oslovení nositele titulu PhD.

Text dotazu

Dobrý den, marně na Internetu hledám, jak správně
oslovit nositele titulu PhD. Osobně se řídím zásadou (kterou používá i např.
Ladislav Špaček), že se oslovuje zásadně tituly před jménem, nicméně např.
na webových stránkách univerzit se lze nezřídka dočíst, že správné oslovení
je doktor/doktorka. Prosím poraďte.

Odpověď

Dobrý den,

Ph.D. je mezinárodně uznávaný akademický titul, uváděný za jménem, který představuje vědeckou hodnost doktora. ve všech oblastech mimo teologii. Je udělován osobám, které v rámci vysokoškolského studia dokončily dostatečně kompletní výzkumnou práci a případně završily další podmínky definované studijními zvyklostmi dané země (v ČR je to obhájení disertační práce a složení státní doktorské zkoušky - tedy absolvování doktorského neboli postgraduálního studia). Poměrně často se tento titul používá společně s titulem získaným absolvováním pregraduálního studia, jenž se píše před jméno, např.: Mgr. Jakub Novák , Ph.D. nebo Ing. Hana Novotná, Ph.D. Vždy oslovujeme titulem, hodností nebo funkcí, která je nejvýznamnější. Proto člověka, který má před jménem titul Mgr. nebo Ing. a za jménem titul Ph.D. budeme oslovovat "pane doktore", "pani doktorko". Pokud by ovšem držitel titulu byl např. ministrem nebo generálním ředitelem banky, správné je oslovení "pane ministře", "pane generální řediteli" apod. Pravidlo nepoužívání při oslovení titulu za jménem, které citujete, se týká nikoli akademických titulů, nýbrž vědeckých hodností (CSc. a DrSc. - kandidát a doktor věd), v případě titulu Ph.D. je tedy nelze uplatnit.

Zdroje:

http://www.ipodnikatel.cz/Komunikacni-dovednosti/spravne-osloveni-zaklad-kazde-komunikace.html

http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=850

Obor

Výchova a vzdělávání

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

18.01.2012 13:52

David píše:
Úterý 08.09.2015 11:14
Chci jen poděkovat za zpracovanou odpověď. Posloužila mi. Děkuji
Jiří píše:
Úterý 05.04.2022 14:11
Domnívám se, že odpověď knihovny není správná. Jednak citované NEOVĚŘENÉ zdroje typu wikipedie lze vyvrátit stejným zdrojem zde:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Akademick%C3%BD_titul
kde se zřetelně uvádí v jedné z tabulek, že kandidát věd, CSc. a doktor věd DrSc. jsou akademicko-vědecké tituly zcela shodně jako Ph.D. tituly. Dokonce také další z odkazovaných citací na příručku Ústavu jazyka českého uvádí, že CSc. a DrSc. jsou tituly akademicko-vědecké a shodné s Ph.D. v tomto smyslu. Nikde jste necitovali fakt, proč oslovovat Ph.D. doktorem protože je to akademický titul a CSc. pouze magisterským titulem před jménem, protože je to vědecký titul. Dle mého názoru (a je to pouze názor, stejně jako autor dotazu jsem odpověď v literatuře nenašel) je v těchto případech titulů za jménem vhodno oslovovat plným oslovením: Pane magistře, doktore. Je zřejmé, že tím pravidlo oslovení pouze jednou hodností, není dodrženo a proto jako druhá varianta zkráceně pouze pane magistře, tedy titulem před jménem.
PSK - admin píše:
Pátek 22.04.2022 10:42
Dobrý den,
pro naší odpověď jsme čerpali z poměrně nových zdrojů a pokusili jsme se v kostce shrnout názor na tuto poměrně problematickou oblast oslovování tituly. Jedná se o věc poměrně specifickou pro jednotlivé národy, která se také řídí zvyklostmi v různých prostředích.
K tématu byla napsána řada knih, z nichž některé jsme Vám vybrali a uvádíme je v další části odpovědi.
K věci se také vyjadřuje Ústav pro jazyk český v rámci své jazykové poradny (https://dotazy.ujc.cas.cz/[…]/?detail_polozka=161&filter=1&page=1)
Uvádí se zde např.:
Otázka: Jak mám oslovit muže, který má před jménem titul Mgr. a za jménem titul Ph.D. Odpověď: Oslovujeme nejvyšším dosaženým titulem, v tomto případě tedy „pane doktore“. ;
Otázka: Jak mám oslovit nositele titulu CSc.? Jiný titul dotyčný nemá. Odpověď: CSc. je zkratka pro titul kandidáta věd, tento titul se však k oslovování nepoužívá. Ovšem jelikož ho lze považovat za ekvivalentní dnešnímu titulu Ph.D., navrhujeme oslovit dotyčného „pane doktore“. ;
Otázka: Jak mám oslovit nositele titulů Ing. a CSc.? Odpověď: Nabízejí se dvě možnosti. Jelikož se titul kandidát věd k oslovování nepoužívá, je možné užít druhý uvedený titul a oslovit dotyčného „pane inženýre“. Zároveň platí, že titul CSc. lze považovat za ekvivalentní dnešnímu titulu Ph.D., a proto je možné oslovit dotyčného také „pane doktore“.
V případě dalších nesrovnalostí bychom si Vám dovolili doporučit kontaktovat přímo Ústav pro jazyk český. V rámci služby PSK hledáme odpovědi v existujících zdrojích, ale nejsme odborníci na danou problematiku.
Souhlasíme s Vámi, že Wikipedie není ověřený zdroj, uvedli jsme ho spíše pro ilustraci a protože jsme zjistili, že v současné době je uvedený odkaz prakticky bez informační hodnoty, odstranili jsme ho.
S pozdravem služba PSK
Jirka píše:
Úterý 05.04.2022 14:28
Ještě bych rád doplnil, že například Univerzita obrany v tom dělá další nepřehledno, kdy CSc. a DrSc. odděluje, kdy u prvního jmenovaného nařizuje oslovit magisterským titulem před jménem, u druhého použít titul za jménem, viz:
https://www.unob.cz/[…]/normy-chovani.aspx
To odporuje Vašemu vysvětlení, kdy uvádíte: "Pravidlo nepoužívání při oslovení titulu za jménem, které citujete, se týká nikoli akademických titulů, nýbrž vědeckých hodností (CSc. a DrSc. - kandidát a doktor věd)".
Osobně, v reakci mých obou komentářů, se domnívám, že v tomto není jasně dané pravidlo a jak vaše stran, tak strana Univerzity obrany, tak strana ústavu jazyka českého, si to vysvětlují po svém a každý jinak.
PSK - admin píše:
Pátek 22.04.2022 10:26
K otázce používání titulů doplňujeme vybrané pasáže z literatury:

„V tuzemském styku s osobami, se kterými jsme v běžném pracovním nebo obchodním styku, je používání akademických titulů doktor nebo inženýr stále běžné. Z vědeckých hodností je vhodné oslovení doktor pro osoby, které jsou doktory věd (DrSc.), nikoli pro kandidáty věd (CSc.), které se uvádějí za jménem. V praxi se můžeme setkat i s akademickými tituly udělovanými absolventům doktorského studijního programu (Ph.D. - doktor a Th.D. - doktor teologie). Lékaře, veterináře a lékárníky oslovujeme vždy akademickým titulem. Často se nesprávně rozlišuje mezi muži a ženami. Jsou-li oba doktoři, bývá on doktor Novák a ona paní Nováková. Toto je velmi nevhodné i nespravedlivé vůči ženě. Nejčastěji používané tituly : Bc. (BcA.) - bakalář (bakalář umění), Mgr. (MgA.) - magistr (magistr umění), Ing. - inženýr (v oblasti ekonomie, technických věd a technologií, zemědělství, lesnictví a vojenství), Ing.arch. — inženýr architekt, MUDr. - doktor medicíny (v oblasti lékařství), MVDr. - doktor veterinární medicíny, JUDr. - doktor práv, PhDr. - doktor filosofie (v oblasti humanitních, pedagogických a společenských věd), RNDr. - doktor přírodních věd, PharmDr. — doktor farmacie, ThLic. - licenciát teologie, ThDr. - doktor teologie, Dr.h.c. - značí čestný titul. I u nás jsou však dnes vznášeny námitky proti používání akademických titulů. Zmizeli akademici, národní a zasloužilí umělci, zasloužilí mistři sportu. Oslovování akademickými tituly je věcí generační. Zda dotyčnou osobu nazvat doktorem nebo inženýrem je věcí taktu. Obecně lze za současného stavu doporučit, abychom v osobním styku, zvláště u starších lidí, tituly spíše používali.“

Zdroj: GULLOVÁ, Soňa, MÜLLEROVÁ, Františka, Vysoká škola ekonomická v Praze a Fakulta mezinárodních vztahů. Mezinárodní obchodní a diplomatický protokol. Praha: Oeconomica, 2006. s. 49. ISBN 80-245-1021-9. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/[…]/uuid:e1a3baa0-6cbd-11e4-8c6e-001018b5eb5c

„Tituly Lékařku oslovujeme jen „paní doktorko“, jak směšně by znělo „slečno doktorko“, a to i když víme, že paní doktorka je stále ještě svobodná. Akademické tituly doktor, magistr, inženýr, docent, profesor při oslovování používáme zejména v prostředí, kde jsou obvyklé. Nebo víme-li, jak jsou důležité pro osloveného. Vždy musíme znát titul s jistotou přesně. A ještě něco, s titulováním to nepřeháníme. Student: „Pane profesore, doktore, kandidáte věd, opravdu mi ten zápočet nedáte?“ Oslovujeme akademickými tituly, ne vědeckými hodnostmi, k rozlišení nám pomůže fakt, že akademické tituly doktor, inženýr jsou na vizitkách před jménem. Kdežto vědecké hodnosti kandidát nebo doktor věd bývají za jménem. Titul užíváme jen jeden, i kdyby jejich nositel jich měl pět. Oslovujeme vždy titulem, hodností nebo funkcí nejvýznamnější: „pane senátore“, i když je doktor práv, „pane generální řediteli“, i když je inženýr.“

Zdroj: MATHÉ, Ivo a ŠPAČEK, Ladislav. Etiketa. Praha: BB/art, 2010. s. 24. ISBN 978-80-7381-719-0. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/[…]/uuid:46a62960-5319-11e4-8d40-001018b5eb5c

K studiu si dovolujeme doporučit další literaturu:

RÝZNAR, Ladislav a Zlínský kraj (Česko : 2000-). Etika a etiketa. Kunovice: Evropský polytechnický institut, 2009. 216 s. ISBN 978-80-7314-193-6. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/[…]/uuid:63dd568c74ca9ca36beed160ca045b79

ŠRONĚK, Ivan. Diplomatický protokol a praktické otázky společenské etikety. V Praze: Karolinum, 2002. 166 s. ISBN 80-246-0247-4. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/[…]/uuid:6fc0b3b0-eaa9-11e4-a511-5ef3fc9ae867

BARTOŠEK, Jaroslav a Fakulta managementu a ekonomiky. Kultura manažerské komunikace. Zlín: Univerzita Tomáše Bati, 2003. 108 s. ISBN 80-7318-113-4. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/[…]/uuid:f3154770-adda-11e2-8c63-5ef3fc9ae867

WOLFF, Inge. Etiketa v zaměstnání: udělejte dobrý dojem!. Praha: Grada, 2007. 127 s. ISBN 978-80-247-2081-4. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/[…]/uuid:b83a0e20-2d31-11e8-9dd8-005056827e51

BONNEAU, Elisabeth. Pravidla etikety: být na úrovni v každé situaci : 300 otázek a odpovědí v kostce. Praha: Ikar, 2010. 224 s. ISBN 978-80-249-1390-2. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/[…]/uuid:711e2470-8725-11e7-94b3-005056825209

S pozdravem služba PSK
Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu