Překlad Goetha

Text dotazu

Dobrý den,
mohla bych se, prosím, zeptat, zda následující báseň z Goetheho románu Viléma Meistera léta učednická přeložil Josef Kajetán Tyl, případně požádat o bibliografické údaje ke knize, ve které bych tento překlad básně našla?

Znáš onu zem, kde citrón rozkvétá,
v tmě listů oranž barvu zlata má,
hrá větřík, jenž z blankytu se zdvih,
ční vavřín hrd,listy myrt čeká tich – Ó řekni, znáš?
V tu krásnou zem, ach v zem tu,
můj miláčku mne vem.
Děkuji.

Odpověď

obrý den, 

v našich dostupných zdrojích se nám nepodařilo najít, že by báseň Znáš onu zem, kde citron rozkvétá,...přeložil J.K.Tyl. Spíš vše nasvědčuje tomu, že se jedná o Píseň milostničky, kterou přeložil Josef Jungmann, viz http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/10653411.
Spojení jména Tyl a této písně jsme našli pouze v článku v Národních listech, 28.11.1890, s.1: "Písní, jejíž obsah zračí se v Tylově popěvku, jest píseň Mignonina:
" Zda znáš ten kraj, kde citrýn vykvétá, révu oranže kde zlatem oplétá, vánek modravým blankytem kde věje kol a myrty dech se stápí v laurů dol" atd.
Skladatelem jejím jest Goethe, který ji uvedl ve svém "Mistru Vilémovi". Záhy asi byla k ní složena hudba, že tím píseň ještě více se rozšířila, každého mile dojímajíc. Máme o tom svědectví samého Čelakovského, jenž roku 1821 za pobytu svého v krajině pohorské, přiváben něžností písně, sám podobnou německou píseň složil, kterou v jeho "Sebraných listech" můžeme čísti. Tamtéž připomíná hudební skladbu "Mignons Sehnsucht".
Když Tyl pro ředitele Stögra onen kaleidoskop rozličných výstupů skládal, maně mu napadla asi Mignon; byla mu tím obtížněji něco vhodného nalézti, nechtěl-li právě v ten čas oblíbenou píseň Chmelenského "Ó vlasti má" opakovati..." Nevyplývá nám z toho jednoznačně, že by ji J.K.Tyl nabídl ve svém českém překladu.

Naopak Český deník, 23.6.1940, s.12 uvádí v článku o K.H.Máchovi:"...Stejně rád zpívával Hynek i drahou mu píseň Mignony "Znáš-li ten kraj" atd., k níž si velmi pěkný nápěv utvořil. V "Krkonošské pouti" užívá dokonce básník oblíbené písně Goethovy jako symbolu své postavy, která se zdála v soumraku večerním jakoby echem písně, odrážejícím se od pustých skal: "Znáš-li tu zem, kde citrýnový květ...". Jako si složil vlastní nápěv k písni, tak se nespokojil ani starším překladem Jungmannovým Mignoniny slavné písně:  "Znáš onu zem? Citrony kde kvetou".
V Sebraných spisech Josefa Jungmanna je báseň uvedena, viz Národní digitální knihovna, systém Kramerius Sebrané drobné spisy Josefa Jungmanna 2 http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/10088204  na straně 65 nebo v tištěné podobě JUNGMANNa, Josefa Sebrané drobné spisy veršem i prosou. Sv.2. Praha: I.L.Koreb, 1873. Signatura NK ČR 54 K 22732.Sv.2.

Další vydání spisů Josefa Jungmanna HIKL, Karel.  Josefa Jungmanna vybrané spisy původní i přeložené. Praha: J. Otto, 1918. Na str. 301 v soupisu autorů, které J.Jungmann překládal,  pod heslem  J.W.Goethe je uvedeno i to, že Píseň milostničky přeložil Jungmann.
Zkrácené vydání GOETHE, J.W. Vilém Meister. (Léta učebná.) Praha-Plzeň: Grafické závody, [1929]. na straně 17: "Stařec zpíval nejmilejší píseň: Znáš-li tu zem, ty slunné, volné kraje, kde citronů a orančí plod zraje,..." ( Autor překladu není uveden, pouze šifra G.A. a můžeme se pouze domnívat, že se jedná o Adolfa Gustava Čermáka; pramen VOPRAVIL,J. Slovník pseudonymů v české a slovenské literatuře. Praha: SPN, 1973.). Signatura NK ČR 54 H 4836. Sv.22-25.
Další zdroj informací: KRAUS, Arnošt V. Goethe a Čechy. Praha: nákladem vlastním, 1896. Na straně 155: "Z téže doby, jak udává Jungmann ve Spisech, jest překlad Mignon, "Píseň Milostničky" nazvané, vyšlý r. 1841 ve Spisech (str.32); tato báseň jsouc jambická, oplývá v překladu prosodickými chybami: citrony, květou, ve tmavém, tichounký, modrého, nechvěje, milenče, čtou se jambicky hned v první strofě. Ostatní, hlavně třetí, nejsou lepší..."
Signatura NK ČR 54 F 1807
JUNGMANN, Josef. Překlady II. Praha: SNKLHU, 1958. S.229: "...Trvalo dlouho, než se v Čechách poznalo, kdo je Goethe, a je nesporně zásluhou Jungmannovou, že poměrně mnoho ze svého úsilí překladatelského věnoval uvádění jeho tvorby k nám. Při autoritě Jungmannově ve vlasteneckých kruzích to znamenalo v každém případě závažný krok k zdomácnění Goethova díla v české literatuře. Je ovšem předem jasno, že vzato čistě básnicky, musil obrozenecký překladatel ztroskotat na Goethově geniu. Obrozenecký Goethe byl stejná nemožnost jako obrozenecký Shakespeare..." Signatura NK ČR 54 G 71546. Sv.2 Překlad německy psané literatury rozebírá volně přístupná stať na internetu, viz http://www.scribd.com/doc/11552710/Hrala-ed-Kapitoly-z-djin-eskeho-pekladu-2002-II-Vesel-J-eske-peklady-z-nmecky-psane-literatury.
Odkazy na zmiňovanou literaturu : http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/32260746
http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/6734164
Časopis Hamelika, Roč.XXV.(2001), Poř.čís.316, 6, http://www.hamelika.cz/slavnihoste/S_TYL.HTM, uvádí a odtud asi pochází Vaše domněnka, že báseň mohl přeložit J.K.Tyl:
Mariánské Lázně
31. července 2001
(V minulosti se naznačovalo, že text písně se podobá Goethově básni "Znáš onu zem ?" a vzhledem k tomu, že Tyl tehdy překládal mnoho z němčiny, byla nadhozena domněnka, zda Goethe svou básní Tyla neinspiroval. O pramenu této informace ve starším tisku dosud marně pátráme. Přesto nic nebrání tomu, uvést alespoň jednu sloku Goethovy básně:
      "Znáš onu zem, kde citrón rozkvétá,
      v tmě listů oranž barvu zlata má,
      hrá větřík, jenž z blankytu se zdvih,
      ční vavřín hrd, list myrty čeká tich
      Ó řekni, znáš ? V tu krásnou zem,
      ach v zem tu, můj miláčku, mne vem"

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

11.12.2012 11:06

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu