pohádkové motivy

Text dotazu

Dobrý den, ráda bych se zeptala, v kterých
publikacích bych mohla najít vysvětlení pojmu "pohádkové motivy". Pokoušela
jsem se ji najít, ale kromě Karla Čapka (Marsyas čili Na okraj literatury)
jsem nebyla úspěšná. Přitom Karla Čapka bohužel nemůžu citovat jako vědecký
zdroj.

Odpověď

Dobrý den,

s pojmem "pohádkové motivy" se setkáte např. v knize MOCNÁ, Dagmar; PETERKA, Josef a kol. Encyklopedie literárních žánrů. 1. vyd. Praha ; Litomyšl : Paseka, 2004. 699 s. ISBN 80-7185-669-X.

Můžete se zde dočíst např. :

"Mezi klasické pohádkové motivy náleží kouzelný předmět (živá voda, létající koberec, sedmimílové boty, atd.), zaklínadlo, zdánlivě neřešitelný úkol, vstup do jiného světa (podzemí, peklo, prostor za zrcadlem). Motivy postav jsou často napřirozené (sudičky, jezinky), antropomorfizované (zvířata či přírodní jevy jako např. zlatá rybka, krkavci - příroda je aktivní složkou i vyprávění, neživé předměty jako cínový vojáček, abstrakce typu Smrt, Život), groteskně zreslené (obr, trpaslík), plošné bez psychologie (maminka posílá Karkulku do lesa, ač tam jsou vlci), nápadně typizované konstantním znakem a rolí (Dlouhý, Široký a Bystrozraký, Otesánek, Pyšná princezna), apod. Rozvržené bývají v duchu rovnováhy protikladů na kladné a záporné, škůdce a ochránce či pomocníky." (str.473)

"Pohádkové motivy prostupují rovněž žánry středověké literatury (nalezneme je např. v legendách, hrdinské epice, dvvorském románu, atd.)." (str. 475)

Doporučujeme Vám nahlédnout do publikace PROPP, Vladimir Jakovlevič.Morfologie pohádky a jiné studie. Přeložili Miroslav Červenka, Marcela Pittermannová a Hana Šmahelová. Vyd. tohoto souboru 2.. Jinočany : H & H, 2008. 343 s. ISBN 978-80-7319-085-9.

Celá kniha se zabývá teorií pohádky, naleznete zde i poměrně obšírné odborné vysvětlení vybraných, spíše netradičních motivů (např. hrdinův růst, mrtvý jako pomocník, pokání, strach z dcery, zázračné zrození, apod.). V obecném povídání je mimo jiné zmíněn Veselovskij A,N., který se zabýval teorií pohádky. Motiv je podle něj nedělitelnou jednotkou vyprávění ("Motivem rozumím nejjednodušší jednotku vyprávění." "Příznačnou vlastností motivu je jeho obrazná, jednočlenná schematičnost; takové jsou i dále nerozložitelné prvky nižší mytologie a pohádky".) ...

"Motivy, které uvádí jako příklady jsou však dále rozložitelné. Je-li motiv něčím logicky celistvým, pak každá věta pohádky představuje motiv (Otec má tři syny - motiv, atd.). Vůbec by nebylo špatné, kdyby se motivy nerozkládaly - bylo by možné sestavit rejstřík motivů. Vezměme si např. motiv "drak unáší carskou dceru" - tento motiv se děli na 4 prvky, z nichž každý se může nezávisle obměňovat - drak (černokněžník, četr, vítr), únos (jakékoli zmizení), dcera (manželka, matka, nevěsta), car (král, rolník). A tak v neshodě s Veselovským lze prohlásit, že motiv není ani jednočlenný, ani nerozložitelný. (str.21) ... Veselovského a Bédierovy postupy patří víceméně do minulosti. ... R.M. Volkov uvádí následující postup popisu pohádky. Pohádky se především rozčlení na motivy. Za motivy se považují jak vlastnosti hrdinů, tak i jejich počet, jednání, předměty, atd. Ke každému motivu odpovídá u Volkova konvenční značka - písmeno a číslice nebo písmeno a dvě číslice. ... " (str. 22).

Pomoci Vám může také definice motivu:

"Latinsky "motivus"= uvádějící v pohyb. Mluvíme o motivech určitého činu, o hybném, hnacím motivu činnosti člověka. Obdobně i literární postavy mívají nějak motivované své jednání. V teorii literatury nazývám motivem nejjednodušší tematickou jednotku díla. Mluvíme o motivech hlavních a vedlejších, rozeznáváme motivy dynamické, tj. ty, jež vnášejí do děje pohyb; statické, jež děj zastavují (např. popis předmětu, líčení) a volné, jež přímo nesouvisejí s hlavním tematem. Výskyt každého motivu je zdůvodněn obsahem předchozího motivu, kompozice díla anebo jen požadavky formy." (str. 325)

Ukázka z publikace:

KUDĚLKA, Viktor. Malý labyrint literatury : Pro čtenáře od 12 let. 1. vyd.. Praha : Albatros, 1982. 599 s.

Motiv se stává jedním z prvků z druhové klasifikace pohádek (jak je řečeno i ve výše uvedené publikaci Proppa). Pro klasifikaci se staly hl. znakem pohádkovost, prvek kouzelnosti a magičnosti ve vztahu k realitě. Častým motivem je iniciační cesta mužského hrdiny, plná nástrah, plnění přání a rozkazů pomocí magických čísel a slov, tajuplných sil a zvířat. V slovanských pohídkách je příznačný motivický princip trojnásobnosti (tři přání, ukoly, synové, atd.) s uplatněním symetrické kompozice v podobě paralelismu a kontrastu. Špatná a dobrá cesta, vlatsnosti, mládí a stáří, apod. (str. 28, publikace: URBANOVÁ, Svatava; ROSOVÁ, Milena. Žánry, osobnosti, díla : historický vývoj žánrů české literatury pro mládež - antologie. Vyd. 3., upr. a dopl.. Ostrava : Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2002. 236 s. ISBN 80-7042-604-7.

Toto jsou ukázky z některých pubikací týkajících se pohádek. Přestože v téměř každé byly v nějaké souvislosti motivy zmíněné, jejich obecnou, příp. přesnou definici se nám bohužel nepodařilo dohledat. Doufáme, že alespoň tyto informace Vám pomohou a nasměrují k dalšímu bádání. Záznam všech uvedených knih naleznete v online katalozích na adrese http://aleph.nkp.cz/F/ , konkrétně v online katalogu NKC (katalog dokumentů ve fondu Národní knihovny ČR) a SKC (Souborný katalog českých knihoven).

Bohužel není v možnostech služby Ptejte se knihovny procházet podrobněji všechny publikace, proto Vám uvádíme některé další knihy a také články, kde byste mohla najít další informace.

ČEŇKOVÁ, Jana a kol. Vývoj literatury pro děti a mládež a její žánrové struktury : adaptace mýtů, pohádek a pověstí, autorská pohádka, poezie, próza a komiks pro děti a mládež. Vyd. 1.. Praha : Portál, 2006. 171 s. ISBN 80-7367-095-X.

NOVÁKOVÁ, Luisa. Proměny české pohádky : (k historii žánru ve čtyřicátých letech dvacátého století). Vyd. 1.. Brno : Masarykova univerzita, 2009. 196 s. ISBN 978-80-210-5026-6.

RICHTER, Luděk. Co je co v pohádce : (pohádkové reálie). Vyd. 1.. Praha : Dobré divadlo dětem, 2004. 54 s. ISBN 80-902975-3-6.

NOVÁKOVÁ, Luisa. Několik poznámek k starším i současným pohledům na pohádku. In: Česká literatura. Roč. 49, č. 2 (2001), s. 206-214. ISSN 0009-0468.

DEJMALOVÁ, Kateřina. Tajemství pohádek neodhalené. In: Literární noviny. Roč. 11, č. 53 (20001227), s. 8. ISSN 1210-0021.

BUČKOVÁ, Tamara. K pohádkovým a fantazijním motivům v příběhové próze a románech pro děti a mládež v německy psané literatuře 20. století (v porovnání s českou literaturou). In: Opera Academiae Paedagogicae Liberecensis. Series Bohemistica. Euroliteratura & Eurolingua 2005. S. 192-199. ISBN 80-7372-040-X.

KLÍMOVÁ, Dagmar; KOUDELKOVÁ, Eva. Literatura fantasy - nová dimense v pohádkové fantastičnosti : (k folklorním a jiným motivům, převážně v Tolkienově Hobitovi). In: Současnost literatury pro děti a mládež : Liberec 16.-17. března 2006.  Liberec : Technická univerzita, 2006. S. 27-[34]. ISBN 80-7372-139-2.

Tyto a další dokumenty naleznete v online katalozích na uvedené adrese (http://aleph.nkp.cz/F/) , v případě článků se jedná o bázi ANL. Zde naleznete záznamy článků - v případě zájmu o ně, dostupnost periodika, ve kterém se nachází, zjistíte v katalogu SKCP (Souborný katalog periodik ČR).

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

27.01.2011 13:35

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu