první písemná zmínka o obci

Text dotazu

Dobrý den, většina českých obcí má své webové stránky, a většina z nich obsahuje alespoň krátký text o historii dané obce. V mnoha případech se v té pasáži vyskytuje sousloví "první písemná zmínka o obci je z roku..." (vesměs bez dalšího vysvětlení, kde přesně se ta zmínka nachází).
1) Vzhledem k té časté frázi (viz sousloví v uvozovkách) na internetu se domnívám, že obce čerpají tu informaci asi z některé encyklopedie (?): věděli byste, která byla ta nejstarší, jež tyto údaje obsahovala?
2) Rozumím tomu, že většinou se jedná o zmínku třeba z nějaké konkrétní kupní smlouvy apod., ale zdá se mi, že velmi často se vyskytuje např. rok 1392, a to napříč celým územím, včetně Slovenska. Je to náhoda, anebo v tom roce vznikl nějaký soupis apod.?
Za odpověď předem děkuji

Odpověď

Dobrý den,

je sice pravda, že u mnoha obcí rok 1392 uveden je jako ‚první písemná zmínka‘, ale nenašli jsme žádnou spojitost s tímto rokem a obcemi, žádný dokument, seznam, soupis obcí, který by byl „vydán“ kolem roku 1392.

Dotaz jsme konzultovali s pracovnicí z Národního archivu ČR, která nám potvrdila naši domněnku, že se jedná o shodu okolností.

„Pokud víme, žádný soupis v té době nevznikl a těžko vzniknout mohl. Písemné prameny  té doby jsou velmi torzovité, proto se může často objevovat stejné datum. V tomto roce může jít například o Desky dvorské č. 13, 18 a 19 (vydány jako edice např. v Archivu českém a G. Fridrichem), 20 a 21 (originály uloženy v I. oddělení Národního archivu) nebo o Libri erectionum či Libri confirmationum (vydáno jako edice, originály uloženy v Archivu Pražského hradu). V těchto pramenech je řada zmínek o obcích.

Také v některých listinách i z doby starší (například v listinách Řádu křižovníků s červenou hvězdou z r. 1253 nebo v listinách Kapituly vyšehradské) se najde řada vesnic, které např. klášter dostal od panovníka. Můžeme zde najít vesnice v Čechách, na Moravě i třeba ve Slezsku, ale Slovensko se z českých dějin vymyká.

Samozřejmě, že i v ostatních archivech se najdou listiny, urbáře, seznamy majetku klášterů apod...

Nejlepším přehledem o nejstarších písemných zmínkách jsou publikace Profous - Svoboda - Šmilauer: Místní jména v Čechách (Praha 1949 - 1960) a L. Hosák - R. Šrámek: Místní jména na Moravě (1970), kde jsou uvedeny i citace pramenů nebo edic.“

 

První písemná zmínka je označení nejstaršího písemného dokladu o určité vsi či městě, hradu, ale i objevu, technickém postupu atp.

První písemná zmínka je téměř vždy pouze datem ante quem, (latinský terminus ante quem = „termín před nímž“), neboť kromě výjimek, kdy je v písemném dokladu přímo zmíněno založení sledovaného objektu, zpravidla dokládá pouze to, že tento objekt již existoval. Někdy, zvláště v případě menších objektů, může být první písemná zmínka i značně časově vzdálena od data skutečného vzniku (sto i více let), neboť se do současnosti dochovala pouze velmi malá část středověkých listin. Tyto údaje je proto nutné kombinovat s daty získanými jiným způsobem, například na základě slohového rozboru zachovaných stavebních památek nebo archeologicky.

První písemná zmínka zpravidla neobsahuje o sledovaném objektu žádné další informace. Velmi často pochází například z listin dokládajících prodej či jiný převod určitého majetku. Sledovaný objekt je v takovém případě připomenut pouze jako položka ve výčtu tohoto majetku.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Prvn%C3%AD_p%C3%ADsemn%C3%A1_zm%C3%ADnka 

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

30.08.2018 10:44

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu