Proč jsou nepřístupná díla starší 70 let? (před rokem 1950)

Text dotazu

Dobrý den,

při procházení digitální knihovnou nacházím nepřístupná díla vydaná před rokem 1950. Například časopis český časopis historický. V jiných digitálních knihovnách jsou díla nepřístupná od roku 1950, tedy mladší 70 let. V NK jsou přístupná díla starší 90 let. Autorský zákon by měl uvolňovat díla k dispozici po 70 letech. Nebo se 70 let nevztahuje na všechny díla?

Děkuji za odpověď

Odpověď

Dobrý den,

otázka autorskoprávní ochrany vydaných děl je poměrně komplikovaná a z pohledu digitálních knihoven velmi ožehavá problematika. Ze zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) (https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-121#cast1) vyplývá, že majetková práva trvají, pokud není dále stanoveno jinak, po dobu autorova života a 70 let po jeho smrti (§ 7 odst. 1).

Bylo-li dílo vytvořeno jako dílo spoluautorů, počítá se doba trvání majetkových práv od smrti spoluautora, který ostatní přežil (§ 7 odst. 2).

Do autorských práv také zasahují práva nakladatele, který má právo na odměnu v souvislosti se zhotovením rozmnoženiny jím vydaného díla pro osobní potřebu a vlastní vnitřní potřebu právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby (§ 87 odst. 1). Právo nakladatele trvá 50 let od vydání díla (§ 87 odst. 1).

 

Zákon také specifikuje volné užití díla a jeho rozmnožování (§30 a §30a) Za užití díla podle tohoto zákona se nepovažuje užití pro osobní potřebu fyzické osoby, jehož účelem není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, nestanoví-li tento zákon jinak (§30 odst. 1). Do práva autorského tak nezasahuje ten, kdo pro svou osobní potřebu zhotoví záznam, rozmnoženinu nebo napodobeninu díla (§30 odst. 2).

Zhotovením rozmnoženiny na papír nebo podobný podklad nezasahuje do práva autorského:

a) fyzická osoba, která pro svou osobní potřebu,

b) právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která pro svou vlastní vnitřní potřebu,

c) ten, kdo na objednávku pro osobní potřebu fyzické osoby,

d) ten, kdo na objednávku pro vlastní vnitřní potřebu právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby zhotoví tiskovou rozmnoženinu díla na papír nebo podobný podklad fotografickou technikou nebo jiným postupem s podobnými účinky, s výjimkou případu, kdy jde o vydaný notový záznam díla hudebního či hudebně dramatického, a v případech podle písmen c) a d) řádně a včas platí odměnu podle § 25 (§ 30a odst. 1).

 

Na základě těchto ustanovení není možné automaticky zpřístupnit díla starší 70 let. Je možné zpřístupnit dílo 70 let po smrti autora. V případě časopisů dochází k jisté benevolenci (záleží na konkrétní knihovně).

V rámci zpřístupňování dokumentů v digitálních knihovnách dochází také na základě licenční smlouvy Národní knihovny ČR s kolektivními správci DILIA a OOA-S k postupnému zpřístupňování děl nedostupných na trhu, více se dočtete zde: https://dnnt.nkp.cz/.

 

 

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

Praha

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

14.12.2020 23:18

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu