Národní zvíře

Text dotazu

Dobrý den,
jestliže je lípa českým národním stromem, co je českým národním zvířetem? Lev, orlice nebo něco jiného? Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

o lípě, jako národnímu stromu, se píše zcela jasně. O národním zvířeti ve zdrojích nejsou informace tak jednoznačné, je popisováno většinou ve spojitosti se státním symbolem, státním znakem.

Zdroje uvádějí:

Od grošového období je hlavním českým státním symbolem český lev, střídající se za vlády Habsburků s rakouským říšským dvouhlavým orlem. Moravské ražby symbolizuje jednohlavá orlice.

Zdroj: PETRÁŇ, Zdeněk, RADOMĚŘSKÝ, Pavel. Encyklopedie české numismatiky. Praha: Libri, 1996.

http://kramerius4.nkp.cz/search/handle/uuid:f2de07b0-fb8b-11e3-9806-005056825209

 

Silná a velká zvířata, jako např. medvěd, orel, lev nebo býk, jsou často zobrazována v rodových erbech a na štítech. Česká republika má např. ve znaku dvouocasého lva.

Národní zvířata jsou např. vlk, labuť, kůň, dvouocasý lev, dva medvědi, jelen, liška, ovce, medvěd, drak, klokan...

К určení národních zvířat vedla jednak pýcha na zvířata, která jsou v dané zemi považována za domovská, a jednak potřeba označit vlastní národní identitu přírodními atributy. Mohou to být jak reálná zvířata (klokan v Austrálii), tak smyšlení tvorové (jednorožec ve Skotsku).

Lev představuje dobré a zlé, Slunce a Měsíc, sílu, majestát - symbolem je pro Holandsko, ČR, Anglii.

Zdroj: 5000 znaků a symbolů světa: podrobný výklad s barevnými ilustracemi. Praha: Grada, 2008.

http://kramerius4.nkp.cz/search/handle/uuid:3fb7f290-c0de-11e4-837c-001018b5eb5c

 

Český lev se odlišuje od ostatních lvů používaných jinými státy především tím, že má dva ocasy. Původ druhého ocasu se mezi historiky široce diskutuje a prozatím neexistuje na věc jednotný názor. Český lev se po staletí objevuje na erbech českých panovníků a později také na znaku českého státu, kde značí moc a svrchovanost.

Symbol lva používají také další země. Například v Bavorsku nalezneme znak černého lva ve žlutém poli, v Benátkách nalezneme zlatého okřídleného lva sv. Marka, lev s korunou na hlavě zdobí také kostel v Jeruzalémě a zlatý lev s korunou na hlavě a mečem v tlapě nese znak Finska. Symbol lva používají také Švédsko a Srí lanka.

Jak se exotická šelma ocitla na erbu české země? Z historie se dochovala legenda, která vypráví příběh o získání lva do českého erbu. Je to báje o knížeti Bruncvíkovi, jehož příběh sepsal i známý český dramatik, politik a prozaik Alois Jirásek.

Legenda hovoří o tom, jak se Bruncvík, který zdědil po svém otci do rodinného erbu znak orlice, vydal se se svojí družinou na odvážnou výpravu po světě. Při své cestě zachránil život lvu, kterého chtěl zabít drak. Lev s ním poté putoval věrně po jeho boku a stál při něm v těžkých bitvách. Po návratu do své země nechal Bruncvík vymalovat lva do svého erbu, na branách města a na zemské korouhvi.

Do roku 1253 byla svatováclavská orlice hlavním symbolem českého krále.

Podle Dalimilovy kroniky získal stříbrného lva v rudém poli do erbu český kníže Vladislav II. od Fridricha Barbarossy za pomoc při dobýváním Milána. Druhý ocas byl podle Dalimila roku 1204 přidělen králi Přemyslu Otakaru I., jenž  ho  získal za vojenskou pomoc Ottovi IV. v boji proti Sasům.

První nepochybný doklad existence stříbrného dvouocasého lva v červeném poli pochází až z roku 1247, kdy jej jako své erbovní znamení přijal z titulu markraběte moravského Přemysl Otakar II.. Mnozí historici se domnívají, že tento symbol používal jako spoluvládce svého otce krále Václava I. a druhý ocas měl potom symbolizovat právě Přemyslovo spoluvládcovství.

Když Přemysl Otakar II. zdědil královský trůn, tento lev se 23. září 1253 stal znakem českého krále. Po jeho smrti převzala znak dvouocasého lva šlechtická zemská obec.

 

Znakem Českého knížectví a později království byla od poslední čtvrtiny 12. století černá orlice se zlatou zbrojí položená na stříbrný štít; později obdařená červenými plaménky. Po celou první polovinu 13. století byly u nás užívány orlice a lev současně.

Od 14. století za vlády Jana Lucemburského se samostatný dvouocasý lev nachází na pečeti koruny české.

Za vlády Jagellonců, panovnické dynastie velkoknížat pocházející z Litvy, se pečeť koruny české dostala do unie s Uhrami a získala novou podobu. Lva vystřídal čtvrcený štít, kde se střídají uherské pruhy s českým lvem a ve středu štítu stojí polská orlice.

V roce 1508 vznikla nová pečeť české koruny, uprostřed byl sv. Václav s plamennou orlicí a se štítem lva.

Roku 1620 zvítězili Habsburkové v bitvě na Bílé hoře. Po této porážce se začalo užívat znaku s císařským orlem, na jehož hrudi byl štít s českým lvem.

Postupem času na erbu, pečetích a dalších znacích Českého království porazil lev orlici a ta se postupně přestala užívat. Český lev a první znak, černá orlice ve stříbrném poli, se už poté spolu nikdy v budoucích znacích neobjevili...

V roce 1939 po zániku první Československé republiky se začal používat malý státní znak (bílý lev na červeném štítu) a velký státní znak (čtvrcený štít s českým lvem a moravskou orlicí).

Za doby Československé socialistické republiky se roku 1960 začal používat nový státní znak. Tento znak byl však heraldicky zcela nesprávný. Byl použit znak pěchoty (husitská pavéza) a z neznámých důvodů byl změněn také znak Slovenska, který symbolizoval Slovenské národní povstání a horu Kriváň.

Po pádu komunistického režimu roku 1990 přijala Česká republika v malém znaku na červeném poli stříbrného řvoucího dvouocasého lva ve skoku se zlatým jazykem, drápy a korunou. Ten reprezentuje Čechy. Dnes se tento znak používá k označení sídel orgánů státní moci.

Na velkém státním znaku najdeme v prvním a čtvrtém poli již zmiňovaného lva, který značí oblast Čech. V druhém modrém poli je stříbrně červená šachovaná orlice reprezentující oblast Moravy. Oblast Slezska se nachází ve třetím zlatém poli s černou orlicí. Tento znak reprezentuje stát, slouží k označení budov, ve kterých sídlí orgány státní správy a podobně.

Od roku 1993, tedy po rozpadu ČSR, přejala česká republika znaky z rozpadlé České a Slovenské federativní republiky.

 http://www.epochtimes.cz/2012050519491/Cesky-lev-odkud-pochazi-symbol-Ceske-republiky.html 

 

Obor

Antropologie, etnografie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

12.06.2018 09:43

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu