Péče řádného hospodáře

Text dotazu

Dobrý den,
jakého trestného činu se prosím dopustí ten, kdo poruší péči řádného hospodáře například tím, že úmyslně zvolí finančně náročnější řešení nebo daruje do zahraničí zařízení či stroje dosud potřebné k fungování podniku?

Odpověď

Dobrý den,

prohledali jsme několik zdrojů, ale v žádném nebylo přesně uvedeno, jakého trestného činu se těmito přestupky osoba dopouští. Záleží totiž nejenom na porušení právních povinností, které jsou dány právními předpisy, ale třeba i smlouvou. Podle občanského zákona a zákona o obchodních korporacích záleží, zda svým jednáním (porušením zákonné povinnosti) způsobil škodu danému podniku (škoda zaviněná z nedbalosti). Pokud podniku vznikne v případě Vašich příkladů újma, může se podnik s osobou vypořádat na základě s ním uzavřené smlouvy. Všeobecně platí, že poruší-li osoba či více osob (členů orgánu) péči řádného hospodáře, pak by měli způsobenou újmu uhradit (měla by však být prokázána existence zavinění).

Mohlo by se tedy jednat čistě pouze o újmu/ škodu, ale podrobnosti a okolnosti, které s tímto příkladem souvisejí neznáme. Otázka je všeobecně právního charakteru, a proto doporučujeme obrátit se spíše na odborníky z oblasti trestní odpovědnosti právnických a fyzických osob nebo přímo na advokátní kanceláře.

Použité zdroje

Odpovědnost členů statutárních orgánů obchodních korporací při porušení péče řádného hospodáře. Online. In: Portál veřejné správy. 15.12.2020. Dostupné z: https://portal.gov.cz/infor[…]-radneho-hospodare-INF-212. [cit. 2024-05-06].

DVOŘÁK, Tomáš. Osobní obchodní společnosti ve světle rekodifikace českého obchodního práva. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012, s. 225. ISBN 978-80-7357-755-1.

SKOPCOVÁ, Markéta. Péče řádného hospodáře a důsledky jejího porušení. Diplomová práce, vedoucí Čech, Petr. Praha: Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra obchodního práva, 2020.

ČESKO. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Online. In: Zákony pro lidi. Aktual. Znění 1.4.2024. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89. [cit. 2024-05-06].

ČESKO. Zákon č. 90/2012 Sb. Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Online. In: Zákony pro lidi. Aktual. Znění 1.7.2023. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-90. [cit. 2024-05-06].

Obor

Právo

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

06.05.2024 08:00

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu