Odvratitelné a neodvratitelné právní události

Text dotazu

Prosím o vysvětlení pojmů odvratitelné a neodvratitelné právní události + příklad.Děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

služba Ptejte se knihovny neposkytuje právní služby a ani není bohužel v našich možnostech právo vykládat, viz pravidla služby na adrese http://www.ptejteseknihovny.cz/o-sluzbe/pravidla. Ačkoli jsme se snažili najít odpověď na Váš dotaz, nejsme si zcela jistí a doporučujeme obrátit se spíše na někoho, kdo se v oblasti práva vyzná.

V projité literatuře ani internetových odkazech (viz níže) jsme definici ani příklady odvratitelné a neodvratitelné právní události bohužel v přesném znění nenašli.

Právní událost je jedním z druhů právních skutečností, uvádíme několik definic právních událostí:

* p. u., která je mimovolní skutečností v souladu s normami práva

* p. u. jsou druhem mimovolní právní skutečnosti, které nastávají objektivně (bez projevu vůle účastníků právního vztahu), přičemž následky, které jsou s nimi spojeny (vznik, změna nebo zánik právního vztahu, tj. oprávnění a povinnosti), jsou v souladu s normami práva.

* p. u. jsou takové skutečnosti, které nastávají nezávisle na vůli jakékoli osoby, a přesto vyvolávají právní následky - v jejich důsledku vznikají, mění se nebo zanikají práva a povinnosti.

 

Typickou právní událostí je narození nebo smrt fyzické osoby. S narozením a úmrtím fyzických osob souvisí jejich způsobilost k právům a povinnostem. Může však být zároveň i právní událostí (např. narozením vzniká právo na ochranu života, na ochranu zdraví, na rodičovskou péči, na státní občanství; smrtí zanikají právní vztahy jako manželství pracovně-právní vztah, členství v politické straně, mandát poslance či senátora apod.).V právu velice důležitou právní událostí je čas, jeho plynutí nebo dosažení určité časové hranice. Uplynutí časové lhůty je právní událostí, je-li předvídáno v právní normě, která s uplynutím lhůty spojuje určité následky.

K tomu, aby z nějaké události, která nastane nezávisle na vůli jednající strany, plynuly právní následky, je vyžadováno, aby tyto následky stanovil zákon nebo ujednání stran. Tím se událost stane právní událostí.

V literatuře jsme bohužel nenašli dělení právních událostí na odvratitelné a neodvratitelné, ale toto dělení je zmíněno alespoň v následujících odkazech:

* https://www.dtest.cz/clanek-2938/spotrebitele-a-povodne - " Takzvaná vyšší moc je dle práva událost, která není objektivně předvídatelná a odvratitelná. Typickou událostí vyšší moci je například živelná katastrofa, tedy povodeň. Právo s ní spojuje řadu důsledků a v některých případech zbavuje odpovědnosti za škodu či způsobuje stavění lhůt."

* http://pravoastatire.webnode.cz/news/definice-/ - Události a protiprávní stavy - nespočívají v lidské vůli a jsou na ní nezávislé, přesto s nimi právo spojuje právní následky Podle vztahu k vědomí člověka je dělíme na:

a) předvídatelné a nepředvídatelné

b) odvratitelné a neodvratitelné

 Vyšší moc - událost při veškeré péči nepředvídatelná a zároveň při veškerém možném úsilí neodvratitelná Události - především smrt a narození člověka a čas jako právní skutečnost, nebo živelná pohroma, způsobení škody, které je třeba spojit správním úkonem, jímž se vzniklý nárok uplatní Protiprávní stav - určitý stav, jenž je objektivně v rozporu s právem, a proto musí být odstraněn, může být způsobeno i lidským chováním, které nemusí být protiprávním úkonem (př. pracovní úraz)

 * https://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1vn%C3%AD_skute%C4%8Dnost

* http://kraken.slv.cz/25Cdo1979/2012 -" Pokud za neodvratitelnou událost nemající původ v provozu soudy považovaly extrémní poryvy větru, které způsobily pád věžového otočného jeřábu..."

* http://www.epravo.cz/top/soudni-rozhodnuti/preprava-nakladu-76568.html

"U některých rizik je odvratitelnost plně v rukou dopravce. Pokud jde o rizika související s dopravním provozem nebo povětrnostními vlivy nebo pokud jde o krádeže nebo loupeže (výběr vozidla, proškolené osádky, výběr vhodné trasy, střežených parkovišť, jízda v konvoji, jízda v dvoučlenné osádce, včasný nájezd na vykládku apod.). V takových případech se zpravidla jedná o okolnosti odvratitelné a tudíž škodné události, kdy dopravce za škodu či ztrátu zásilky odpovídá a z této odpovědnosti se vyvinit nemůže. Pokud by se měl dopravce skutečně vyvinit, musí podat věrohodný důkaz, že skutek, který by měl dopravce liberovat skutečně nastal a že tento skutek byl z hlediska kvalifikovaného a profesionálně pečlivého dopravce neodvratitelný."

 

Zkuste, prosím, konzultovat Váš dotaz s někým, kdo se vyzná v právu, my nejsme právníci a neradi bychom Vám předkládali pouze naše domněnky (např. že odvratitelnou událostí může být např. rodičovství?, zajištění domu hromosvodem?). Pokud nemáte ve svém okolí nikoho s právnickým vzděláním, můžete využít online právní poradny :

* http://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/

* http://www.ops.cz/poradenstvi

* http://www.vaseadvokatka.cz/pravni-poradna

* http://muj-pravnik.cz/

 

Použité zdroje

* NOVOTNÝ, Petr et al. Nový občanský zákoník. Principy a základní pojmy. 1. vyd. Praha: Grada, 2014. 144 s. Právo pro každého. ISBN 978-80-247-5163-4.

* GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 6., aktualiz. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013. 310 s. ISBN 978-80-7380-454-1.

* PAULDURA, Lukáš a kol. Slovník právních pojmů: občanský zákoník. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer, 2014. 231 s. Rekodifikace. ISBN 978-80-7478-660-0.

* VEČEŘA, Miloš a kol. Teorie práva v příkladech. 3., aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2016. 387 stran. ISBN 978-80-7478-717-1.

Obor

Právo

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

11.10.2016 19:10

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu