Obchodní program

Text dotazu

Dobrý den,

ráda bych Vás poprosila o vyhledání informace k pojmu "obchodní program".
Pokud by bylo možné to ještě více specifikovat, ráda bych tento pojem
definovala nejen z obecného ekonomického hlediska, ale dále i konkrétně pro
cestovní ruch (stravovací služby).

Lze získat i informace o zdroji, ze kterého bude daná informace čerpána?

Odpověď

Termín obchodní program není uveden v žádném slovníku ani encyklopedii z

oblasti obecné ekonomie nebo cestovního ruchu. Spíše jsou užívány termíny

podnikatelská činnost, podnikatelský plán, marketingový plán a pod.

V publikaci Indrová, J. - Petrů, Z. - Vaško, M.: Podnikatelská činnost ve

stravování a hotelnictví. Praha, VŠE 1996, je uvedeno:

Nástroje marketingu - marketingový mix

Konkrétní provádění strategie provozovny veřejného stravování se opírá o

čtyři základní nástroje marketingu, často nazývané jako tzv. "čtyři P",

podle anglických názvů: Product, Place, Price, Promotion. Jde o stanovení

produktu - výrobků a služeb distribučního systému - pohybu výrobků a služeb

od výroby ke spotřebiteli, ceny výrobků a služeb a odpovídající propagace.

Uvedené nástroje marketingu slouží k uskutečňování krátkodobých i

dlouhodobých cílů provozovny či podniku veřejného stravování a jsou

základem při stanovování obchodního programu provozovny.

Marketingová strategie tvorby obchodního programu provozovny veřejného

stravování

Konkretizací úkolů zajišťujících plnění hlavní funkce provozovny (podniku)

veřejného stravování za daných podmínek je obchodní program.

Obchodní program vychází z koncepce provozovny či podniku a je praktickým

nástrojem řízení. Jeho úkolem je zajistit maximální uspokojování konkrétní

spotřebitelské poptávky z hlediska objemu, struktury, místa a času, spolu s

efektivností hospodaření.

Skládá se ze tří hlavních částí: - prodejní program

- výrobní

program

- program

služeb

Jednotlivé části obchodního programu na sebe úzce navazují a vzájemně se

podmiňují. Nejširší je prodejní program, protože představuje veškerou

realizaci, tedy realizaci výrobků, zboží i služeb.

Sestavit konkrétní obchodní program znamená:

- nalézt optimální článek poptávky, pro něž budeme formulovat nabídku

(vychází z koncepce provozovny)

- provést analýzu tohoto článku kvantitativně i kvalitativně

- provést výběr výrobků, zboží a služeb

- určit přibližnou cenovou hladinu

- analyzovat vlastní možnosti zajištění (způsob výroby, odbytu)

Na obchodní program jsou kladeny určité požadavky:

- využívat kapacitu provozovny (jak hmotnou, tak i živou)

- odpovídat vnějším i vnitřním podmínkám

- odpovídat potřebám a funkci, kterou má provozovna plnit

Vnější faktory ovlivňující provoz provozovny veřejného stravování:

- skladba a úroveň spotřebitelské poptávky

- výše a rozdělení kupních fondů

- skladba okolní sítě veřejného stravování a konkurence jiných odvětví

- právní normy

- situace na trhu

Vnitřní faktory:

- kapacita provozovny (výrobní, odbytová)

- pracovníci (počet, struktura, kvalifikace)

- umístění provozovny, dispoziční řešení, vybavení

- úroveň řízení a organizace práce

Obchodní program prozovny veřejného stravování se nám v praxi jeví jako

jednotlivá rozhodnutí o tom,

co - bude provozovna vyrábět a prodávat (sortiment, služby)

kdy - provozní doba

kde - umístění provozovny

jak - způsob výroby, forma prodeje

zač - cenová hladina

Podrobnosti k jednotlivým bodům najdete v uvedené publikaci.

Další možná literatura:

Hesková, Marie: Cestovní ruch pro vyšší odborné školy a vysoké školy.

Praha, Fortuna 2006. ISBN 80-7168-948-3

Horner, Susan - Swarbrooke, J.: Cestovní ruch, ubytování a stravování,

využití volného času. Aplikovaný marketing služeb. Praha, Grada Publishing

2003. ISBN 80-247-0202-9

Beránek, Jaromír - Kotek, Pavel: Řízení hotelového provozu. Praha, mag

consulting - Grada Publishing 2007. ISBN 978-80-86724-30-0

Indrová, Jarmila: Cestovní ruch (základy). Praha, Oeconomica 2009. ISBN

978-80-245-1569-4

Na této adrese najdete archiv již zodpovězených dotazů, které byly

směrovány na Centrum informačních a knihovnických služeb VŠE, z oblasti

cestovního ruchu a stravování jsem již několik dotazů zpracovávala, zkuste,

zda i tam nenajdete informace, které potřebujete.

http://www.ptejteseknihovny.cz/archiv/dotazy-podle-knihoven.

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Centrum informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické v Praze

Datum zadání dotazu

09.06.2011 12:06

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu