osud závazků váznoucích na majetku, který přešel na stát

Text dotazu

Dobrý den, ráda bych Vás požádala o pomoc s vyhledáním odpovědi na následující otázky a to ve vztahu ke státům Spojené království a Irsko. Co se děje se závazky váznoucími na majetku (nemovitosti), k němuž vlastnické právo přešlo na stát v důsledku trestu propadnutí majetku, který byl uložen jeho majiteli? Popřípadě obdobně v případě úmrtí osoby, jejíž majetek (nemovitost) je zatížen např. zástavou banky či jiné osoby a tento majetek přechází na stát jako odúmrť, neboť není jiného dědice. Zajímá mne, zda tyto závazky přechodem na stát zanikají? A pokud ano, zda třetím stranám náleží náhrada. Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

Váš dotaz spadá do oblasti práva a Váš dotaz bylo lépe směřovat na některou z právnických poraden. nicméně Vám přinášíme několik informací a odkazů, které jsme k tématu nalezli.

Majetkem, který je či přejde do vlastnictví České republiky, a jak se s tímto majetkem dále vystupuje v právnických vztazích upravuje zákon č. 219/2000 Sb. Zákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, viz

Podle § 13 č. 219/2000 Sb., platí následující:

„(1) Stát nabývá majetek též zákonem,19) na základě zákona, děděním, rozhodnutím příslušného orgánu22) a na základě mezinárodní smlouvy, kterou je stát vázán, popřípadě na základě jiných skutečností stanovených zákonem.
(2) Pokud má být pro nabytí majetku děděním nebo odkazem založena příslušnost určité organizační složky (§ 9), musí být při povolání státu dědicem nebo při určení státu odkazovníkem tato organizační složka výslovně označena. Dědickou smlouvu organizační složka nemůže uzavřít.
(3) Není-li den nabytí majetku státem podle odstavce 1 přímo stanoven, je jím den, kdy o nabytí majetku státem bylo příslušným orgánem pravomocně rozhodnuto anebo kdy bylo toto nabytí příslušným orgánem pravomocně potvrzeno,24) popřípadě den, kdy rozhodná skutečnost platně nastala. Nelze-li rozhodný den ani takto určit, je jím den, kdy se příslušná organizační složka (§ 11) ujala výkonu povinností podle tohoto zákona.“

A dále, dle § 41:

„Pokud stát nabyl majetek způsoby uvedenými v ustanovení § 13, dluhy předchozího vlastníka na stát nepřecházejí a zástavní práva k majetku, který stát takto nabyl, okamžikem jeho přechodu na stát zanikají; to neplatí v případě dědění nebo odúmrti a v případech, stanoví-li tak zvláštní právní předpis, rozhodnutí příslušného orgánu nebo mezinárodní smlouva, kterou je stát vázán.“

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že zástavní právo k nemovitostem zaniká s přechodem vlastnického práva na stát. Jakým způsobem se postupuje v případě dědění nebo odúmrti, či dalších případech stanovených zákonem, zákon dále neudává. Dále se může postup lišit také v případě, pokud je stát vázán mezinárodní smlouvou – například ve vztahu ke Spojenému království a Irsku. Veškeré tyto situace jsou velmi specifickými právními případy a proto Vám doporučujeme se v této záležitosti obrátit na právnickou poradnu, kde Vám mohou podat konkrétní radu.

Zajišťováním a konfiskací výnosů z trestné činnosti se ve Spojeném království zabývá Proceeds of Crime Act (Zákon o výnosu z trestné činnosti), zákon je ke čtení k dispozici zde https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2002/29/contents. Je možné, že jednotlivé země Spojeného království a Irska mají ještě své zvláštní právní úpravy, proto Vám doporučujeme v této věci konzultaci s právníkem.

Převedení majetku do vlastnictví státu v případě úmrtí vlastníka bez jiného dědice, tzv. odúmrť (escheat), se zabývají zákony jednotlivých zemí Spojeného království a Irska. Některé otázky vztahující se k pozemkovému zákonu v Anglii a Walesu uvádí například publikace knihovny House of Commons v následujícím odkaze: https://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/SN06989/SN06989.pdf. Nicméně, vzhledem ke složitosti a odlišnosti právního systému Spojeného Království a Irska Vám doporučujeme se obrátit na odborníky v tomto oboru.

Jak je uvedeno i v našich podmínkách pro zadávání dotazů, je lépe takové dotazy směřovat na právníky. Knihovny vám mohou podat informaci o existenci určitého právního předpisu, nicméně jeho výklad a aplikace na váš problém je vždy záležitostí právníka.

Právnické poradny:
* http://www.pravni-rady.eu/bezplatna-pravni-poradna-online
* http://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/
* http://www.pravnik.cz/poradna/poradna.html

Popřípadě se můžete také zkusit obrátit na knihovnu Právnické fakulty Univerzity Karlovy, https://knihovna.prf.cuni.cz/.

Obor

Právo

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

16.09.2021 11:57

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu