práva Chodů

Text dotazu

Jaké měli Chodové práva?

Odpověď

Dobrý den,

"jménem Chodové byli ve středověku označováni privilegovaní poddaní pohraničních královských panství Domažlice, Přimda a Tachov v Českém lese, pověření některými úkoly při ochraně zemských hranic." (MAUR, Eduard. Chodové. In: Češi a Němci. Dějiny - kultura - politika. 1. vyd. Praha ; Litomyšl : Paseka, 2001, s. 391.) O původu a rané historii Chodů bohužel neexistují historicky důvěryhodné zprávy. Úkolem Chodů bylo především obcházet hranici, strážit její bezpečnost, zabraňovat posouvání hraničních kamenů, zabraňovat Bavorům, aby se usazovali na českém území a chránit hraniční les proti nedovolenému kácení. Při válečném konfliktu zasekávali zemské silnice a střežili hranici. Za úplatu byli povinni poskytnout ochranu cestujícím, kteří procházeli hraničním lesem. Za tyto služby byli Chodové obdařeni řadou hospodářských výhod, různých privilegií a osobních svobod.

Zpočátku byla tato práva pouze zvyková, později některá z nich Chodům potvrdil český panovník písemně.

"První privilegium získali od krále Jana Lucemburského v roce 1325. To se ztratilo, ale je doložen jeho opis v potvrzení Karlově z r. 1360. Jan Lucemburský jim v něm dává právo "užívati u soudů všeho toho práva jako královské město Domažlice a povoluje jim, aby směli docházet k soudu do Domažlic jen ve čtyřech týdnech." Další panovníci vždy potvrdili privilegia králů předchozích a případně potvrdili i práva nová (...) Od markraběte Karla (Karel IV.) v roce 1342 získali potvrzení, že nemusí platit ročně berně více než 24 hřiven stříbra. Václav IV. v privilegiu z roku 1404 zakázal utiskovat Chody proti jejich starým privilegiím a právům. Poslední privilegium získali od Ludvíka Jagellonského v r. 1523, které jim kromě potvrzení starých privilegií zaručovalo osvobození od placení cel a mýt v zemi. Celkem získali 24 privilegií. (...) Písemně potvrzená některá privilegia získali jen Chodové domažličtí. Přimdečtí a tachovští Chodové nedosáhli tolika svobod. Obyvatelé chodských vsí na Domažlicku měli i svou pečeť (byla na ní čakana a kolem ní hvězdičky) a svůj praporec (byl na něm pár plstěných bot). Pouze oni měli zaručeno, že se v jejich vsích nesmějí usazovat šlechtici, jen oni získali osvobození od cel a mýt v zemi. Jen jim se podařilo na krátký čas se vykoupit ze zástavy a oni byli jako poslední prodáni panovníkem do dědičného vlastnictví."

(KOUTNÁ, Jana. Historie domažlických Chodů = Geschichte der Domazlicer Choden. 1. vyd. Klenčí pod Čerchovem : Obec Klenčí pod Čerchovem, [2000?]. s. 6.)

Kromě výše uvedených privilegií mohli Chodové také svobodně vykonávat řemesla a užívat hraničního lesa k myslivosti a těžbě dřeva.

V 16. století ovšem významné postavení Chodů postupně slábne. Začíná být budována profesionální armáda, hranice je pevně stanovena písemnými smlouvami.

Práva a privilegia Chodů začala být zpochybňována vrchností, která dostala Chody do zástavy. Spory mezi Chody a zástavní vrchností se poté táhly několik století.

Více se můžete dočíst v publikacích a článcích:

* MAUR, Eduard. Chodové. In: Češi a Němci. Dějiny - kultura - politika. 1. vyd. Praha ; Litomyšl : Paseka, 2001.

* KOUTNÁ, Jana. Historie domažlických Chodů = Geschichte der Domazlicer Choden. 1. vyd. Klenčí pod Čerchovem : Obec Klenčí pod Čerchovem, [2000?].

* MAUR, Eduard. Sporné "privilegium" přimdských Chodů. In: Z archivních depozitářů : Pavle Burdové k 70. narozeninám. Praha : Státní ústřední archiv, 1998.

K dohledání další literatury k tématu můžete použít Online katalog Národní knihovny ČR: http://aleph.nkp.cz/cze/nkc , Souborný katalog ČR: http://aleph.nkp.cz/cze/skc , výběrovou článkovou databázi ANL: http://aleph.nkp.cz/cze/anl či bibliografické databáze Historického ústavu AV ČR: http://biblio.hiu.cas.cz/ .

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

20.07.2011 08:49

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu