"odhadci chleba a masa "

Text dotazu

Dobrý den, můžete mi prosím poradit? V městské knize jsem četl zápis z r. 1728,kde hejtman panství jmenoval v poddanském městečku 12 konšelů, 2 rychtáře,4 obecní starší a 2 "??odhadce ???? chleba a masa". Slovo "Odhadce" je zcela nečitelné, nevím zda si to vykládám správně. Existoval nějaký institut odhadců a pokud ano,jaká byla jeho práva a povinnosti?

Odpověď

Dobrý den, domníváme se, že by se snad mohlo jednat o dozorce nad chlebnými a masnými stánky. S růstem složitosti městské agendy bylo nutno správu města členit, a tak členové městské rady byli pověřování dohledem nad různými okruhy působnosti města, tedy nad jakýmisi agendami a později se vytvářely tzv. úřady, v jejichž kompetenci byla určitá činnost. V čele úřadů stáli členové rady, jednalo se např. o dohled nad pivem, obilím, nad špitály, nad hlídkami, solnými a masnými stánky atd.

V roce 1726 pak nastaly podstatné změny v městské správě, kdy zásahem státní moci, a to reskripty císaře Karla VI. vydanými 14. března a 5. dubna 1726, byla provedena reorganizace městské správy a též zaveden nový způsob hospodaření. Výkon správy města byl však podobně jako dříve svěřen jednotlivým městským úřadům, a to sirotčímu úřadu, stavebnímu úřadu,...dozorcům nad chlebnými a masnými stánky a stánky s rybami aj.

Použité zdroje:

* SPÁČIL, Vladimír; TICHÁK, Milan. V čele města Olomouce : správa města a její  představitelé v průběhu staletí. Olomouc : Memoria, 2002. Str. 12-14. ISBN 80-85807-18-1 (brož.)

* HLEDÍKOVÁ, Zdeňka; JANÁK, Jan; DOBEŠ, Jan. Dějiny správy v českých zemích : od počátků státu po současnost. Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2005. 568 s. : barev. mapy ; 24 cm. ISBN 80-7106-709-1 (váz.)

* CHARBURSKÝ, Miloš. Řízení měst v historickém vývoji. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2003. 114 s. ; 30 cm. ISBN 80-7194-602-8 (brož.). ISBN 80-7194-394-0 (chyb.).

Prohlíželi jsme víceméně pouze publikace obecně zaměřené na městskou správu a vývoj měst, které žádný další termín odpovídající Vašemu zadání neobsahují. Pokud byste nám sdělil jméno města, jehož se Váš dotaz týká, mohli bychom se pokusit nalézt podrobnější informace, případně Vám doporučit další vhodné zdroje.

Doplnění dotazu:

Dobrý den, děkuji za laskavou nabídku nalézt podrobnější informace. V městské knize Červené Řečice je v rozmezí let 1709 až 1728 celkem osm zápisů téměř shodných formulací, poslední z roku 1728 je následující: Léta Páně 1728 dne 15. July. Obnovený jest ouřad konšelský, též rychtářův a starších obecních při městě Staré Červené Řečici od urozeného a statečného pana Antonína Spanky?? p. t. hejtmana panství červenořečického jak následuje:
Primátor první osoba 1. Frantz Dorfmuler (následují jména dalších jedenácti konšelů) Rychtář starší 1. Jan Hájek Druhý 2. Matěj Kaňka. Písař radní Jan Hájek Starší obecní - Následují jména čtyřech obecních starších Odhadci chleba a masa 1. Václav Rybář 2. Vojtěch Zmišovský Servus Pavel Pavlas. 
Všechny zápisy jsou téměř shodné, liší se jen jména  jmenovaných osob. Pouze v tomto zápise jsou však uváděni "odhadci chleba a masa" jmenovaní vrchností. Nikde jsem nemohl nalézt nic o tom, zda existoval institut odhadců obecně, či zda je to jen výjměčné jmenování (předchozí zápisy nic podobného neobsahují, pozdější neznám) pro město Červenou Řečici pro jedno určité období. Náplň jejich činnosti mi také není jasná. 
Činnost obecních starších jako dohližitelů nad správou městského majetku si
vykládám správně?

Odpověď:

Dobrý den,

k Červené Řečici jsme bohužel mnoho historických pramenů nenalezli, pouze v inventáři k archivu Červené Řečice (Archiv města Červené Řečice : 1593-1945 (1961) : Inventář / Fond zprac. a inventář s úvodem vyhotovili Karel Poustka, Eduard Svoboda, Lidmila Dědková. Červená Řečice : Okr. archív Pelhřimov, 1973 (Tábor : Jihočes. tisk. 5). 92, [1] s. ; 4°) je uvedeno, že k 15. červenci 1728 byla obnovena konšelská rada, jmenován byl primátor, 11 konšelů čili radních, rychtář starší a rychtář mladší nebo druhý, radní písař, čtyři obecní starší, dva oceňovatelé chleba a masa a obecní sluha - servus. Bližší vysvětlující informace však bohužel také chybí.  Prohlíželi jsme také dokumenty vážící se k historii Pelhřimova a Pelhřimovska a přestože se často jedná o velmi prodrobně zpracované publikace, "odhadce/oceňovatele chleba a masa" vůbec neuvádějí.

Všechno nasvědčuje tomu, že se pravděpodobně jedná o ojedinělý případ. Možná by Vám mohli poradit ve Státním okresním archivu Pelhřimov (http://www.mza.cz/pelhrimov/), kde mají v tomto směru jistě mnohem větší znalosti a zkušenosti než my. Další užitečnou institucí by mohlo být Muzeum Vysočiny Pelhřimov (http://www.muzeumpe.cz/).

Co se týče obecních starších (zástupci velké (městské) obce), opravdu kontrolovali správu městského hospodářství a obecního majetku. Jejich úřad byl vlastně takovou průpravou pro konšelství.

Zdroj:
CHARBURSKÝ, Miloš. Řízení měst v historickém vývoji. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2003. 114 s. ; 30 cm. ISBN 80-7194-602-8 (brož.). ISBN 80-7194-394-0 (chyb.).

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

16.12.2009 11:10

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu