Nakolik je prezident beztrestný?

Text dotazu

Vztahuje se beztrestnost prezidenta na veškeré trestné činy (s výjimkou vlastizrady)? Je tedy například možné, aby někoho beztrestně zabil? Pokud ho za to nelze potrestat, lze ho aspoň zadržet?
Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

přesněji řečeno je prezident dle současné právní úpravy nikoliv beztrestný, ale nestíhatelný. V Ústavě (čl. 65) čteme: "Prezidenta republiky nelze po dobu výkonu jeho funkce zadržet, trestně stíhat ani stíhat pro přestupek nebo jiný správní delikt." Z toho vyplývá, že prezidentská imunita trvá přesně od začátku do konce funkčního období, poté automaticky zaniká (v tom se současná právní úprava liší od úpravy zpřed roku 2013, která prezidentovi zajišťovala nestíhatelnost i po ukončení mandátu). Nestíhatelnost se vztahuje jak na trestné činy, přestupky a jiné správní delikty spáchané před vznikem mandátu, tak na ty spáchané během jeho výkonu. Po ukončení funkčního období prezident stíhán být může. Dle trestního zákoníku a dalších předpisů se navíc doba výkonu mandátu nezapočítává do promlčecí lhůty pro tyto protiprávní činy. Z toho vyplývá, že pokud by prezident skutečně spáchal trestný čin, bude řádně souzen, avšak až po ukončení funkčního období.

Ústavní právníci se navíc shodují v tom, že se prezidentova imunita v době výkonu funkce nevztahuje na občanskoprávní delikty - tedy jednání, které odporuje ustanovením občanského zákoníku. Jak píše ve svém článku Vladislav Musil z Nejvyššího soudu ČR, je třeba "mít na zřeteli, že význam imunity ústavních činitelů spočívá v ochraně právního státu, demokratického zřízení a zajištění fungování státu volenými orgány a není to jakási výsada či odměna pro zvolené zastupitele." Musil dále cituje názory odborníků na ústavní právo Jana Kysely a Elišky Wagnerové, dle kterých se prezidentova nestíhatelnost neuplatňuje, pokud ke škodnému skutku nedošlo v důsledku naplňování jeho ústavních práv a povinností.

Použité zdroje

Ústava České republiky ze dne 16. prosince 1992 : ústavní zákon č. 1/1993 Sb. ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb., 300/2000 Sb., 448/2001 Sb., 395/2001 Sb., 515/2002 Sb., 319/2009 Sb., 71/2012 Sb. a 98/2013 Sb.

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.

MUSIL, Vladislav. Soukromoprávní indemnita prezidenta? In Právní prostor [online]. 11. 10. 2016. [cit.1.2.2018.]. Dostupné z: https://www.pravniprostor.cz/[…]/soukromopravni-indemnita-prezidenta.

Prezident České republiky. In Wikipedia : Otevřená encyklopedie [online]. 29. 1. 2018. [cit.1.2.2018.]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/[…]/Prezident_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky.

Obor

Právo

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

29.01.2018 18:00

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu