metody reedukace

Text dotazu

Dobrý den, potřebovala bych zjistit jaké se
používají metody pro převýchovu osob s poruchou chování(ne učení). Popřípadě
stručně, co daná metoda obnáší(pokud by se jednalo o nějakou neobvyklou).
Mockrát děkuji

Odpověď

Dobrý den,

omlouváme se za opožděnou odpověď. Termín poruchy chování zahrnuje široké spektrum různých poruch od vzdorovitosti až po kriminalitu, v literatuře jsme tento pojem nalezli ve většině případů v souvislosti s dětmi a mládeží.

Poruchy chování se vyskytují hlavně u sociálně narušené mládeže, ale také u jedinců s jiným typem postižení. Vzhledem k tomu, že jste nespecifikovala konkrétní poruchu chování, můžeme Vám doporučit např. níže uvedenou literaturu. Vybrali jsme publikace určené jak pro laiky, např. rodiče dětí s poruchou chování, tak pro odborníky (studenty, pedagogy). U novějších knih naleznete u jejich záznam v bázi NKC (http://sigma.nkp.cz/cze/nkc) často i naskenovaný obsah. Další knihy si můžete vyhledat v bázi NKC, do pole Předmět (klíčová slova) stačí zadat např. poruch? chování? a upřesnit vyhledávání na Druh dokumentu Knihy a pouze dokumenty v češtině.

* TRAIN, Alan. Nejčastější poruchy chování : jak je rozpoznat a kdy se obrátit na odborníka. Praha : Portál, 2001. s. 121-183. ISBN 80-7178-503-2.

- část III Co se dá dělat obsahuje kapitoly Doma, Ve škole a Terapeutické techniky

* NEDVĚDOVÁ, Alena. Problémové děti s poruchami učení a chování. Plzeň : Pedagogické centrum Plzeň, 2002. 43 s. ISBN 80-7020-105-3.

* STANKOWSKI, Adam. Etopedie : úvod do resocializační pedagogiky. Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2003. s. 38-45. ISBN 80-7042-257-2

* SWIERKOSZOVÁ, Jana. Specifické poruchy chování : diagnostika - reedukace. Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2006. 85 s.  ISBN 80-7368-238-9.

* JANSKÝ, Pavel. Problémové dítě a náhradní výchovná péče ve školských zařízeních. Hradec Králové : Gaudeamus, 2004. 169 s. ISBN 80-7041-114-7.

* JUCOVIČOVÁ, Drahomíra ; ŽÁČKOVÁ, Hana. Máte neklidné, nesoustředěné dítě? : metody práce s dětmi s LMD (ADHD, ADD) především pro učitele a vychovatele. 2. vyd. Praha : D + H, 2007. 127 s. ISBN 978-80-903869-1-4 ; ISBN 978-80-903-869-1-4.

* FISCHER, Slavomil ; ŠKODA, Jiří. Speciální pedagogika : edukace a rozvoj osob se somatickým, psychickým a sociálním znevýhodněním. Praha : Triton, 2008. s. 128-194. ISBN 978-80-7387-014-0.

* FISCHER, Slavomil. Etopedie v penitenciární praxi. Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2006. 183 s. ISBN 80-7044-772-9.

Výchovou, převýchovou, vzděláváním a zkoumáním mládeže sociálně narušené (tj. obtížně vychovatelné) se zabývá etopedie, jeden z vědních oborů pedagogiky. Sociální narušenost se vyznačuje takovými poruchami chování především v mravní sféře, které se nedají zvládnout běžnými pedagogickými prostředky a vyžadují proto speciální převýchovnou péči (zařízení ústavní a ochranné výchovy). Etopedie využívá princip podrobné diagnostiky - vytváření diagnostických modelů, princip posilování sebehodnocení, princip sociální stability - stabilního sociálního prostředí a princip perspektivní orientace. Praxe etopedie probíhá ve třech základních fázích edukačního procesu - ve fázi prevence (primární prevence směřuje ke všem žákům školy, jejím cílem je zabránit vzniku problému, sekundární prevence je určena jedincům nebo malým skupinám rizikovějších dětí, snaží se odvrátit poškození, které vzniklo působením rizikových faktorů na jedince, je časově náročnější, intenzivnější a nákladnější než primární prevence), intervence (pedagog pracuje s rizikovými faktory v osobním i školním kontextu, v mimoškolním prostředí, v kontextu rodinném a veřejném, aktivity zaměřuje na klíčové rizikové faktory a koordinaci systémů edukace, podpory a provázení) i rehabilitace (resocializace). Tyto fáze se překrývají i prolínají. V péči o sociálně narušené jedince ve výchovných a převýchovných zařízení byly během historického vývoje byly uplatňovány různé metody a formy. Základní metody a formy v pořadí od nejstarších po novodobé: represe, rehabilitace, reedukace, kompenzace, prevence. Etopedii jsme nalezli také v souvislosti s péčí o vězně.

 použitá literatura:

* PRŮCHA, Jan ; WALTEROVÁ, Eliška ; MAREŠ, Jiří. Pedagogický slovník. 4., aktualizované vyd. Praha : Portál, 2008. s. 60-61, 170. ISBN 978-80-7367-416-8.

* VOJTOVÁ, Věra. Kapitoly z etopedie I. Přístupy k poruchám emocí a chování v současnosti. 2., přeprac. a rozš. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2008.136 s. ISBN 978-80-210-4573-6.

* ŠVARCOVÁ, Eva. Úvod do etopedie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2002. s.83-92. ISBN 80-7041-449-9.

Obor

Psychologie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

13.03.2009 10:46

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu