Půjčování a kopírování studentských prací

Text dotazu

Dobrý den, prosím o informaci, zda existuje právní úprava pro půjčování (prezenčněxabsenčně) studentských prací (bakalářské, diplomové...), nebo rozhodnutí záleží na konkrétní knihovně? A je možné pořizování jejich kopií (částečné, úplné, ofocování vlastním fotoaparátem...)? Jak je případně ofocování zpoplatňováno? A je možné, aby věnoval student svou práci jiné knihovně mimo školu, kde práci vytvořil?

Odpověď

Dobrý den, NK ČR neřeší ve svých službách otázky zpřístupňování vysokoškolských prací, neboť není vysokoškolskou knihovnou a tento typ dokumentů systematicky neshromažďuje, vysokoškolské práce Univerzity Karlovy, které vznikly před rokem 1939 a které NK ČR vlastní, řešíme jako dílo nevydané, jehož zpřístupnění je možné jedině se souhlasem autora nebo držitelů autorských práv.

Doporučujeme Vám využít informace na stránkách Asociace knihoven vysokých škol, z těchto stránek vybíráme několik informací a odkazů:
http://www.akvs.cz
 

Novela autorského zákona ze dne 22. 4. 2006 ve vztahu k VŠKP
*    V souladu s § 37 odst. 1 d je možné - pokud to autor výslovně nezapověděl - půjčovat všechny VŠKP "na místě samém" tj. prezenčně bez ohledu na dobu jejich vzniku a bez nutnosti k tomuto účelu uzavírat licenční smlouvy s autory. Pokud v minulém období již byla s autorem uzavřena licenční smlouva, v níž bylo toto prezenční půjčování zapovězeno, taková práce se půjčovat nemůže, ledaže by byla sjednaná smlouva zrušena.

K otázce archivování VŠKP - vysokoškolské kvalifikační práce a zásady nakládání s nimi podle archivářů (Grulich, P.; Horová, I.; pdf - 169.4kB; 26.10.2007)
http://www.evskp.cz/Dokumentyver/archivace-071026141239.pdf

Stanovisko Samostatného oddělení autorského práva Ministerstva kultury k aplikaci § 47b zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. http://aplikace.msmt.cz/vysokeskoly/Legislativa/Dotazy_zverejnovani_zaver_praci_MK.htm

zde je uvedeno

"... vysoká škola bude moci prezenčně půjčovat originály nebo rozmnoženiny obhájených kvalifikačních prací, pokud autor takové užití nevyloučí."

a dále

* Ustanovení § 47b ZVŠ je nutno vykládat v souladu s AZ a s příslušnými mezinárodněprávními smlouvami a směrnicemi ES. V § 47b odst. 3 ZVŠ je upravena právní fikce, na základě které odevzdáním kvalifikační práce souhlasí autor s jejím zveřejněním. Vysoká škola má na základě § 47b odst. 2 povinnost zveřejňovat[5]) kvalifikační práce, a to tak, že zde uvedené kvalifikační práce, které byly odevzdány uchazečem k obhajobě, musí být zveřejněny nejméně pět pracovních dnů před konáním obhajoby k nahlížení veřejnosti v místě určeném vnitřním předpisem vysoké školy nebo, není-li tak určeno, v místě pracoviště vysoké školy, kde se má konat obhajoba práce, a to bud' v hmotné podobě nebo v elektronické podobě prostřednictvím technických zařízení (intranetem) v prostorách školy, popř. v místě pracoviště školy, jak bylo uvedeno výše. Z dikce § 47b odst. 2 VŠZ ("k nahlížení veřejnosti v místě určeném vnitřním předpisem školy") je zřejmé, že zákonodárce měl v úmyslu zpřístupnit tyto práce na konkrétním místě (ve škole), a nikoliv v místě podle vlastní volby jednotlivých členů veřejnosti.
Takový výklad odpovídá i tzv. třístupňovému testu v § 29 odst. 1 AZ, upraveném i v čl. 9 odst. 2 Bernské úmluvy, v čl. 10 Smlouvy SODV o právu autorském a dále i v čl. 5 odst. 5 Směrnice o informační společnosti), podle kterého je nutno jakékoli výjimky z práva autorského vykládat způsobem, který nenarušuje běžný výkon práv autorských a který není neospravedlnitelně na újmu práv autorů. Zpřístupnění díla prostřednictvím sítě internet by, alespoň v současnosti, kdy nejsou běžné rozšířené a dostupné technické prostředky ochrany a správy práv v digitálním prostředí (tzv. DRM - digital rights management), bezpochyby na újmu práv autorů bylo. V souvislosti s poslední větou § 47b odst. 1, na základě které si každý může ze zveřejněné práce pořizovat na své náklady výpisy, opisy nebo rozmnoženiny, upozorňuje SOAP, že takto pořízené rozmnoženiny, a to v jakékoli formě (opisy, výpisy,
fotokopie) a v jakémkoli rozsahu (i části díla), může dotyčná osoby užít jen pro osobní potřebu, popř. pro vnitřní potřebu právnické osoby či podnikající fyzické osoby. I tuto část § 47b odst. 1 je nutno vykládat v souladu s AZ a s tzv. třístupňovým testem.

Dále má vysoká škola na základě § 47b odst. 1 VŠZ povinnost zpřístupňovat (VŠZ používá autorskoprávně nepřesný pojem "zveřejňovat"[6]6) kvalifikační práce zde uvedené, u kterých proběhla obhajoba, včetně posudků oponentů a výsledku obhajoby, prostřednictvím databáze kvalifikačních prací, kterou spravuje. Způsob zpřístupnění veřejnosti stanoví vnitřní předpis vysoké školy. Podle názoru SOAP bude v souladu s novou právní úpravou, pokud bude přijata v podobě, v jaké byla schválena Poslaneckou sněmovnou, a s výše uvedenými mezinárodně právními závazky zpřístupňování kvalifikačních prací prostřednictvím databází takových prací na místě samém prostřednictvím technických zařízení umístěných v prostorách vysoké školy, a to i bez výslovného souhlasu autora, nikoliv však zpřístupňování prostřednictví internetové sítě, tj. on-line. Vzhledem k navrhovanému doplnění § 37 odst. I o nové písmo d), bude možné půjčovat (tj. zpřístupňovat v hmotné podobě obhájené diplomové,  rigorózní, disertační a habilitační práce na místě samém, a to výhradně pro účely výzkumu nebo soukromého studia, pouze tehdy, pokud autor takové užití nevyloučil. Pokud jde o kvalifikační práce v § 37 odst. 1 písm. d) návrhu novely AZ neuvedené (bakalářské práce), ty bude možno půjčovat na místě samém obdobně jako kterákoli jiná autorská díla podle § 37 odst. 2 věta druhá AZ, a to i bez výslovného souhlasu autora.
Vzhledem k tomu, co bylo uvedeno výše, bylo by v rozporu s AZ a s mezinárodními závazky, pokud by kvalifikační práce byly zpřístupňovány veřejnosti, ať už jednotlivě nebo v rámci databáze takových prací, prostřednictvím internetu bez souhlasu autorů.

Z výše uvedeného vyplývá, že VŠKP zpřístupňuje škola (nebo její knihovna), kde práce vznikla, jiné užití by asi musela tato škola povolit. Doporučujeme v případě užití mimo školu kontaktovat právní poradnu - viz odkazy na stránkách služby Ptejte se knihovny.

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

06.10.2008 14:47

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu