Původ slova důchod

Text dotazu

Dobrý den,
Zajímal by mě lingvistický a historický původ slova důchod.

Odpověď

Dobrý den,

dóchod, -a/-u m.
k dochoditi
1. jur. důchod, příjem z nějakého majetku n. práva 2. jur. poplatek, dávka stanovená na základě nějaké povinnosti
Zdroj: Elektronický slovník staré češtiny. Praha, oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2006–, přístupné online: http://vokabular.ujc.cas.cz (verze dat 1.1.22, citován stav ze dne 23. 3. 2023).
Zdroj: Vokabulář webový https://vokabular.ujc.cas.cz/hledani.aspx 

Další zdroj:
Důchod, -u, m. původně "co dochodí, dochází"; plat, příjem, úhrn peněžních příjmů za nějakou dobu; v starší době = úřad důchodu, důchodenský; Důchodek = též řídce, zastaralé - nepřímá daň
Zdroj: TRÁVNÍČEK, František. Slovník jazyka českého. Praha: Slovanské nakladatelství, 1952. 

Etymologické slovníky říkají:

důchod. Staročes. doloženo jen dóchod výsledek.
Nynější význam „příjem“ je asi od střední doby, je i v ruštině dochód. Důchod je to, co člověku „dochodí = dochází = přichází"
Zdroj: MACHEK, Václav. Etymologický slovník jazyka českého. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 1997, s. 134. ISBN 80-7106-242-1. Dostupné také z: https://ndk.cz/uuid/uuid:6bb35670-0f12-11e3-9439-005056825209

obrok stč.; vyjednaný důchod, obyčejně
v naturáliích, odtud obroči, (mnoho)obročník; od ob-řéci (dosud zslc. obriect, r. obréč = smluviti, určiti), pak i určená dávka pokrmu, hospodářem ustanovená denní dávka ovsa pro koně (co měl pacholek od pána povoleno za den zkrmiti:
seno a tráva nebyly na odměr;
stč. obročnice sýpka na dávky
obilí, slc. obročnica pytlík nebo truhla na oves pro koně.
Zdroj: MACHEK, Václav. Etymologický slovník jazyka českého. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 1997, s. 407. ISBN 80-7106-242-1. Dostupné také z: https://ndk.cz/uuid/uuid:96a43a20-0f12-11e3-9439-005056825209

obrok ‘krmivo pro koně’, obročí
‘důchod z (církevního) úřadu'. Stč.
obrok ‘dávka požitků určená úmluvou,
plat, naturální dávka odevzdávaná
vrchnosti, píce’ ukazuje vývoj významu - původně to byl ‘smluvený důchod
(plat) (často v naturáliích)’, nakonec úžením ‘denní dávka krmení pro koně’.
Odvozeno od nedoloženého *obřéci ‘smluvit, určiť (r. obréč' ‘odsoudit’),
Zdroj: REJZEK, Jiří. Český etymologický slovník. Voznice: Leda, 2012, s. 421. ISBN 978-80-7335-296-7. Dostupné také z: https://ndk.cz/uuid/uuid:71e41030-65d5-11e6-aed5-5ef3fc9ae867 

penze ‘důchod; denní poplatek za
stravu v hotelu’, penzijní, penzist(k)a, penzionovat. Přes něm. Pension tv.
z fr. pension ‘penze, penzion, roční
důchod’ z lat. pěnsio ‘splátka, plať
od pendere (přič. trp. pěnsus) ‘vážit.
Zdroj: REJZEK, Jiří. Český etymologický slovník. Voznice: Leda, 2012, s. 459. ISBN 978-80-7335-296-7. Dostupné také z: https://ndk.cz/uuid/uuid:b0675420-65d5-11e6-aed5-5ef3fc9ae867

prebenda ‘výnosný úřad, hmotná
výhoda’. Ze střlat. praebenda ‘obročí
(důchod z církevního úřadu)’, doslova
‘co má být poskytnuto’, od lat. praebere ‘poskytovat, nastavovať z prae- (fpre-) a habe re ‘mít, držet’. Srov. {proviant.
Zdroj: REJZEK, Jiří. Český etymologický slovník. Voznice: Leda, 2012, s. 498. ISBN 978-80-7335-296-7. Dostupné také z: https://ndk.cz/uuid/uuid:fcca3ad0-65d5-11e6-aed5-5ef3fc9ae867

renta ‘pravidelný bezpracný důchod’,
rentiér. Přes něm. Rente z fr. rente
tv. a to z vlát. rendita, vlastně ‘co je dáváno zpět, vydáváno’, od ^rendere (srov. fr. rendre ‘vracet, vydávat, poskytovat aj.’) z lat. reddere ‘vracet, vydávat, předkládat’ z rere- a dare ‘dáť.
Zdroj: REJZEK, Jiří. Český etymologický slovník. Voznice: Leda, 2012, s. 536. ISBN 978-80-7335-296-7. Dostupné také z: https://ndk.cz/uuid/uuid:3a66a130-65d6-11e6-aed5-5ef3fc9ae867

Čsl. dati (dami,, davati); r. dať (praes. dam, daš, dast — dadím, dadíte, dadút), daváť; p. dač (dam, 3. pl. dajg; dawač,
1. sg. dajgl, s, dati (dam; davati — dajem), Ide zákl. *d“-, lit. duoti, lat. dare [odtud datum = ,dáno'], dos ,věno‘ (gen. dotis sr. dotace), ř. didimi ,dávám', stind. dadämi (zdvojený kořen, sr. pel. praes, *dad-mb a lit. duodu, st. duomi).

К lat. sr, slož. tra-do .odevzdávám' [tra- dice], edo .vydávám' [edice]; sem i fr. rendre (z reddo ,vracím', ve vu g. lat. rendo: odtud přes něm. Rente renta .důchod' a lid. rande (v. to);
Zdroj: HOLUB, Josef a František KOPEČNÝ. Etymologický slovník jazyka českého. Praha: Státní nakladatelství učebnic, 1952, s. 97. Dostupné také z: https://ndk.cz/uuid/uuid:9f2e99c0-9270-11e2-8f81-5ef3fc9ae867

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

22.03.2023 10:36

Anonym píše:
Pátek 24.03.2023 15:06
Nepochází slovo obrok ze složení slov ob a rok, tedy pěstovaná plodina (nejčastěji oves) po úhoru ob jeden rok?
PSK - admin píše:
Pondělí 27.03.2023 09:12
Dobrý den,

obrok - z ob a rok, viz předpokládaná praslovanská nebo vůbec původní podoba (prajazyková) slovního základu říci (staročesky řéci); rok - výrok, otrok, rokovat, odročit...
Obrok - staročesky obřéci - znamenalo smluvit dávku v plodinách k odvádění panstvu, vybírali ji obroční; obročí - důchod (původně v naturáliích) Čerpáno z: HOLUB, Josef, LYER, Stanislav. Stručný etymologický slovník jazyka českého se zvláštním zřetelem k slovům kulturním a cizím. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1967.

Další zdroj:
obrok ‘krmivo pro koně’, obročí
‘důchod z (církevního) úřadu'. Stč.
obrok ‘dávka požitků určená úmluvou,
plat, naturální dávka odevzdávaná
vrchnosti, píce’ ukazuje vývoj významu
- původně to byl ‘smluvený důchod
(plat) (často v naturáliích)’, nakonec
úžením ‘denní dávka krmení pro koně’.
Odvozeno od nedoloženého obřéci
‘smluvit, určiť (r. obréč' ‘odsoudit’),
Zdroj: REJZEK, Jiří. Český etymologický slovník. Voznice: Leda, 2012, s. 421. ISBN 978-80-7335-296-7. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/[…]/uuid:71e41030-65d5-11e6-aed5-5ef3fc9ae867
Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu