrpení.
Zdroj: VRBA, Jan. Myslivcův rok. Praha: Československý spisovatel, 1976. http://kramerius4.nkp.cz/search/handle/uuid:2d4bcf70-d54c-11e2-b7f9-5ef3fc9ae867

 

myslivec doprovázející lov. hosta       r Begleitjäger -s, -
myslivec pravodatný                             r weidgerechte Jäger -s, -
myslivec sváteční                                   r Sonntagsjäger -s, -
Zdroj: MATUŠKOVÁ, Jarmila. Fachbuch für Forstwirtschaft. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2006. http://kramerius4.nkp.cz/search/handle/uuid:d7fe64f0-5126-11e7-9277-005056825209

 

Termín se vyskytl např. i následujících knihách:

FLAJŠHANS, Václav. Slovník český: rukověť českého pravopisu, mluvnice a fraseologie. Praha:  Hejda & Tuček, [1901]. http://kramerius4.nkp.cz/search/handle/uuid:121496c0-5e3e-11e4-8214-005056827e51

HARLAS, František Xaver. Borlice : když lesní rohy zněly-- : romantická kronika. Praha: Borský a Šulc, 1928. http://kramerius4.nkp.cz/search/handle/uuid:961b9450-5808-11e4-8d40-001018b5eb5c 

 

*pravodatenství, -í n. pravodatnost. Ulovení paroháče je nesporným důkazem pravodatenství. (Vrba)
pravodatně adv. k pravodatný. Lovec bude jen tehdy s to určiti vzdálenosti, na které může ještě pravodatně stříleti, seznámí-li se přesně s výkonností svého náboje.
Lov. pravodatnost, -i f. myslivecky správnost, řádnost.
Pravodatnost lovce. Nár. práce.
pravodatný adj., * zastarale obsahující psané právo, zákony
Před vámi tu jsem, dceř Kroková, po pravici mé desky pravodatné...
Zdroj: Příruční slovník jazyka českého. Díl IV, část 1, P-Průsvitně. Praha: Státní nakladatelství, 1941-1943. s. 1023. http://kramerius4.nkp.cz/search/handle/uuid:c023e762-992e-11e2-9142-5ef3fc9bb22f

TRÁVNÍČEK, František. Slovník jazyka českého. Praha: Slovanské nakladatelství, 1952.

 

Zastaralé použití, ojedinělé, řídké; vzniklo z kmene pravo- od pravý (= správný) a právo ve složeninách
- datenství ´pravodatnost
Pravodatný = dávající právo, daný právem, řádný
pravodatný mysl. správný, řádný
(p. myslivec),
Zdroj: Český slovník pravopisný a tvaroslovný. Praha: SPN, 1953. s. 465. http://kramerius4.nkp.cz/search/handle/uuid:9566d4a0-d5d9-11e2-b7f9-5ef3fc9ae867

 

Když holub houká. Píše inženýr Miloš Kádner.
...Pravodatný myslivec nestřílí na jaře holubů vytahujících z lesů ani na čekání, protože by zastřelil mnohou holubici...
Na jaře odstřelují se tedy jen houkající holubi na šoulačce. Ovšem k takovému lovu odhodlá se jen lovec pravodatný, jemuž nezáleží na počtu úlovků, nýbrž na způsobu, jakým se úlovku domohl...
Zdroj:  KÁDNER, Miloš. Když holub houká. Lovecký obzor: : illustrovaný zábavně-poučný časopis pro myslivce, střelce, kynology, rybáře a přátele přírody z Čech, Moravy a Slezska. 1911 - 1912, roč. 15, s. 135. http://kramerius4.nkp.cz/search/handle/uuid:d4a46350-cc84-11e4-ae4e-5ef3fc9ae867

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

27.07.2017 07:50

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu