Pokuta za kácení stromu

Text dotazu

Dobrý den,
potřeboval bych zjistit, jaká je výše
pokuty za to, když někdo na černo pokácí
strom na státním pozemku (např. v lese
nebo v parku).

Odpověď

Dobrý den,

Předpokládáme, že jste fyzická osoba, nikoliv osoba právnická. Obecně přestupky řeší místní úřad (obecní, městský, atd.). O přestupek se jedná, pokud kácíte bez ohlášení jiný než ovocný strom na vlastní zahradě a i kácení ovocného stromu má svá pravidla. Možnosti kácení jsou dány zákonem a v obecné rovině se až na výjimky na ně  vztahuje oznamovací povinnost. Pokud se jedná o veřejný prostor, který není v kompetenci kraje, případně silničního (silniční pozemky) , či drážního (pozemky v okolí železniční trati) správního úřadu, spravuje ho místní úřad (viz. výše). Zmiňujete les a park. Les podle našeho soudu již patří do kompetence krajské, totéž národní park, rezervace, atd.

 

Zásah v lese bude kvalifikován podle paragrafu č.86, může se tedy jednat až o trestný čin

§ 86

 

Odstranění následků neoprávněných zásahů

 

                (1) Kdo poškodí, zničí nebo nedovoleně změní části přírody a krajiny chráněné podle tohoto zákona, je povinen navrátit ji do původního stavu, pokud je to možné a účelné. O možnosti a podmínkách uvedení do původního stavu rozhoduje orgán ochrany přírody.

 

                (2) Jestliže uvedení do původního stavu není možné a účelné, může orgán ochrany přírody uložit povinnému, aby provedl přiměřená náhradní opatření k nápravě. Jejich účelem je kompenzovat, byť jen zčásti, následky nedovoleného jednání.

 

                (3) Uložením povinnosti uvedení do původního stavu či náhradního opatření není dotčena povinnost náhrady škody podle jiných předpisů ani možnost postihu za přestupek nebo protiprávní jednání či trestný čin.

 

Přestupky, které patří do kompetence místních úřadů (konkrétního odboru či oddělení) mají následující sazby:

§ 87

 

Přestupky

 

                (1) Orgán ochrany přírody uloží pokutu až do výše 10 000 Kč fyzické osobě, která se dopustí přestupku tím, že

 

a) nedovoleně mění či ruší dochovaný stav přírody ve zvláště chráněném území nebo nedovoleně mění dochovaný stav památného stromu,

 

b) nedovoleně zasahuje do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů rostlin,

 

c) zraňuje, chová bez povolení zvláště chráněné živočichy nebo ptáky nebo jinak nedovoleně zasahuje do jejich přirozeného vývoje,

 

d) neumožní osobám oprávněným podle § 62 nebo § 68 odst. 4 a § 81 vstup na pozemky, které vlastní nebo užívá,

 

e) nesplní ohlašovací povinnost určenou tímto zákonem,

 

f) vykonává činnost zakázanou v ochranném pásmu určeném k zabezpečení zvláště chráněných částí přírody,

 

g) neprovede uložení náhradní výsadby dřevin podle § 9,

 

h) nedodržuje omezení nebo zákaz vstupu vyhlášený podle § 64,

 

i) nesplní některou z povinností k paleontologickému nálezu podle § 11 odst. 1,

 

j) vysazuje či vysévá uměle vypěstované zvláště chráněné rostliny nebo vypouští zvláště chráněné živočichy narozené a odchované v zajetí do volné přírody bez souhlasu orgánu ochrany přírody,

 

k) nevede řádně záznamy o chovu zvláště chráněných živočichů nebo ptáků či pěstování zvláště chráněných rostlin,

 

l) nesplní povinnost nezaměnitelného označení zvláště chráněného živočicha nebo ptáka, nepožádá ve stanovených lhůtách o vydání osvědčení nebo osvědčení ve stanovené lhůtě neodevzdá příslušnému orgánu ochrany přírody.

 

                (2) Orgán ochrany přírody uloží pokutu ve výši do 20 000 Kč fyzické osobě, která se dopustí přestupku tím, že

 

a) zničí součást přírody ve zvláště chráněném území nebo zničí zařízení určená k ochraně, označení a vybavení zvláště chráněného území,

 

b) zničí zvláště chráněné rostliny zařazené do kategorie ohrožených buď přímo nebo způsobí jejich úhyn nedovoleným zásahem do jejich životního prostředí,

 

c) usmrcuje ptáky s výjimkou těch, kteří mohou být loveni, nebo zvláště chráněné živočichy zařazené do kategorie ohrožených přímo nebo způsobí jejich úhyn nedovoleným zásahem do jejich životního prostředí nebo chytá zvláště chráněné živočichy,

 

d) ohrožuje nad nezbytnou míru zvláště chráněné části přírody při zásazích proti škůdcům, rostlinným chorobám, plevelům a při hygienických opatřeních,

 

e) poškodí nebo bez povolení pokácí dřevinu rostoucí mimo les,

 

f) provádí škodlivý zásah do významného krajinného prvku bez souhlasu orgánu ochrany přírody,

 

g) poškozuje nebo ničí jeskyni nebo její součást, nebo porušuje jiné povinnosti stanovené k ochraně jeskyní podle § 10,

 

h) naruší krajinný ráz nesplněním povinnosti podle § 12 odst. 2,

 

i) porušuje ustanovení návštěvního řádu národního parku vydaného podle § 19.

 

                (3) Orgán ochrany přírody uloží pokutu až do výše 100 000 Kč fyzické osobě, která se dopustí přestupku tím, že

 

a) poškodí nebo zničí památný strom nebo zvláště chráněné území či jeho část,

 

b) usmrtí zvláště chráněného živočicha kriticky nebo silně ohroženého druhu nebo způsobí jeho úhyn zásahem do jeho životního prostředí,

 

c) zničí zvláště chráněnou rostlinu kriticky nebo silně ohroženého druhu nebo způsobí její úhyn zásahem do jejího životního prostředí,

 

d) pokácí bez povolení nebo závažně poškodí skupinu dřevin rostoucích mimo les,

 

e) neuvede poškozenou část přírody chráněnou dle tohoto zákona do původního stavu nebo nesplní opatření k nápravě tohoto stavu podle § 86 či přiměřená náhradní opatření podle § 67 odst. 4,

 

f) nesplní povinnost vlastníka či nájemce pozemku zdržet se negativních zásahů na pozemcích připravovaných k vyhlášení zvláštní ochrany podle § 40 odst. 4,

 

g) nepostupuje tak, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a živočichů podle § 5 odst. 3,

 

h) nedodržuje omezení či zákaz činnosti vyslovený podle § 66,

 

i) nedovoleně obchoduje s jedinci druhů, jejichž obchod je omezen nebo zakázán podle mezinárodních úmluv, nebo nedovoleně vyváží zvláště chráněné nerosty; je-li naplněna skutková podstata přestupku podle zvláštního předpisu,4a) toto ustanovení se nepoužije,

 

j) nedovoleně sbírá nebo poškozuje zvláště chráněné nerosty,

 

k) porušuje podmínky stanovené k ochraně přechodně chráněných ploch (§ 13),

 

l) neplní podmínky výjimky udělené podle § 43 a 56 nebo podmínky souhlasu podle § 44 a 57,

 

m) závažně poškodí nebo zničí významný krajinný prvek,

 

n) vykonává ve zvláště chráněném území, označeném smluvně chráněném území, evropsky významné lokalitě nebo ptačí oblasti činnost zakázanou nebo vykonává činnost, pro kterou je vyžadován souhlas orgánu ochrany přírody, bez tohoto souhlasu,

 

o) neprokáže předepsaným způsobem původ ptáka nebo původ zvláště chráněné rostliny nebo živočicha nebo rostliny a živočicha chráněného podle mezinárodní úmluvy, popřípadě zvláštního právního předpisu,4a) popřípadě jinak poruší povinnost nebo zákaz stanovený v § 54.

 

                (4) Za přestupky v ochraně zvláště chráněných rostlin a živočichů, dřevin a památných stromů lze uložit pokutu až dvojnásobnou, pokud byly spáchány ve zvláště chráněných územích.

 

____________________

 

4a) Zákon č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy).

 

7) Zákon ČNR č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky.

 

Obor

Právo

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

26.05.2016 16:39

ales píše:
Čtvrtek 13.04.2017 18:43
dobry den chtěl bych vedet co bych dostal za pokutu když u haldy je lesik ve kterem je prevraceno par stromu i skoreny a jabych si je porezal a odvezl dekuji za odpověď
PSK - admin píše:
Čtvrtek 20.04.2017 08:42
Dobrý den,
 
těžba dřeva se řídí Zákonem o lesích a o změně některých zákonů ( lesní zákon),https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-289. Výňatek z tohoto zákona jsme Vám zaslali e-mailem.
Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu