Odměňování

Text dotazu

Hledám literaturu k tématu strategické řízení procesu odměňování (včetně tvorby a implementace). Děkuji.

Odpověď

Níže naleznete pár tipů na vhodné dokumenty k Vašemu tématu jak z fondu VŠE, tak také z internetu. Většina dokumentů má volně přístupné plné texty. Doporučuji Vám také prohlédnutí seznamů použité literatury u jednotlivých vysokoškolských kvalifikačních prací jako inspiraci pro případné další relevantní materiály k Vašemu tématu. 

 

Při hledání Vašeho tématu, jak na volném webu, tak např. i v rámci Souborného katalogu VŠE (http://library.vse.cz) doporučuji použít např. termíny:

odměňování pracovníků / zaměstnanců

systém / strategie odměňování

personální řízení

řízení pracovního výkonu

personální management

 

Příklady tištěných publikací ve fondu CIKS VŠE

Armstrong, Michael. Odměňování pracovníků. 1. české vyd. Praha: Grada, 2009. 442 s. ISBN 978-80-247-2890-2.

Dvořáková, Zuzana a kol. Řízení lidských zdrojů. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 2012. 559 s. Beckova edice ekonomie. ISBN 978-80-7400-347-9.

Erényi, Tereza a kol. Základy pracovního práva. 2., aktualiz. vyd. Ostrava: Key Publishing, 2012. 147 s. Právo. ISBN 978-80-7418-147-4.

Horváthová, Petra a Čopíková, Andrea. Systémy odměňování v organizacích. 1. vyd. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2007. 110 s. ISBN 978-80-248-1629-6.

Kasper, Helmut, ed. a Mayrhofer, Wolfgang, ed. Personální management, řízení, organizace. Praha: Linde, 2005. 592 s. ISBN 80-86131-57-2.

Kocianová, Renata. Personální činnosti a metody personální práce. Vyd. 1. Praha: Grada, 2010. 215 s. Psyché. ISBN 978-80-247-2497-3.

Kocourek, Jiří a Trylč, Ladislav. Mzda, plat a jiné formy odměňování za práci v ČR. 4. aktualiz. a dopl. vyd. Olomouc: ANAG, 2004. 839 s. Práce, mzdy, pojištění. ISBN 80-7263-226-4.

Koubek, Josef. ABC praktické personalistiky. Praha: Linde, 2000. 400 s. ABC; 2. ISBN 80-86131-25-4.

Koubek, Josef. Personální práce v malých a středních firmách. 4. aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011. 281 s. Management. ISBN 978-80-247-3823-9.

Novotný, Rudolf a Kohoutek, Zdeněk. Odměňování a personalistika. 5. přeprac. vyd. Ostrava: Mirago, 1999. 158 s. ISBN 80-85922-64-9.

Ortmann, Andreas a Hertwig, Ralph. Monetary incentives: usually neither necessary nor sufficient?. Prague: CERGE-EI, 2006. 17 s. Working paper series, 307. ISBN 80-7343-103-3.

Personalistika. 4. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011. 984 s. Meritum. ISBN 978-80-7357-627-1.

Zingheim, Patricia K. a Schuster, Jay R. Pay people right!: breakthrough reward strategies to create great companies. San Francisco: Jossey-Bass Publishers, 2000. xxvii, 388 s. The Jossey-Bass business & management series. ISBN 0-7879-4016-X.

 

Příklady vysokoškolských kvalifikačních prací VŠE (plné texty jsou dostupné v rámci Souborného katalogu VŠE - http://library.vse.cz)

Grujbár, Pavel. Systém odměňování jako nástroj motivace pracovníků. Praha, 2008. Vedoucí práce Hana Lorencová.

Jarošová, Aneta. Charakteristiky odměňování členěné podle typu organizací. Praha, 2012. Vedoucí práce Otakar Němec.

Krišková, Jana. Hodnotenie a odmeňovanie zamestnancov vo vybraných organizáciach. Praha, 2013. Vedoucí práce Tereza Vinšová.

Leitlová, Denisa. Odměňování pracovníků správních orgánů. Praha, 2010. Vedoucí práce Milan Malý.

Říhová, Pavlína. Hodnocení a odměňování zaměstnanců. Praha, 2013. Vedoucí práce Jiří Dvořák.

Šífová, Jana. Odměňování a motivace ve veřejném sektoru. Praha, 2012. Vedoucí práce Martin Musil.

Šlancarová, Radka. Systém odměňování zaměstnanců na základě vícekriteriálního hodnocení variant. Praha, 2010. Vedoucí práce Martina Kuncová.

Zemanová, Karolína. Odměňování zaměstnanců ve veřejné správě. Praha, 2011. Vedoucí práce Jitka Pěkná.

 

Příklady volně dostupných online zdrojů

Kterak se poučit z chyb při zavádění systému hodnocení...

http://kariera.ihned.cz/c1-52407560-kterak-se-poucit-z-chyb-pri-zavadeni-systemu-hodnoceni

Odměňování

http://www.svses.cz/praxe/prezentace_mhruska_odmenovani.pdf

Odměňování jako strategický systém dlouhodobé motivace zaměstnanců

http://www.integrity-consulting.cz/publ_odmenovani.php

Odměňování má důležitou roli při motivaci zaměstnanců

http://firmy.monster.cz/hr/hr-best-practices/management/vykon-zamestnancu/odmenovani-ma-dulezitou-roli-motivaci-zamestnancu.aspx

Personální řízení v praxi: Kapitola II: Řízení pracovního výkonu a odměňování

http://student.mbainstitut.cz/files/2171.pdf

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Centrum informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické v Praze

Datum zadání dotazu

22.10.2013 09:28

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu