Notáblové, Šefové, Konšelé, Fojt

Text dotazu

Prosím o vysvětlení významu slov: Notáblové, Šefové, Konšelé, Fojt. Děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den, všechny Vámi uvedené výrazy označují osoby zaujímající ve společnosti vyšší postavení či držitele vyšších úřadů.

Slovo notábl bylo přejato z francouzského slova notable = hodnostář, slovo bylo odvozeno z latinského slova notabilis = význačný. Notábly byli nazýváni nejpřednější osobnosti ve městě, přední občané, hodnostáři, vznešené osoby.
Ve Francii od XIV. století existovalo shromáždění notáblů, významných, vysoce postavených mužů tří stavů.
S rostoucím absolutismem byla účast notáblů ve vládě čím dál méně žádoucí. V roce 1626 proběhlo poslední zasedání notáblů. Francouzský král Ludvík XVI. opět svolal notábly v roce 1787, ještě v témže roce ovšem bylo shromáždění opět rozpuštěno.

Výraz šéf je opět přejat z francouzštiny. Francouzské slovo chef znamená představený. Podobně jako u předchozího slova, i tento výraz má původ v latinském slově, a to v caput = hlava. Slovo šéf je užíváno pro představeného v úřadě, přednostu, majitele nebo vedoucího závodu či vedoucího určitého oddělení podniku.

Konšelé byli členové městských rad. Do svých funkcí byli dosazováni pánem města, v případě královských měst pověřeným podkomořím města. Také vesnice spravovali konšelé jmenovaní vrchností. Slovo konšel opět pochází z francouzského slova. Etymologicky má slovo Conseil = radní původ v latinském slově consilium.

Výraz fojt byl užíván taktéž ve spojitosti s vysokými úřady. Ve feudálním zřízení byl fojt soudním úředníkem. V říšskoněmecké říši existovali úřady jako říšský fojt - správce královských statků, zemský fojt - správce určitého území. Městský fojt zastával úřad představeného města - rychtáře.
Slovo bylo převzato ze staroněmeckého slova voit, vogt. I slovo fojt má svůj prvotní původ v latině, a to v latinském slově (ad)vocatus = povolaný.

Použitá literatura:

*  Příruční slovník jazyka českého. V Praze : Státní nakladatelství : Školní nakladatelství : SPN, 1935-1957
*  Slovník cizojazyčných slov a úsloví s dodatkem jmen osobních a místních. 3. oprav. a pozměn. vyd. Praha : Jindřich Bačkovský, [1930]
* HOLUB, Josef. Stručný etymologický slovník jazyka českého se zvláštním zřetelem k slovům kulturním a cizím. 2.rozš. vyd. Praha : SPN, 1978
*  Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost : s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. 2., opr. a dopl. Praha : Academia, 1994. ISBN 80-200-0493-9 (váz.)
* databáze: Encyklopedie COTOJE.CZ (- dostupná v Referenčním centru NK ČR)

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

02.10.2008 14:11

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu