Předčasný starobní důchod z pohledu ageismu

Text dotazu

Dobrý den,
píšu bakalářskou práci na téma Předčasný starobní důchod. Cílem práce je identifikace faktorů, vedoucích k podání žádosti o předčasný starobní důchod. Získat informace ze sociálně politického pohledu problém nemám, informací je dost. Jednu kapitolu bych ale chtěla věnovat ageismu a snažím se najít studie nebo výzkumy, které by se v ageistickém kontextu dotýkaly předčasného odchodu do důchodu. Případně studie či výzkumy, které by se týkaly důvodů k odchodu do předčasného důchodu obecně.

Předem děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,
zmínky o 'důvodech předčasného odchodu do důchodu' mohou být zastoupeny v mnoha knihách,  ale mohou tvořit jen jednu kapitolu nebo odstavec a není-li uvedeno patřičné klíčové slovo (předmětové heslo) v bibliografickém záznamu nebo anotaci, dokud knihu neprolistujete, informace tam nenajdete. Doporučuji podívat se do volně přístupného elektronického katalogu NK ČR na www.nkp.cz, katalogy a databáze, báze NKC - knihy.
Vybrala jsem ukázky z několika knih, které jsou v Národní digitální knihovně www.nkp.cz,  http://ndk.cz, abyste měla trochu představu. Pokud máte platný čtenářský průkaz, můžete se zkusit do NDK podívat i sama formou vzdáleného přístupu.

S rostoucí střední délkou života v západní civilizaci je nutné otevřít i u nás toto tabuizované téma. To, že se o něm nemluví, neznamená, že neexistuje. Se vznikem kultu mládí vzniká i opačný extrém - ageismus...
Zdroj: TOŠNEROVÁ, Tamara. Ageismus: průvodce stereotypy a mýty o stáří. Praha: Ambulance pro poruchy paměti, 2002.
Klíčová slova: senioři, ageismus, old people, ageism
http://10.5.1.36:8080/search/handle/uuid:18bd2ca0-d484-11e4-97af-005056827e51

Oblast důchodového systému je v teorii ageismu druhým z nejzřetelnějších příkladů
nereflektovaného užívání chronologického věku.
V předmoderních společnostech „důchod“ jako sociální status opravňující к příjmům
z veřejných financí neexistoval. Lidé pracovali dokud byli práceschopní nebo nezemřeli.
První zákonem nařízený důchodový věk byl ustanoven Bismarckovským systémem
starobních a invalidních penzí v roce 1891, a to na hranici 70 let, tedy limitu, kterého se jen
málokdo v této době dožíval. V roce 1913 byla hranice snížena na 65 let a akceptována
většinou industrializovaných zemí...
Dle zákona 100/1995 jsou všechny typy starobních důchodů definovány
věkovou hranicí a dále diferencovány dle pohlaví a v případě žen i počtem vychovaných dětí...
Legislativní definice fyzické invalidity nebo určení objemu
náročnosti povolání a potencionálu profesního rozvojé dle věku lze považovat za ageistické...
Zdroj: VIDOVIČOVÁ, Lucie, RABUŠIČ, Ladislav. Věková diskriminace - ageismus: úvod do teorie a výskyt diskriminačních přístupů ve vybraných oblastech s důrazem na pracovní trh. Praha: VÚPSV, 2005.
Klíčová slova: ageismus, trh práce, ageism, labor market
(obsahuje bibliografii české i zahraniční literatury).
http://10.5.1.36:8080/search/handle/uuid:58324970-92d8-11e5-be6a-001018b5eb5c

Z podmínek nároku na předčasný starobní důchod vyplývá, že s problematikou nezaměstnanosti souvisí především dočasně krácený předčasný starobní důchod, který je vázán na „kvalifikovaně prokazatelnou" nezaměstnanost. Rovněž u trvale krácených předčasných důchodů lze však předpokládat výraznou vazbu na problematiku možnosti
pracovního uplatnění v předdůchodovém věku.
Dosavadní vývoj ukazuje, že možnost odchodu do předčasného důchodu je stále více využívána. Hlavní příčinu lze spatřovat vedle situace na trhu práce ve výhodné konstrukci stanovení výše předčasného starobního důchodu v porovnání se starobním důchodem přiznaným až ode dne dosažení důchodového věku....
Zdroj: Evropská strategie zaměstnanosti a Česká republika: základní dokumenty. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2003.
http://10.5.1.36:8080/search/handle/uuid:fc00b870-5cf7-11e3-8c6a-005056825209

Nezaměstnanost a předčasný odchod do důchodu jsou siamská dvojčata sféry
práce. Možnost odchodu do důchodu dříve než v oficiálně stanoveném věku je
v dnešních vyspělých zemích široce využívaným schématem. Programy, které ho
umožňují, jsou součástí pracovní legislativy ve všech západních zemích. Jejich
smyslem je dnes především redukovat počty osob na trhu práce (a snížit počty
osob registrovaných jako nezaměstnaní). Programy předčasného odchodu do
důchodu se často používají na řešení problémů spojených se zaváděním nových
(složitějších) technologií a s restrukturalizací ekonomiky. Oba procesy jsou totiž
nemilosrdné vůči starším zaměstnancům, kteří pak mají problémy s nalézáním
alternativních zaměstnání. Obecně jsou tyto programy cíleny na dvě hlavní skupiny: (a) na skupinu zaměstnaných pracovníků v předdůchodovém věku, které
podporují v tom, aby odchodem do důchodu uvolnili místo mladým lidem, kteří
jsou častěji nezaměstnaní než ostatní věkové skupiny; (b) na dlouhodobě nezaměstnané osoby v předdůchodovém věku...
Zdroj: RABUŠIČ, Ladislav. Česká společnost stárne. Brno: Masarykova univerzita, 1995.
Klíčová slova: senioři, sociální poměry, stárnutí, demografický vývoj
http://10.5.1.36:8080/search/handle/uuid:e92b78d0-fd78-11e3-97de-5ef3fc9ae867

Další odkaz na literaturu:
ZAVÁZALOVÁ, Helena. Vybrané kapitoly ze sociální gerontologie. Praha: Karolinum, 2001.
Klíčová slova: sociální gerontologie, Gerontology
http://10.5.1.36:8080/search/handle/uuid:b6b65870-1e96-11e6-aec6-001018b5eb5c

Doporučuji podívat se i např. na stránky Ministerstva práce a sociálních věcí, třeba byste tam našla nějaké informace.

Obor

Sociologie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

07.04.2021 19:04

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu