Plná moc - je nutný podpis či nikoliv

Text dotazu

Dobrý den,

Chtěl bych se zeptat ohledně plných mocí (týkajících se např. zastupování společnosti jejím zaměstnancem) a jejich konverzí z listinné do elektronické podoby (tuto službu nabízí např. Česká Pošta). Je nutné, aby plná moc procházející touto konverzí byla napřed podepsána oběma stranami - zmocnitelem a zmocněncem, anebo jeden podpis nemusí být uveden, jelikož právě konverze jej nahrazuje? Domnívám se, že z logiky věci by měly dokument podepsat obě příslušné strany a nemůže jej nahradit ani např. konverze, kterou navíc zpravidla provádí někdo jiný. Myslím si, že v opačném případě by hrozilo riziko, že např. jeden představitel společnosti bude moci obcházet ostatní manažery, aniž ti by o tomto jednání věděli.

Mnohokrát děkuji za Vaši odpověď a Váš čas

Odpověď

Dobrý den,

jde o dvě různé věci. Jedna věc je konverze listinné podoby dokumentu a druhá je sám vlastní konvertovaný dokument.

Pro jednotlivé dokumenty, které jsou konvertovány, stále platí pravidla tak, jak jsou nastavená zákonem. Tedy i plná moc musí obsahovat všechny náležitosti tak, jako původní listinná podoba.  Některé změny jsou dány možností elektronického podpisu, tzn. že lze listiny v dnešní době podepisovat i elektronicky prostřednictvím elektronického podpisu. Ani tento fakt ale nic nemění na tom, že plná moc musí být podepsána oběma stranami. Konverze toto nenahrazuje.

 

"Dokument, který provedením konverze vznikne, má stejné právní účinky jako dokument, jehož převedením výstup vznikl. Konverzí se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených ve vstupu a jejich soulad s právními předpisy."

(https://www.czechpoint.cz/public/verejnost/autorizovana-konverze/)

 

"Konverze je:

.              úplné převedení dokumentu v listinné podobě do dokumentu obsaženého v datové zprávě nebo datovém souboru způsobem zajišťujícím shodu obsahu těchto dokumentů a připojení doložky o provedení konverze, nebo

.              úplné převedení dokumentu obsaženého v datové zprávě či datovém souboru do dokumentu v listinné podobě způsobem zajišťujícím shodu obsahu těchto dokumentů a připojení doložky o provedení konverze.

Dokument, který provedením konverze vznikne, má stejné právní účinky jako dokument, jehož převedením výstup vznikl. Konverzí se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených ve vstupu a jejich soulad s právními předpisy.

Doložka o provedení konverze se ukládá do centrálního úložiště ověřovacích doložek. Dokumenty v datové zprávě nebo datovém souboru, které jsou vstupem nebo výstupem konverze, lze uložit do úschovny dokumentů Czech POINT."

(https://www.czechpoint.cz/public/verejnost/autorizovana-konverze/)

  

Plná moc

 

§ 33 zákona č. 500/2004 Sb. - Správní řád Zastoupení na základě plné moci

(1) Účastník si může zvolit zmocněnce. Zmocnění k zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí. Plnou moc lze udělit i ústně do protokolu. V téže věci může mít účastník současně pouze jednoho zmocněnce.

(2) Zmocnění může být uděleno

a) k určitému úkonu, skupině úkonů nebo pro určitou část řízení,

b) pro celé řízení,

c) pro neurčitý počet řízení s určitým předmětem, která budou zahájena v určené době nebo bez omezení v budoucnu; podpis na plné moci musí být v tomto případě vždy úředně ověřen a plná moc musí být do zahájení řízení uložena u věcně příslušného správního orgánu, popřípadě udělena do protokolu, nebo

d) v jiném rozsahu na základě zvláštního zákona.

(3) Zmocněnec může udělit plnou moc jiné osobě, aby místo něho za účastníka jednala, jen je-li v plné moci výslovně dovoleno, že tak může učinit, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.23)

(4) Jestliže se nedaří doručovat písemnosti zmocněnci, postupuje se podle § 32 odst. 2 písm. d) nebo § 32 odst. 3 a účastník se o tomto postupu, jakož i o obsahu písemnosti vyrozumí.

 (https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-500)

  

Další úpravy viz Zákon č. 89/2012 Sb. - Občanský zákoník

 

Díl 2

Smluvní zastoupení

Oddíl 1

Obecná ustanovení

§ 441

(1) Ujednají-li si to strany, zastupuje jedna z nich druhou v ujednaném rozsahu jako zmocněnec.

(2) Zmocnitel uvede rozsah zástupčího oprávnění v plné moci. Netýká-li se zastoupení jen určitého právního jednání, udělí se plná moc v písemné formě. Vyžaduje-li se pro právní jednání zvláštní forma, udělí se v téže formě i plná moc. Vyžaduje-li se pro právní jednání forma veřejné listiny, postačí, bude-li plná moc k tomuto právnímu jednání udělena v písemné formě s úředně ověřeným podpisem.

(https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89)

 

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

23.05.2019 19:47

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu