Příjmení Kliš

Text dotazu

Jak vzniklo příjmení kliš?

Dotaz ze dne: 11. 9. 2014

Odpověď

Příjmení Kliš vzniklo s největší pravděpodobností odvozením od vlastního jména Klement/Kliment. Klement, Kliment (církevní podoba) je jméno latinského původu (z lat. clemens) a znamená „vlídný, milostivý, laskavý, mírný“. Tohle jméno bylo do češtiny přejato vlivem řečtiny, obě jeho podoby jsou rovnocenné, ale Klement je běžnější.

Kli-š vzniklo od základu jména Kliment: Kli-, k němuž byla připojena přípona -ch. Tato stará přípona byla typická pro tvoření příjmení od osobních jmen (od osobních jmen Ma-řík/Ma-rtin/Ma-těj tak máme odvozena příjmení začínající na Mach-, např. Mach, Machala, Machů; od jména Vá-clav jsou pak odvozena četná příjemní na Vach-, např. Vácha, Vachek ad.).

Stejným způsobem tak bylo pravděpodobně odvozeno příjmení Kli-ch, příp. Klí-ch(a). Při skloňování tohoto příjmení docházelo k tomu, že se souhláska „ch“ dostala do hláskového okolí, které zapříčinilo její změnu na souhlásku „š“. Tato hlásková alternace je v češtině naprosto pravidelná a běžná (viz např. Moucha > Muška). Lze tedy říci, že příjmení Kliš je vlastně hlásková varianta příjmení Klich.

Oporu proto tvrzení nacházíme při sledování vývoje toponyma Klíše, kdy původní místní jméno Kliš je odvozeno od mužského osobního jména Klich (domácí podoba mužského jména Kliment; souhlásková skupina Ch se změnila v Š – Klichův dvorec).Pro větší jistotu by bylo dobré zjistit původní pravopisné podoby příjmení Kliš, např. v 18. a 19. století. Tyto podoby je možno zjistit v příslušných matrikách.

Podoby Klišž, Kližš nebyly v seznamu českých příjmení vůbec nalezeny, je možné, že se jedná o zaniklé varianty nebo o varianty vzniklé na základě cizích pravopisných norem.

Příjmení Klíž vzniklo pravděpodobně odlišným vývojem, původ je možno hledat u slova klíh, od kterého je odvozeno rovněž sloveso klížit. Více k původu slova např. v Etymologickém slovníku jazyka českého.

Pro zajímavost uvádíme vznik příjmení Kles, které bylo odvozeno z německého Ni-kles, nářeční podoba osobního jména Mikuláš (to vzniklo z řeckého osobního jména Nikolaos = vítězný mezi lidem).

Odvození z německého Klischee je jistě možné, ale v českém jazykovém prostředí nepravděpodobné.

Další informace je možno získat na Jazykové poradně Ústavu pro jazyk český Akademie věd (http://www.ujc.cas.cz/jazykova-poradna/), služba je ale zpoplatněna.

Použité zdroje

Internetová jazyková příručka [online]. ©2008–2014 [cit. 2014-09-12]. Dostupné z: http://prirucka.ujc.cas.cz/

Jména a příjmení v ČR [online]. 2014 [cit. 2014-09-12]. Dostupné z: http://www.jmenaprijmeni.cz/

Kde jsme [online]. Aktualizace 2014-03-23 [cit. 2014-09-12]. Dostupné z: http://www.kdejsme.cz/

Klíše [online]. 200-? [cit. 2014-09-12]. Dostupné z: http://www.ukp98.cz/polabi/labe/obce/ul/klise.htm

KNAPPOVÁ, Miloslava. Jak se bude vaše dítě jmenovat?. Vyd. 4., přeprac. a dopl. Praha: Academia, 2006, 651 s. ISBN 978-802-0013-491.

MACHEK, Václav. Etymologický slovník jazyka českého. 3., nezměněné vyd. Editor Věra Pánková. Praha: Academia, 1971, 866 s.

MOLDANOVÁ, Dobrava. Naše příjmení. Vyd. 1. Praha: Mladá fronta, 1983, 286 s.

Příruční mluvnice češtiny. 2.opr.vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1996, 799 s. ISBN 80-710-6134-4.

SVOBODA, Jan. K původu a výkladu českých příjmení. Naše řeč [online]. Roč. 40 (1957), č. 7-8, [cit. 2014-09-12]. Dostupné z: http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?lang=en&art=4306

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

Vsetín

Knihovna

Masarykova veřejná knihovna Vsetín

Datum zadání dotazu

23.03.2015 13:52

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu