propagační tiskoviny hudebního klubu

Text dotazu

1.Ráda bych se dozvěděla, do jaké kategorie (periodická či neperiodická publikace)patří časopis, který nepravidelně vydáváme 3x ročně pro potřeby svých návštěvníků a jaké povinnosti nám z toho vyplývají. Jde o publikaci, která upozorňuje na kulturní akce v našem kulturním zařízení již konané, nebo připravované, která přináší rozhovory s umělci, kteří u nás vystupují, recenze k představením, která měla u nás premiéru apod.
2.Dále každý měsíc vydáváme měsíční program v tištěné podobě. Vztahuje se na obě tiskoviny zákon o povinném výtisku, či pouze na časopis vydávaný 3x ročně? Děkuji za odpověď

Odpověď

Dobrý den, vydávání periodického tisku reguluje zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon). Evidenci periodického tisku vede Ministerstvo kultury, http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=353.
Uvedený zákon, který se vztahuje na periodický tisk vydávaný nebo šířený na území České republiky, upravuje některá práva a povinnosti vydavatelů a dalších fyzických a právnických osob v souvislosti s vydáváním periodického tisku.

Podle stejného ustanovení je právnická nebo fyzická osoba, která hodlá vydávat periodický tisk, povinna doručit Ministerstvu kultury nejpozději 30 dnů před zahájením vydávání periodického tisku písemné oznámení, které musí obsahovat tyto údaje:

název periodického tisku,
jeho obsahové zaměření,
četnost (periodicitu) jeho vydávání,
údaje o jeho regionálních mutacích,
název, adresu sídla a identifikační číslo vydavatele, je-li vydavatel právnickou osobou, anebo jméno, příjmení, bydliště a rodné číslo vydavatele, bylo-li přiděleno, jinak datum narození, je-li vydavatel fyzickou osobou; je-li vydavatel fyzickou osobou, která vydává periodický tisk na základě živnostenského oprávnění, také jeho obchodní jméno, identifikační číslo a adresu místa.

Tiskový zákon zároveň stanoví, že vydavatel je povinen bezplatně na svůj náklad z každého vydání periodického tisku do 7 dnů ode dne jeho vydání zajistit dodání zákonem stanoveného počtu výtisků (tzv. povinných výtisků) příjemcům, které zákon specifikuje.

Informace o povinných výtiscích naleznete na adrese
http://www.nkp.cz/pages/page.php3?nazev=Povinne_vytisky&submenu3=37 a na http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=peri_pv.htm.

Neperiodické publikace jsou dle zákona 37/1995 rozmnoženiny literárních, vědeckých a uměleckých děl určené k veřejnému šíření, které jsou vydávány jednorázově, popřípadě nejvýše jednou ročně anebo po částech i častěji, tvoří-li obsahově jeden celek.

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

02.04.2009 14:52

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu