Prosím o sdělení, jestli je "přinejmenším" příslovce nebo částice.

Text dotazu

Někde se uvádí příslovce, jinde částice.
Děkuji-

Odpověď

Dobrý den,

dotazy tohoto typu byste měl/a konzultovat s pracovníky Ústavu pro jazyk český AV ČR a to zvlášť v případě, kdy se jedná o sporné případy. Na stránkách této instituce je Internetová jazyková příručka, viz odkaz níže, kde najdete odpověď téměř na všechny otázky, které se týkají české gramatiky. Tato příručka je považována za platný soubor pravidel gramatiky českého jazyka. V případě, který vás zajímá, odkazuje na SSČ.

SSČ (ČERVENÁ, Vlasta, FILIPEC, Josef. Slovník spisovné češtiny. Praha: Academia, 1998. http://kramerius4.nkp.cz/search/handle/uuid:3b02b990-629d-11e5-bf4b-005056827e51) udává, že se jedná o příslovce.

    např.:  přinejmenším přísl. alespoň, nejméně: věc přinejmenším sporná; přines přinejmenším dva kusy

http://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=p%C5%99inejmen%C5%A1%C3%ADm

Zdá se, že rozdíl mezi příslovci a částicemi nelze v některých případech zcela jednoznačně určit.

V příspěvku M. Vondráčka Příslovce a částice, uveřejněném v Naše řeč, (Vol. 82 (1999), issue 2, pp. 72 – 78), se dovídáme, že adverbia jsou plnovýznamovým slovním druhem, zatímco částice druhem neplnovýznamovým. Oslabení částic je dáno i tím, že existuje snaha je dále významově členit.

Mezi příslovce míry (intenzity) mluvnice řadí výrazy částečně, dost, hodně, málo, nadobro, neobyčejně, příliš, trochu, úplně, velmi, značně, mezi příslovce zřetele např. výraz celkově. Částice (měrově hodnotící) jsou zastoupeny příklady asi, až, bezmála, celkem, doslova, jen, kolem, načisto, nejméně, pomalu, poněkud, přibližně, přinejmenším, skoro, spíš, takřka, téměř, úplně, vcelku, většinou, víceméně, zdaleka, zhruba aj., přičemž tyto příklady jsou dále významově členěny.

Jako částice vzniklé přehodnocením původních tzv. vytýkavých příslovcí jsou hodnoceny mj. výrazy dokonce, hlavně, opravdu, teprve, vůbec, zejména, zvláště…

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

06.09.2017 19:41

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu