Přístup k vysokoškolským pracím

Text dotazu

Dobrý večer chci se zeptat, zda mohou knihovny obecne zpristupnovat a zda mmuzou uzivatelum kopirovat treba casti bakalarskych a diplomovych praci ? a jd e to i absencne nebo jen prezencne ? Diky za informaci

Odpověď

Dobrý den,

Povinnost zveřejňovat vysokoškolské závěrečné práce stanovuje novela vysokoškolského zákona z roku 2006 v § 47b, způsob zveřejnění stanoví vnitřní předpis školy. Mnohé vysoké školy zpřístupňují plné texty vysokoškolských závěrečných prací v elektronické formě ve svých digitálních repozitářích, ale často jen na Intranetu, tedy jen na uživatelské jméno a heslo. Jen některé školy (např. Masarykova univerzita, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně) je vystavují veřejně na Internetu. Vysokoškolské závěrečné práce v tištěné formě zpřístupňují vysokoškolské knihovny ve svých studovnách, ale obvykle se nepůjčují absenčně, ale jen na „místě samém“ (podle stanoviska oddělení autorského práva Ministerstva kultury k aplikaci §47b zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb.). Národní knihovna ČR například dizertační práce, které spravuje ve svém fondu, půjčuje pouze prezenčně ve zpřísněném ochranném režimu. Kopírovat lze obsah dizertace a jednu kapitolu.   

Podle autorského zákona je možné pořizovat kopie z autorských děl pro svou osobní potřebu, výzkum, vývoj (nekomerční účely). Stejně tak i podle vysokoškolského zákona každý může ze zveřejněné vysokoškolské práce dělat výpisy, opisy a rozmnoženiny.

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 111/1998 SB., O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH A O ZMĚNĚ A DOPLNĚNÍ DALŠÍCH ZÁKONŮ (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH)

§ 47b

Zveřejňování závěrečných prací

(1) Vysoká škola nevýdělečně zveřejňuje disertační, diplomové, bakalářské a rigorózní práce, u kterých proběhla obhajoba, včetně posudků oponentů a záznamu o průběhu a výsledku obhajoby prostřednictvím databáze kvalifikačních prací, kterou spravuje. Způsob zveřejnění stanoví vnitřní předpis vysoké školy.

(2) Disertační, diplomové, bakalářské a rigorózní práce odevzdané uchazečem k obhajobě musí být též nejméně pět pracovních dnů před konáním obhajoby zveřejněny k nahlížení veřejnosti v místě určeném vnitřním předpisem vysoké školy nebo není-li tak určeno, v místě pracoviště vysoké školy, kde se má konat obhajoba práce. Každý si může ze zveřejněné práce pořizovat na své náklady výpisy, opisy nebo rozmnoženiny.

(3) Platí, že odevzdáním práce autor souhlasí se zveřejněním své práce podle tohoto zákona, bez ohledu na výsledek obhajoby.

 

Přehledem o již existujících školních pracích může být národní registr VŠKP theses.cz. Na tomto portálu naleznete přehled vysokoškolských prací včetně anotace v češtině a angličtině. Některé práce jsou do veřejné části systému vloženy včetně plného textu vlastní práce, posudků od konzultanta i oponenta, s možností vytvořit si citaci díla podle patřičné citační normy:

 

Zdroje:

http://knihovna.cvut.cz//administrace/upload_dir/files/63c3ec03db057dd2636c3bbae624f395a8b63e19.pdf

http://www.msmt.cz/file/12768 - ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 111/1998 SB., O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH A O ZMĚNĚ A DOPLNĚNÍ DALŠÍCH ZÁKONŮ (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH) 

Obor

Právo

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

23.01.2015 10:23

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu