přídomek

Text dotazu

Dobrý den,
na tohle mi opravdu google nestačí.
Rád bych znal detailní analýzu takzvaných "přídomků" - všech. Ze které země pocházejí, jak se píší a vyslovují, dá-li se dle nich určit titul šlechtice - sir, de, van, von, cid a podobně - jako-že de by byl dejme tomu hrabě a von třeba kníže..

Odpověď

Dobrý den,

 

šlechtická titulatura v evropském kontextu je nezměrně širokou kapitolou, kterou nějakým způsobem zabývá či alespoň dotýká řada vědeckých disciplín a oborů, historií počínaje, přes dějiny správy, genealogii a lingvistikou konče. Souvisí také přímo s dějinami dané země a vývojem její správy, především v období lenního systému; původ řady titulů však sahá až ke kontaktům území s pozdní Římskou říší (do 5. století). Tyto zpravidla vyjadřují status společenský, správní a pojí se s buď přiděleným lénem, či rodovým sídlem. Ačkoli je vývoj šlechtické titulatury místně velmi specifický a jen stěží lze bez hluboké erudice zobecňovat, lze říci, že titul jako takový měl (a dodnes má) za úkol jasně stanovit společenské postavení jejího nositele a jeho jednoznačnou identifikaci (samozřejmě v kombinaci se jménem). Například známý šlechtický predikát „von“ v první řadě poukazuje na lokalitu či konkrétní místo, s nímž je nositel, potažmo jeho rod spjat, predikátu pak při užití plné titulatury předchází vlastní titul (např. hrabě, kníže atd.). Tyto pak mimo jiné indikují společenské postavení nositele, a tím pádem i jeho pozici ve státní správě, pravomoci a do určité doby i pozici v rámci vojska. Na šlechtické tituly se tak dá nazírat z mnoha různých úhlů, a bohužel není v možnostech této služby Váš dotaz vyčerpávajícím způsobem odpovědět. Proto bych Vám spíše doporučil nahlédnout do některého z titulů, jejichž výběr uvádím dále.

Použité zdroje

Monografie:
VYKYPĚL, Bohumil. Studie k šlechtickým titulům v germánských, slovanských a baltských jazycích: etymologie jako pomocná věda historická. 2., přeprac. a rozš. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2011. 327 s. Studia etymologica Brunensia; 11. ISBN 978-80-7422-110-1.
CONZE, Eckart. Kleines Lexikon des Adels: Titel, Throne, Traditionen. München: Beck [BRD], c2005, 259 s. ISBN 3406510701.
SAINTY, John Christopher, ed. Peerage creations: chronological lists of creations in the peerages of England and Great Britain, 1649-1800, and of Ireland, 1603-1898. This ed. 1st pub. Malden, Mass.: Wiley-Blackwell for the Parliamentary History Yearbook Trust, 2008. vi, 148 s. Parliamentary history: texts & studies; 1. ISBN 978-1-4051-8043-6.
ŽUPANIČ, Jan. Nová šlechta rakouského císařství. Vyd. 1. Praha: Agentura Pankrác, 2006. 452 s. ISBN 80-86781-08-9
Honours and titles in Britain. London: Central Office of Information, 1982. 29 s.
CHORUŽENKO, Oleg IGOREVIČ. Dvorjanskije diplomy XVIII veka v Rossii. Moskva: Nauka, 1999. 418 s. ISBN 5-02-010135-4.
ŽUPANIČ, Jan. Zdarma nebo za peníze? Šlechtické tituly a jejich udílení v Rakousku-Uhersku. Županič, Jan. In: Heraldická ročenka / Praha : Heraldická společnost (2005,) s. 97-118.
VYKYPĚL, Bohumil. Studie k šlechtickým titulům v germánských, slovanských a baltských jazycích: etymologie jako pomocná věda historická. Bohumil Vykypěl. Vyd. 1. V Brně : Masarykova univerzita, 2004. 235 s. (Spisy Masarykovy univerzity v Brně. Filozofická fakulta = Opera Universitatis Masarykianae Brunensis. Facultas philosophica ; č. 353) ISBN:80-210-3377-0 ISSN:1211-3034
RUVIGNY, Marquis de (ed.). The nobilities of Europe. London: Melville and company, 1909. Dostupné také z: https://archive.org/details/nobilitiesofeuro01ruviuoft
MAYRHOFER, Ernst a Anton PACE. Handbuch für den politischen Verwaltungsdienst in den im Reichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern. Wien: Manz, 1909.
BUSH, M.L. The European nobility. Manchester [Lancashire]: Manchester University Press, 1983. ISBN 07-190-0913-8.
CLARK, Samuel. State and status: the rise of the state and aristocratic power in Western Europe. Buffalo: McGill-Queen's University Press, c1995, xiii, 502 p. ISBN 07-735-1249-7.
BUSH, M. The English aristocracy: a comparative synthesis. Dover, N.H., USA: Manchester University Press, 1984, vii, 248 p. ISBN 07-190-1806-4.
REHM, Hermann. Prädikat- und Titelrecht der deutschen Standesherren: eine rechtlich-kulturgeschichtliche Untersuchung, im Auftrag des Vereins der deutschen Standesherren unternommen. München: [s.n.], 1905.
HEINICKEL, Gunter. Adelsreformideen in Preussen: zwischen bürokratischem Absolutismus und demokratisierendem Konstitutionalismus (1806-1854). 696 pages. ISBN 978-305-0051-604.
HEYDENREICH, Eduard. Handbuch der praktischen Genealogie. [Nachdr.]. Bremen: Unikum, 2012. ISBN 978-384-5724-720.
ATIENZA, Julio de. Nobiliario Español: Diccionario Heráldico de Apellidos Españoles y de Títulos Nobiliarios. Madrid: Aguilar, 1948.
FIGUEROA Y MELGAR, Alfonso de. Estudio Histórico Sobre Algunas Familias Españolas. 6v. in 12 parts. Madrid: Editions Dawson & Fry, 1965.

Články:
KUCZER, Jarosław. Ewolucja tytulatury arystokracji śląskiej w XVI-XVIII wieku: zarys problemu. Jaroslaw Kuczer. In: Šlechtic v Horním Slezsku : vztah regionu a center na příkladu osudů a kariér šlechty Horního Slezska (15.-20. století) = Szlachcic na Górnym Śląsku. Relacje między regionem i centrum w losach i karierach szlachty na Górnym Śląsku (XV-XX wiek) / uspořádali Jiří Brňovják, Wacław Gojniczek, Aleš Zářický Ostrava - Katowice : Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 2011 s. 35-52.

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Vojenský historický ústav - knihovna

Datum zadání dotazu

30.07.2015 17:46

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu