Mohou žáci středních škol využívat školní zahradu bez dozoru učitele ?

Text dotazu

Mohou děti ze středních škol využívat školní zahradu o přestávkách bez dozoru pedagoga nebo jiného dospělého ?

Odpověď

Dobrý den,

obecná pravidla provozu školní zahrady se odvíjejí pravděpodobně od metodických pokynů, jež MŠMT zveřejňuje ve svém věstníku a na svém oficiálním webu, konkrétní pak od školního a provozního řádu daného vzdělávacího zařízení. Tzv. školský zákon, tj. zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání fungování školní zahrady či hřišť neupravuje. V metodikách a vyhláškách MŠMT jsme nalezli několik bodů týkajících se dozoru, přičemž je nutno chápat „školní zahradu“ jako součást školních hřišť. Z roku 2007 pochází soubor metodických informací o zabezpečování provozu a údržby ve sportovních zařízeních, na dětských hřištích a v tělocvičnách, jehož příloha obsahuje vzory provozních řádů hřišť a též zahrady. Metodika je dostupná online na webu MŠMT (https://www.msmt.cz/sport/metodicka-informace) a zaznívá zde pokyn, že „Učitelky zodpovídají za bezpečnost dětí při pohybu venku a podle toho organizují činnosti tak, aby i preventivně předcházely úrazům“.

Podobně vyhláška 263/2007 Sb. (pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení) upravuje v § 6 „Dohled nad žáky“, jenž by měl být prováděn ve škole zejm. před vyučováním, o přestávkách mezi vyučováním či při školních akcích mimo budovu školy. Dle vyhlášky určuje provádění dohledu nad žáky ředitel školy nebo školského zařízení, a kromě pedagogů jej může vykonávat „i jiný zletilý zaměstnanec školy nebo školského zařízení, jestliže byl o výkonu tohoto dohledu řádně poučen. O tomto poučení se provede záznam.“ (§6, bod 6)

Pro nejspolehlivější údaje ohledně využití zahrad bez dozoru učitele v dané škole by asi bylo nejvhodnější zjistit, jaká interní opatření má tato škola nebo se obrátit přímo na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (www.msmt.cz). Informace by Vám měl poskytnout sekretariát (či vedení školy). Některé školy mají dokumenty tohoto typu veřejně přístupné na svých webových stránkách.

 

Zdroje:

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-561

https://www.msmt.cz/sport/metodicka-informace

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2007-263

https://www.msmt.cz/dokumenty/metodicky-pokyn-k-zajisteni-bezpecnosti-a-ochrany-zdravi-deti-zaku-a-studentu-ve-skolach-a-skolskych-zarizenich-zrizovanych-ministerstvem-skolstvi-mladeze-a-telovychovy

 

Obor

Výchova a vzdělávání

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

29.08.2022 08:00

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu