Odrůda vs. kultivar

Text dotazu

Dobrý den,

chtěl jsem zeptat původ dvou slov a jejich správné použití a to: odrůda a kultivar.

Podle několika zdrojů na internetu to vypadá, jako by se jednalo o stejnou věc jinak řečenou nebo je zde rozdíl?

Potom pokud bychom se bavili o čaji a řekněme Japonsko mělo zelený čaj druhu sencha - odruda/kultivar tsuyuhikari nebo samidori. Jaké slovo by bylo vhodnější pro takovéto označení?

Odpověď

Dobrý den,

novější publikace často výrazy odrůda a kultivar považují za synonyma, nicméně některé z nich se ve vysvětlení obou pojmů přibližují publikacím starším, které rozlišují mezi odrůdou (varietas) - přirozenou taxonomickou kategorií u planých rostlin, nižší než druh - a vyšlechtěnou odrůdou užitkových druhů rostlin, která se označuje jako kultivar. Nejdůležitějším znakem kultivarů je to, že se pěstují záměrně, kultivují se. Je to patrné také z anglického výrazu, ze kterého byl český kultivar odvozen - "cultivated variety".

Proto bychom se např. v případě Vámi uvedeného čaje přikláněli k pojmenování kultivar. Jako kultivar jsou konkrétně označovány čaje tsuyuhikari a samidori například v publikaci "The Tale of Tea", která je částečně volně dostupná v rámci Google Knihy - https://books.google.cz/books?id=Z6WODwAAQBAJ&pg=PA225&dq=tsuyuhikari+kultivar&hl=cs&sa=X&ved=2ahUKEwjmuMPA7onuAhUH2KQKHfslCSUQ6AEwAHoECAAQAg. Podobné příklady můžete najít také prostřednictvím vyhledávače Google Scholar (https://scholar.google.com) zadáním klíčových slov tsuyuhikari cultivar do vyhledávácího pole.  

Přesnou odpověď by Vám ale zřejmě poskytli například kolegové z Knihovny Antonína Švehly, která je zaměřena na oblast zemědělství, potravinářství a lesnictví (https://kas.uzei.cz/formular/zeptejte-se-nas-infopult).

Níže uvádíme přehled informací k jednotlivým pojmům, které jsme z publikací získali: 

Novější zdroje:

1. Kultivar – zkrácený výraz z anglického názvu „cultivated variety“ (zkratka „cv.“); skupina pěstovaných rostlin zřetelně se odlišujících od jiných skupin téhož druhu nebo hybridu jedním znakem nebo souborem znaků různé povahy, zachovávající si tyto znaky jak při nepohlavním či vegetativním, tak i při pohlavním rozmnožování. Odpovídá našemu termínu „odrůda“. Názvy kultivarů a způsob psaní jejich jmen se řídí mezinárodním kódem nomenklatury kulturních rostlin.

Zdroj: BRICKELL, Christopher. Encyklopedie zahradničení. Praha: Knižní klub, 2012. S. 679. ISBN 978-80-242-3368-0. Dostupné také z: https://ndk.cz/uuid/uuid:1bab8800-37fd-11e8-b52f-5ef3fc9ae867

2. Odrůda – termín shodný s novějším mezinárodně zavedeným pojmem kultivar. Označení kultivar se používá především ve vědeckém, odborném a mezinárodním styku, zatímco pěstitelská praxe se přidržuje tradičního označení odrůda. Totožný je i dříve používaný termín sorta. 
Odrůda je soubor pěstovaných jedinců vyznačující se určitými charakteristickými významnými znaky a vlastnostmi, které jsou dědičně založeny a zachovávají se při generativním neboli vegetativním množení.

Odrůda neboli kultivar (z angl. cultivated variety) jako pěstovaná odrůda je tedy něco jiného než odrůda nebo varieta botanická (angl. variety), která je pojmem systematické botaniky a představuje vždy kategorii mnohem širší. Odrůda je produktem pěstitelské, především však šlechtitelské činnosti člověka. Je tedy hospodářskou, nikoliv botanickou kategorií. Je charakterizována odlišností (samostatností), vyrovnaností a stálostí svých vlastností a znaků.

Zdroj: Zahradnický slovník naučný. Ústav zemědělských a potravinářských informací. sv. 4 s. 97. ISBN 80-7271-075-35. Dostupné také z: https://ndk.cz/uuid/uuid:59502f00-a6d9-11e6-b707-005056827e51 

3. Odrůda – varietas, zkratka var. – přirozená taxonomická kategorie u planých rostlin, nižší než druh (tzn. vnitrodruhový taxon); uvnitř druhu může být několik odrůd. Vyšlechtěné kulturní odrůdy užitkových druhů rostlin se nazývají kultivary

Kultivar – z angl. cultivated variety, zkratka cv. – sorta, výpěstek, odrůda; vyšlechtěná, tj. kulturní odrůda užitkového rostlinného druhu. Rozmnožuje se vegetativně (pomocí kořenů, stonků, pupenů apod.). Uvádí se zkratkou cv.n v jednoduchých uvozovkách (např. ‚Alba‘, ‚Ontario‘). Kultivary mají významné hospodářské vlastnosti, např. velikost, chuť a množství plodů nebo zvýšený obsah požadovaných látek.

Zdroj: Ottova encyklopedie A-Ž. Praha: Ottovo nakladatelství, 2004. s. 526-527, 713. ISBN 80-7360-014-5. Dostupné také z: https://ndk.cz/uuid/uuid:3df4ca90-7643-11e9-8cea-005056827e52 

4. Varietas – varieta (odrůda) je soubor populaci se slabě dědičnými vlastnostmi, termín varieta se zkracuje na var.

Kultivar je vnitrodruhovou jednotkou užívanou pro kulturní (pěstované) rostliny. Dříve se zkracoval na cv. (z anglického cultivated variety), dnes se k jeho označení používá jednoduchých uvozovek, např. Fraxinus excelsior L. ´Pendula‘. Také se užívá označení sorta či odrůda. Na rozdíl od botanické variety, jejíž jméno, odvozené od latiny píšeme malým písmenem, označujeme názvy kultivarů velkým písmenem a jsou odvozené z národních jazyků.

Zdroj: ŘEPKA, Radomír a KOBLÍŽEK, Jaroslav. Systematická botanika. V Brně: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2007. S. 9. ISBN 978-80-7375-024-4. Dostupné také z: https://ndk.cz/uuid/uuid:1ca252f0-f6f5-11e7-a97b-005056827e51 

5. Kultivar (odrůda) – pěstovaná varieta rostliny, cultivar, variety

Odrůda (kultivar) – pěstovaná varieta rostliny, variety

Zdroj: CHLOUPEK, Oldřich. Genetická diverzita, šlechtění a semenářství. Praha: Academia, 2008. S. 281, 285. ISBN 978-80-200-1566-2. Dostupné také z: https://ndk.cz/uuid/uuid:66b83020-62d2-11e6-8e4e-005056827e51 

Starší zdroje:

6. Praktická potřeba si vynutila zvláštní pojmenování pro záměrně pěstované rostliny s určitými cennými vlastnostmi. Pravidla pro pojmenování pěstovaných rostlin uznávají jedinou kategorii: kultivar (v češtině se používá také ještě opis: zahradní odrůda lesnická, okrasná odrůda, odrůda léčivých rostlin apod.). Pro platnost pojmenování kultivaru nemají podstatný význam okolnosti vzniku – mohou to být kříženci, ale i mutace – známého a neznámého původu. Nejdůležitější a závažnou skutečností je to, že se tyto rostliny záměrně pěstují – kultivují.

Zdroj: SVOBODA, A.M. Autogenní chiméry jako zdroj morfologických a fyziologických změn – význam idiovariability pro studium dědičné proměnlivosti. Lesnictví =: Forestry : mezinárodní vědecký časopis. Praha: Ústav zemědělských a potravinářských informací, 02.1979, 25(2). S. 173. ISSN 0024-1105. Dostupné také z: https://ndk.cz/uuid/uuid:578db400-b61e-11ea-9129-5ef3fc9bb22f
 
7. Pro pojmenování kulturních odrůd se nyní používá nová obecná kategorie taxonu – kultivar (zkratka cv., což zasluhuje bližší vysvětlení. Přijmeme-li za definici druhu kritéria morfologické odlišnosti, autoreprodukci v rámci početného zastoupení v přírodě (nomenklatorické kategorie: druh a odrůda), je pro kulturní rostliny navíc hlavním znakem lidská péče o jejich záměrné rozmnožování (nomenklatorická kategorie: kultivar – kulturní odrůda; podle určení to může být odrůda ovocná, okrasná, technická apod.).

Zdroj: SVOBODA, Antonín Marián. Okrasné břízy. Živa. Praha: Matice česká při Museu Království českého, 1979, 27(1). S. 8. ISSN 0044-4812. Dostupné také z: https://ndk.cz/uuid/uuid:c05bba50-062e-11e9-9210-5ef3fc9bb22f 

8. Kultivar – uměle vypěstovaná nedědičná rostlinná forma, např. hruška máslovka, různé sorty jiřinek aj.

Zdroj: Ústav vědeckotechnických informací pro zemědělství. Naučný slovník zemědělský. Praha: SZN, 1968-1992. S. 766. Dostupné také z: https://ndk.cz/uuid/uuid:2911aaf681ad64ee11f851934c7626cd 

Odrůda, varietas, u planých rostlin je vnitrodruhová systematická kategorie (taxon), zahrnuje populace jedinců charakterizovaných menšími, často ne plně ustálenými odchylkami od typu, které při dlouhodobé změně podmínek prostředí se mohou změnit; odrůdy jednoho druhu zpravidla od sebe přecházejí velmi hojnými přechodnými formami; v botanické nomenklatuře se před jméno odrůdy klade zkratka „var.“ A jako jméno odrůdy se volí latinské slovo v adjektivní formě; např. Daucus carota var. spontanea.

Odrůda u kulturních rostlin je biotyp nebo populace kulturních rostlin, většinou však nižší taxonomické hodnoty než druh, vzniklá přírodním výběrem (krajová odrůda) nebo záměrnou šlechtitelskou činností člověka (šlechtěná odrůda), vyznačující se určitými biologickými a hospodářskými vlastnostmi. Jako taková je dále udržována cílevědomým šlechtěním a množením pod kontrolou uznávacího řízení. Dnes se v mezinárodní terminologii označuje termínem kultivar (cv). V technické literatuře se používá i výraz sorta nebo kulturní odrůda na rozdíl od odrůdy (varietas) planých rostlin. Názvy odrůd kulturních rostlin, správně kultivarů, se uvádějí v jednoduchých uvozovkách, např. pšenice ´Niva‘ nebo jabloň ´Ontario‘.

Zdroj: Ústav vědeckotechnických informací pro zemědělství. Naučný slovník zemědělský. Praha: SZN, 1968-1992. S. 434-435. Dostupné také z: https://ndk.cz/uuid/uuid:de473266d65904929a1a58c79bbf1304 

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

07.01.2021 18:09

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu