Pardubice a Hradec Králové - literatura

Text dotazu

Dobrý den,

 chtěla bych vás požádat o pomoc s výběrem knih, které se týkají:

1) vývojem města Hradce Králové (demografický, správní, urbanistický, průmyslový),
2) vývojem města Pardubice (demografický, správní, urbanistický, průmyslový),
3) rivalita těchto dvou měst,
4) sčítání lidu - historie, metody, apod.

Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

ve svém dotazu jste příliš nespecifikovala, jak široké období vývoje Vás konkrétně zajímá, nicméně se budeme snažit nabídnout co nejširší záběr publikací.

Úvodem doporučujeme navštívit web Českého statistického úřadu, který shromažďuje různá statistická data k jednotlivým krajům, či obcím a k dispozici jsou například jednotlivé ročenky (www.czso.cz).

Níže uvádíme orientační seznam literatury:

 

Demografický vývoj Pardubic a Hradce Králové:

*Města Hradec Králové, Pardubice, Liberec. Praha: Český statistický úřad, Krajská reprezentace Hradec Králové, 2003. 58 s. Souborné informace. Informace o regionech, městech a obcích; roč. 2003. ISBN 80-250-0454-6.

*POPULAČNÍ VÝVOJ STOTISÍCOVÝCH MĚST ČESKÉ REPUBLIKY. Tomáš Kučera, Boris Burcin. Sborník prací k šedesátinám doc. RNDr. Václava Touška, CSc. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2009. 119 s. Geographia Moravica; 1. ISBN 978-80-244-2464-4.

SRB, Vladimír. 1000 let obyvatelstva českých zemí. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2004. 275 s. ISBN 80-246-0712-3.

 

Demografický vývoj města Pardubice:

*DEMOGRAFIE MĚSTA PARDUBICE. In: Návrat do města [online]. Pardubice: DHV CR, spol. s r.o., 2013, s. 43. Dostupné z: file:///C:/Users/MAKRLIKOVAV/Downloads/demograficka_projekce_final_2013-04-16.pdf

*Město Pardubice v číslech [online]. In: . Pardubice: Český statistický úřad, 2007, s. 187. ISBN 978-80-250-1497-4. Dostupné po zadání do vyhledávače Google.

 

Demografický vývoj Hradce Králové: + zmínka o průmyslovém vývoji

Demografický, sociální a ekonomický vývoj Královéhradeckého kraje v letech 2000 až 2004. Hradec Králové: Český statistický úřad, Krajská reprezentace Hradec Králové, 2005. 144 s. Souborné informace. Informace o regionech, městech a obcích; roč. 2005.ISBN 80-250-1154-2.

 

Urbanistický vývoj města Hradec Králové:

*POTŮČEK, Jakub. Hradec Králové: architektura a urbanismus 1895-2009. [Hradec Králové]: Muzeum východních Čech ve spolupráci s vydavatelstvím Garamon, [2009]. 152 s. ISBN 978-80-86472-42-3.

*JAKL, Jan. Hradec Králové. Vyd. 1. Praha: Paseka, 2005. 55 s., [68] s. obr. příl. Zmizelé Čechy. ISBN 80-7185-723-8.

*PÍŠA, Pavel. Urbanistický rozvoj Hradce Králové [online]. Praha, 2011. ( Dostupné po zadání do vyhledávače Google). Bakalářská práce. Vysoká škola ekonomická v Praze.

 

Urbanistický vývoj města Pardubice:

*TOMÁŠ, Martin. Socioekonomický a urbanistický vývoj Pardubic [online]. Pardubice, 2006. Dostupné také z: http://geography.upol.cz/soubory/studium/bp/2006-geo/2006_Tomas.pdf. Bakalářská práce. Univerzita Palackého.

*Urbanistický a architektonický vývoj města Pardubic. Kopecký, M. Zprávy klubu přátel Pardubicka, 1987, roč. 22.

Průmyslový vývoj Hradce Králové:

*VACINA, Ladislav. Průmysl Východočeského kraje 1945-1974: výběrová bibliografie. 1. vyd. Hradec Králové: Státní vědecká knihovna, 1975. 244 s.

 

Správní vývoj HK a Pardubic:

*CHARBUSKÝ, Miloš. Řízení měst v historickém vývoji. Vyd. 3. Pardubice: Univerzita Pardubice, Ekonomicko-správní fakulta, 2001. 114 s. ISBN 80-7194-394-0.

*SAKAŘ, Josef. Dějiny Pardubic nad Labem. Dílu II., část 1., Zřízení městské do roku 1900. V Pardubicích: Nákladem města Pardubic, 1924. xvii, 154 s., [8] l. obr. příl.

* Mrkvička, Pavel -

Správní vývoj obcí okresu Hradec Králové v letech 1850-2002. Mrkvička, Pavel. In:Královéhradecko. Historický sborník pro poučenou veřejnost / Hradec Králové : Státní oblastní archiv v Zámrsku 1, (2004,) s. 183-228.

 

Rivalita mezi Pardubicemi a Hradcem Králové:

*KRÁLOVÁ, Pavlína. Identita obyvatel města a vzájemná rivalita mezi dvěma městy: Pardubice a Hradec Králové [online]. Pardubice, 2009. Dostupné také z: http://dspace.upce.cz/bitstream/handle/10195/34751/Kr%E1lov%E1_Identita%20obyvatel%20m%20sta%20a%20vz%E1jemn%E1%20rivalita%20mezi%20dv%20ma%20m%20sty.pdf;jsessionid=0B8262421409D5E44294F31EF5247F39?sequence=1. Diplomová práce. (V této akademické práci jistě najdete řadu zajímavých odkazů k tématu rivality mezi těmito dvěma městy.)

*LENDEROVÁ, Milena a Tomáš JIRÁNEK. Hradec Králové - Pardubice: Rivalita ve východních Čechách. Východočeský sborník historický. 1996, , 245-262.

*Maděra, Vladislav -

Pardubice a Hradec Králové - věční rivalové. Maděra, Vladislav. In: Zprávy klubu přátel Pardubicka Pardubice: Klub přátel Pardubicka 33, č. 5-6, (1998,) s. 124-127.

Obecně k historii evidence obyvatelstva v českých zemích:

*HORSKÝ, Jan a PRAŽÁKOVÁ SELIGOVÁ, Markéta. Rodina našich předků. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 1997. 143 s. Knižnice Dějin a současnosti; sv. 2. ISBN 80-7106-195-6. - 2. kapitola

*PAVLÍK, Zdeněk, RYCHTAŘÍKOVÁ, Jitka a ŠUBRTOVÁ, Alena. Základy demografie: Celost. vysokošk. příručka pro stud. přírodověd., ekon., filozofických a lékařských fakult. 1. vyd. Praha: Academia, 1986. 732 s.

 

Téměř všechny uvedené publikace, jsou k dispozici buď online, či v Národní knihovně.

Pro dohledání dalších publikací, které pojednávají o jednotlivých tématech, doporučujeme využít katalog Národní knihovny (www.aleph.nkp.cz), či Souborný katalog ČR (http://aleph22.nkp.cz/F/).

Za pomoci klíčových slov (Pardubice, Hradec Králové, vývoj, demografie, průmysl, aj.) vyhledáte katalogizační záznamy jednotlivých publikací, z nichž se dozvíte, kde je možné si dokument vypůjčit.

Doporučujeme také využít licencovanou databázi ANL, kde naleznete výběr článků z českých novin, časopisů a sborníků.

* http://aleph.nkp.cz/F/  

 

Obor

Geografie. Geologie. Vědy o zemi

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

21.03.2016 16:06

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu