Kolegiátní škola

Text dotazu

Velice rád , bych se dozvěděl co je to Kolegiátní škola ?

Odpověď

Dobrý den,

pojem kolegiátní je  znám hlavně ve spojení kolegiátní kapitula - sbor kanovníků bez biskupa; kolegiátní kostel – vlastním jměním kryjící hmotné zaopatření kanovníků, kteří zde konají stálé bohoslužby nebo chórové modlitby.

Kapituly se dělí na kolegiátní, tedy ustanovené při významném kostele ( např. Stará Boleslav, Kroměříž), a katedrální, které jsou zřizovány při biskupských chrámech, tj. katedrálách.

Litoměřická kapitula byla založena jako kolegiátní… První písemná zmínka o tomto chrámu se váže k roku 1057, kdy byla právě zde ustanovena kolegiátní kapitula…

Kolegiátní kapitula sv. Kosmy a Damiána ve Staré Boleslavi je nejstarší dosud existující kolegiátní kapitulou v České republice (a po pražské metropolitní kapitule naší druhou nejstarší dosud existující kapitulou). Jejím úkolem je péče o naše nejstarší poutní místo Starou Boleslav, kult dědičného knížete sv. Václava a Palladium země České…

Další zdroj o kolegiátní kapitule (o škole tam ale zmínka bohužel není):

Farnost vyšehradská je od svého začátku samostatnou farností a patří k nejstarším farnostem na území Prahy. Za počátek dějin farnosti se považuje rok 1088, tedy rok vydání zakládací listiny Královské kolegiátní kapituly při sv. Petru a Pavlu na Vyšehradě, jíž byla svěřena péče o farnost. Kapitula jí poskytla svůj kolegiátní chrám…

Zdroj: PELZBAUEROVÁ, Věra. Dějiny částí Prahy jako dějiny farních obvodů. Praha: Volvox Globator, 2008.

 

Přesnou definici kolegiátní školy jsme ale nenašli. Tento pojem je zmiňován např. v níže uvedených odkazech. Domníváme se ale, že kolegiátní škola je vlastně církevní škola, která vznikla při kolegiátním kostele. Doporučujeme ale pro upřesnění např. Knihovnu Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy  http://www.ktf.cuni.cz/KTF-36.html.

 

DRTINA, František. Universita a učitelstvo: soubor statí. Praha: Jan Laichter, 1932.

 

…Co do stáří následuje hned po harvardské Yale University (New Haven Conn). Pokrokový ráz university harvardské odpuzoval záhy mnohé přísné puritány, kteří si v yalské universitě založili  nové vědecké středisko . Mezi oběma ústavy nastalo závodění:

Yalská měla vždy více ráz demokratický a konservativní, harvardská aristokratický a pokrokový.

Yalská universita vznikla r. 1718, kdy takto byla pojmenována dřívější kolegiátní škola (Collegiate school) connecticutská, původně založena v Saybrooku, ale roku 1716 přenesena do New Havenu.

Jméno university pochází odtud, že Elihu Yale z Londýna při prvních jejích počátcích uštědřil jí značný dar…

http://kramerius4.nkp.cz/search/handle/uuid:a98d47a0-3c9c-11e3-9053-005056825209

 

JANÁČEK, Josef. Vyprávění o Vyšehradu. Praha: Orbis, 1964.

 

Ostatní nové stavby a přestavby na Vyšehradě závisely, jak se zdá, na iniciativě soukromníků. Kanovníci stavěli pro sebe obytné domy a v pramenech se vynořily i nové kaple, jako kaple sv. Kříže (1353), kaple Božího těla,…

Snad také v tomto období dostala vlastní dům vyšehradská kolegiátní škola…

http://kramerius4.nkp.cz/search/handle/uuid:940faf40-dd0f-11e2-9439-005056825209

 

Kniha o Praze 2. Praha: Milpo, 1996

 

Další zdroj:

Pedagogické rozhledy:  věstník literárního a pedagogického odboru při Ústředním spolku jednot učitelských v Čechách. Praha:  Ústřední spolek jednot učitelských v Čechách. 1905-1906. Sv. 19.

http://kramerius4.nkp.cz/search/handle/uuid:3b793ed0-9e54-11e3-8e84-005056827e51

 

CHROPOVSKÝ, Bohuslav. Přehled dějin Československa. Praha: Academia, 1980. Sv.1, část 1. Do roku 1526.

 

Poměrně rychlý rozvoj městských partikulárních škol v Českých zemích odpovídal prudkému rozmachu hospodářskému a společenskému za posledních Přemyslovců. Podstatně se zvýšila i úroveň škol církevních, z nichž katedrální škola u Sv. Víta a kolegiátní škola na Vyšehradě se vyrovnaly učební osnovou artistické fakultě…

http://kramerius4.nkp.cz/search/handle/uuid:9fd9ee10-b62d-11e3-bb86-005056825209

 

BLÁHOVÁ, Marie a kol.  Velké dějiny zemí Koruny české. Praha: Paseka, 2007. Sv. 6. 1437-1526.

 

Zbývá alespoň ve stručnosti charakterizovat poměry v katolických vedlejších zemích. Relativně hustá síť škol existovala v poměrně urbanizovaném Slezsku, kde se vzdělávací institucí pyšnily dvě třetiny zdejších měst…

Proslulosti se zde těšila především katedrální škola u sv. Jana Křtitele, založená nejpozději roku 1212, značné prestiže dosáhla i kolegiátní škola u sv. Kříže, kde působil jako scholastik Fabian Hanko.

http://kramerius4.nkp.cz/search/handle/uuid:14e0f4f0-f63a-11e3-97df-5ef3fc9bb22f

 

Korunní země v dějinách českého státu. I . Integrační a partikulární rysy českého státu v pozdním středověku:  sborník příspěvků přednesených na kolokviu pořádaném dne 4. června 2002 na FF UK. Ústí nad Labem: Albis international, 2003.

 

 

…ve městě existovala pouze jedna škola, škola kapitulní, která se nacházela při zdejší kolegiátní kapitule, sídlící na Tumském ostrově, tj. mimo hradby města. Dosahovala poměrně vysoké úrovně, neboť svými požadavky a výukou přesahovala školy farní a patřila k nejstarším školám tohoto typu ve Slezsku. Není proto divu, že si kapitula střežila své prvenství v osvětě města i jeho nejbližšího okolí…

http://kramerius4.nkp.cz/search/handle/uuid:d27c2e90-602f-11e3-9ea2-5ef3fc9ae867

 

Tajné studentské spolky, existující zřejmě na každé americké univerzitě, mají už více než dvěstěletou tradici. Největší prestiž má novoanglická Břečťanová liga (Ivy league), kterou dnes tvoří Harvard, Yale, Princeton, Columbia, Brown, Cornell, Dartmouth a Penn. První univerzitou Nové Anglie byl Harvard. Jeho rektor Increase Mather měl pochybnosti o tom, že škola dostatečně směřuje k pravověrnému kongregacionalizmu, protože stále větší počet bostonských kněží oficiálně uznával presbyteriánské kostely. V roce 1701 se vzdal úřadu, a aby ochránil zájmy církve, navrhl představitelům Connecticutu zřízení nových kolejí. Kolegiátní škola usilovně hledala sponzory až v Anglii. Syn bývalého rektora navrhl ex-guvernérovi Madrasu a zástupci Východoindické společnosti Elihu Yale, že by se škola v případě štědrého daru mohla jmenovat po něm. („Vaší velkomyslnosti a jménu by se tím dostalo takové památky, že by předčilo slávu egyptských pyramid.“) Žádost padla na úrodnou půdu Yaleho ega a tak rok před smrtí daroval Kolegiátní škole 300 knih a věci v hodnotě 2 500 dolar

 http://www.matrix-2001.cz/clanek-detail/7169-tajny-rad-skull-and-bones-odhaleni-souvislosti-1/ 

Obor

Výchova a vzdělávání

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

11.12.2015 23:00

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu